Coordinació docent

14/06/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Actua com a coordinador o coordinadora general del màster el responsable en la Universitat encarregada de coordinar, actualment la universitat coordinadora és la Universitat Autònoma de Madrid. L’organització i coordinació docent és responsabilitat de la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster, les principals funcions del qual relatives a aquest àmbit són la de determinar els continguts de les diferents assignatures, evitant solapaments i reiteracions i dur a terme la proposta docent de cada curs acadèmic, que inclou el calendari de classes i exàmens. La Comissió de Coordinació Acadèmica també s’encarrega d’organitzar seminaris, visites i la resta d’activitats del màster. Aquesta Comissió també coordinar la mobilitat de professorat aliè al màster que siga convidat a realitzar participacions puntuals. La Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster s’ha de reunir totes les vegades que calga per a supervisar el funcionament del títol i analitzar el seguiment del màster, proposant l’organització docent del següent curs acadèmic i coordinant la selecció de nou alumnat entre les sol·licituds presentades en cada universitat. Aquesta Comissió proposa anualment, per a la seua aprovació, les modificacions de la programació acadèmica que considere oportunes i estudia totes les qüestions que les comissions de coordinació de cada universitat els hagen fet arribar. La Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster regula tots els casos excepcionals en els quals s’incomplisquen la normativa de permanència i la normativa de transferència i reconeixement de crèdits, pròpies d’alguna de les universitats. Per a dur a terme les seues activitats de seguiment, la Comissió pot convidar a les seues reunions a professorat i estudiantat del màster, que permeten recaptar la informació necessària.

Per a un funcionament més operatiu la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster ha de nomenar dues subcomissions:

- Subcomissió Docent

- Subcomissió de Qualitat

La primera subcomissió s’ha de responsabilitzar dels aspectes de coordinació acadèmica d’assignatures i fer propostes sobre l’organització de les activitats docents en cada curs acadèmic, a més ha de vetllar pel compliment coherent dels plans d’organització docent. Està formada pel coordinador o coordinadora del màster i pels coordinadors o coordinadores de mòduls, sis professors o professores, amb vinculació permanent a una de les universitats del conveni i, com a mínim, un quinquenni de docència. La Subcomissió Docent ha de realitzar reunions de coordinació i seguiment amb certa regularitat que faciliten la coordinació vertical i l’intercanvi d’experiències. Al seu torn, cada membre de la Subcomissió Docent ha de realitzar reunions amb el professorat i els coordinadors o coordinadores d’assignatures pertanyents al seu mòdul, facilitant la coordinació horitzontal.

La responsabilitat docent de les assignatures impartides pel professorat és del coordinador o coordinadora d’assignatura triat per la Subcomissió Docent entre el professorat que imparteix docència en aquesta assignatura. Les impartides íntegrament per un sol professor o professora correspon a l’anterior la seua responsabilitat docent. El coordinador o coordinadora d’assignatura ha de realitzar almenys una reunió abans de l’inici del curs amb el personal docent de l’assignatura i una altra al final dels cursos intensius.

La Subcomissió de Qualitat està composta per tres professors o professores, de tres universitats diferents. Ha de vetllar per la qualitat en la docència impartida i en el màster en general. Al final del curs intensiu ha de realitzar enquestes de satisfacció entre l’estudiantat, que han de tenir-se en compte per a la millora constant del màster. Ha d’integrar la informació facilitada pel Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) de cada Universitat i emprar els procediments derivats del SGIC de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Madrid (apartat 9 d’aquesta memòria) ha d’elaborar els indicadors de seguiment i control i l’informe anual de seguiment de la qualitat que ha de servir de base a les accions correctives que prenga la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster.

Informació proporcionada per: InfoCampus