Metodologia docent i sistema d'avaluació

26/01/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Avaluació.

Amb la perspectiva de garantir la qualitat del conjunt del sistema, es requereix establir algunes regles comunes per a l'avaluació dels cursos. En general, podem considerar que les activitats i cursos realitzats en les Institucions matriu s'adaptaran a les regulacions, usos i tradicions de cada Institució. Seria convenient, no obstant això, que la metodologia pertinent fos validada per la Comissió Acadèmica, al mateix temps que l'oferta acadèmica de cada Institució. Per als cursos que es duguin a terme a les seus comunes, cal esperar un major grau d'homogeneïtat. En aquest cas es requerirà tant l'avaluació del treball personal de l'estudiant com la realització d'algun tipus de prova objectiva (treball escrit, examen, test...). D'acord amb la nostra experiència amb el Programa de Doctorat en Química Sostenible extingit i en màster en Química Sostenible actual, la realització de proves objectives in situ resulta molt complicada quan el període de classes és intensiu, tal com es considera aquí. Això implica que hem de ser capaços de desenvolupar un sistema d'avaluació a distància. En els anys en què ve impartint-se el màster, això s'ha organitzat a través de l'Aula Virtual del Màster, on a més de penjar tota la informació del màster i de les matèries, existeix un fòrum i unes tutories virtuals, on l'estudiant pot fer qualsevol consulta.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes, com fem a continuació: Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos.

Proves escrites: Es pot subdividir en diversos tipus: Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat però sense amb prou feines limitacions d'espai. Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit. Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits). Exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.

Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula. També es tindrà en compte la intervenció dels estudiants en els diversos fòrums propis de la titulació, amb accés directe mitjançant l'AULA VIRTUAL del Màster, així com la creació i manteniment dels blogs personals de l'estudiant.

Metodologia
La metodologia general de cada matèria es dividirà una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d'estudis del Màster. Les classes pràctiques poden ser de resolució de problemes (casos pràctics) o de laboratori, en funció de cada assignatura.

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents: Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Ensenyaments pràctics: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.). Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cineforum, taller de lectura, convidar experts, etc.). Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "ús obligatori" per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge

Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant. Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar a les classes tant teòriques com a pràctiques. Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Treballs Experimentals. Treball de final de Màster.

El Treball de Final de Màster, és imprescindible per a l'obtenció del grau de Màster.

Pel que es refereix als 18 crèdits que configuren el Treball de Final de Màster necessaris per a l'obtenció d'aquest màster, es consideraran diverses alternatives a fi de preveure les diferents característiques dels estudiants del Programa.

De cara a ser capaços de desenvolupar adequadament els corresponents treballs experimentals, cadascuna de les institucions participants es compromet a proveir l'espai i els recursos necessaris perquè algun dels estudiants puga dur a terme el treball de Final de Màster corresponent dins de la modalitat a). En aquesta Memòria s'inclouen les línies de recerca de les institucions participants actualment que s'englobarien dins d'aquesta àrea de treball i que podrien donar lloc als Treballs Finals de Màster corresponents. El compromís d'espai i recursos és particularment important en el cas dels estudiants procedents de països en vies de desenvolupament que en la seva major part no disposaran en el seu país d'origen dels recursos necessaris per garantir un treball experimental adequat.

Per dur a terme els treballs experimentals d'acord amb les modalitats b) i, en alguns casos, c), s'establiran els acords necessaris amb les companyies i institucions corresponents. Referent a això s'estan mantenint contactes tant a través de la Plataforma Tecnològica Espanyola de Química Sostenible com de FEIQUE i AFAQUIM. En aquest cas, els acords hauran de contenir una anàlisi detallada de les necessitats de confidencialitat i de protecció dels drets de propietat intel·lectual.

L'avaluació dels Treballs de final de Màster exigirà la preparació d'una memòria escrita i un debat públic amb una comissió d'avaluació de tres membres pertanyents a les institucions acadèmiques participants. Per a aquest propòsit s'utilitzaran de manera preferent els períodes d'ensenyament a les seus comunes, aprofitant la coincidència en un mateix lloc d'un nombre suficient de professors participants.

Informació proporcionada per: InfoCampus