Coordinació docent

14/06/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La coordinació del màster es fa mitjançant la Comissió de Titulació de Màster, formada pel coordinador o coordinadora o director o directora del màster i almenys un representant de cada universitat participant. D’altra banda, i tal com ve definit per la normativa de la Universitat Jaume I, hi ha una Comissió Coordinadora de Màsters, formada per un membre de cada màster, que vetlla pel bon funcionament d’aquesta dins de cada Universitat.

Tal com s’arreplega en el reglament marc sobre funcionament de les facultats i de l’Escola de la Universitat Jaume I, la Comissió de Titulació de Màster té les funcions següents:

a) Assignar a l’estudiantat el professorat que  ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

b) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

c) Coordinar l’assignació de places per a l’estada en pràctiques de l’estudiantat i designar el professorat tutor corresponent.

d) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió de l’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

g) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

h) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

j) Proposar a la Junta de Centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

k) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors i professores han de col·laborar en les activitats formatives del màster.

l) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

m) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada estudiantat admès en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

o) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Informació proporcionada per: InfoCampus