Treball final de màster

14/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El treball final de màster (TFM) consta de 15 crèdits ECTS. En les primeres setmanes de curs, i una vegada que l´estudiantat s´hagi familiaritzat amb la dinàmica dels estudis, s´assignarà un tutor o tutora per dirigir el TFM. Prèviament s´haurà consensuada amb l´estudiantat el tema d´aquest treball de recerca.

El TFM es començarà a l´inici del curs, un cop assignat tutor o tutora, i es desenvoluparà al llarg d´aquest. Es podrà passar a la seva defensa un cop s´hagin superat els crèdits de totes les assignatures.

El treball final de Màster (TFM) es podrà començar al principi del curs, quan el / la estudiant hagi escollit el tema i se li hagi adjudicat tutor / tutora. La defensa i finalització del TFM no es pot portar a terme fins a la completa superació de totes les altres assignatures.

L´avaluació de competències del TFM es realitzarà al llarg de l´autorització acadèmica mitjançant:

• entrevistes (presencials o virtuals) entre tutor / ai estudiant;

• presentació de l´esquema de treball del TFM;

• defensa pública del TFM.

El TFM serà avaluat per un tribunal de tres membres format per professorat del màster i estarà d´acord amb la normativa de l´UJI respecte a aquest punt:

"Els ensenyaments del màster finalitzen amb l´elaboració i defensa individual, pública i oral, presencial o en línia, davant d´un tribunal de treball final de màster. (...) La direcció dels treballs final de màster es tutelarà per un professor o professora (...) El treball final de màster serà avaluat i qualificat per un tribunal compost de tres membres, que seran professorat amb docència en el màster. En cap cas pot formar part del tribunal el tutor o tutora del treball final de màster"

Per a la defensa del treball, el / la estudiant disposarà d´un temps màxim de vint minuts, i després de l´exposició el tribunal podrà fer les consideracions que cregui oportunes sobre el mateix, durant un màxim de mitja hora. La / l´estudiant tindrà un dret de rèplica de 10 minuts (màxim). Al llarg del curs s'establiran les dates de la defensa dels treballs, així com el millor mitjà de defensa per als / les estudiants que no puguin estar a Castelló i, per tant, hagin de defensar el treball mitjançant videoconferència.

Hi ha dues convocatòries ordinàries al llarg del curs acadèmic. Previsiblement, aquestes seran una al juliol i una altra al setembre.

L´extensió serà d´entre 60-80 pàgines. Els annexos no entren en el còmput de pàgina. No s'acceptarà cap treball que excedeixi aquesta extensió (tret que la tutora ho justifiqui adequadament).

La llengua de redacció del treball podrà ser: Castellà o català.

El format serà:

• Tractament de textos en Word

• Font: Arial 12

• Interlineat: 1,5.

• Text justificat.

• Pàgines numerades.

Respecte a les normes ètiques cal destacar que es respectaran les normes comunament acceptades per la comunitat acadèmica respecte a la utilització d´idees i paraules d´altres / a investigadors / es. Qualsevol treball en què es detecti plagi serà immediatament retirat i la direcció prendrà les mesures sancionadores que la Universitat considera per a aquests casos.

El TFM es remetrà per correu electrònic al tutor / a en el termini que se li indiqui perquè el doni el vistiplau. Un cop obtingut el mateix, haurà d´enviar per correu electrònic una còpia en pdf del treball, així com un resum d´un màxim de 1500 paraules i un currículum relatat en què destaqui una experiència en estudis de gènere i feminisme.

 La normativa de la Universitat en relació al Treball Final de Màster es pot consultar al següent enllaç:

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42197/asignatura/SBR023/temario

Informació proporcionada per: InfoCampus