Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania

12/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Criteris generals:

Una vegada comprovat que l'estudiantat compleix els requisits d'accés obligatoris, la Comissió de Titulació del Màster aplicarà els criteris específics, exposats a continuació, per a l'admissió de l'estudiantat.

Procediment d´admissió:

Un cop comprovada la idoneïtat de la titulació accés, si el nombre de sol·licitants és superior al de places, es reuneix la Comissió de Titulació del màster i realitza la selecció aplicant els criteris de selecció específics.

- Experiència professional i/o investigadora relacionada amb la temàtica de gènere i ciutadania: fins a 6 punts

- Valoració de l'expedient acadèmic (en casos d'expedients estrangers la Comissió de Titulació del màster informarà oportunament de les característiques específiques dels sistemes acadèmics d'origen, per a poder realitzar una valoració raonada): fins a 4 punts

 • Expedient acadèmic: fins a 2 punts
 • Idiomes diferents a l'espanyol i valencià: fins a 1 punt
 • Altres mèrits: fins a 1 punt

Els / les estudiants podran consultar la llista d´admesos / es en la pàgina web de la Universitat (http://www.uji.es), en el termini establit. Alhora, la direcció de màster enviarà un correu electrònic en què es comunicarà l´admissió i les condicions i terminis de matrícula.

L´estudiantat que ha quedat en llista d´espera (l´ordre en la mateixa és controlat per la Universitat Jaume I, un cop realitzada la valoració per la Comissió de Titulació del Màster) s´avisarà en cas de renúncia o no matrícula dels / les sol·licitants admesos/es.

La selecció i matrícula es realitzen en els períodes establerts per la Universitat Jaume I: un els mesos de maig a juliol i un altre en els mesos d´agost a setembre, habitualment.

Un cop finalitzades aquestes dues fases ordinàries, i si la Comissió de Titulació del Màster dóna el seu vistiplau, es podrà realitzar la matriculació a través del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de la Universitat Jaume I. L´equip de coordinació donarà el suport necessari per realitzar els tràmits d´aquesta manera que únicament es durà a terme si hi ha terminis o en casos excepcionals.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Tenint en compte que es poden haver cursat assignatures específiques relacionades i/o coincidents amb algunes de les assignatures o matèries programades en aquest Màster, la Comissió Gestora valorarà les possibles sol·licituds de convalidació que puga presentar l'alumnat. Per a açò, se sol·licitarà a l'alumnat una descripció acadèmica i un programa dels estudis cursats, així com dels crèdits dels quals constaven tals estudis.

L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol. La comissió de màster valorarà individualment les sol·licituds de l'alumnat per a determinar el nombre de crèdits a reconèixer, que en cap cas excedirà de 9.

Oferta de places

30 places

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2021/22: 39,27 €/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El pla d'estudis de Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania s'organitza de la següent forma:

A) MATÈRIA: PANORÀMICA DELS ESTUDIS FEMINISTES, DE GÈNERE I CIUTADANIA. TEORIA I FILOSOFIA FEMINISTA (15 ECTS)

1. Introducció a la teoria feminista (3 ECTS)
2. Metodologia per a la investigació aplicada als estudis feministes, de gènere i ciutadania (3 ECTS)
3. Moviments feministes: una nova genealogia (3 ECTS)
4. Taller de lectura de textos fundacionals (3 ECTS)
5. Ciutadania i gènere a Grècia: Antígona a debat (3 ECTS)

B) MATÈRIA: ESPECIALITAT EN HISTÒRIA, SOCIOLOGIA, ANTROPOLOGIA I PSICOLOGIA (15 ECTS)

6. Gènere, ciutadania i cultura. Entre l’Antic Règim i la Modernitat (3 ECTS)
7.  Les dones en l’Espanya contemporània. Models de gènere, sociabilitat i ciutadania (3 ECTS)
8. Dones, antropologia i diversitat cultural (3 ECTS)
9. Societat civil i participació ciutadana (3 ECTS)
10. Psicologia, gènere i violència (3 ECTS)

C) MATÈRIA: ESPECIALITAT EN LITERATURA, ARTS I MITJANS DE COMUNICACIÓ (9 ECTS)

11. Dones i literatures: de l'exclusió a la inclusió, més enllà de l'eix eurocèntric (3 ECTS)
12. Art i feminismes: teoria i praxi. La qüestió de la ciutadania (3 ECTS)
13. Dones i mitjans de comunicació (3 ECTS)

D) MATÈRIA: ESPECIALITAT EN DRET, ECONOMIA I CIÈNCIA (9 ECTS)

14. Teories feministes del dret (3 ECTS)
15. Les dones en la ciència (3 ECTS)
16. Economia, desenvolupament i immigració (3 ECTS)

E) MATÈRIA: TREBALL FI DE MÀSTER (12 ECTS)

17. Treball de final de màster (12 ECTS)

 

Objectius

 • Dotar l'estudiantat d´eines crítiques per tal de poder exercir una reflexió d'acord amb els valors d´una societat democràtica i igualitària.
 • Transmetre un coneixement dels valors humanistes i feministes, tant en un context de reflexió i praxi docent com investigadora.
 • Donar a conèixer la incidència del feminisme, els estudis de gènere i de ciutadania en diversos àmbits d'especialitat.
 • Capacitar l´estudiantat per abordar des de diferents àrees d´estudi les temàtiques de gènere, feministes i de ciutadania.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • C1-Conèixer i comprendre els conceptes i metodologies pròpies de les següents àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, gènere i ciutadania: Teoria i metodologia feminista, Sociologia, Antropologia, Filosofia i Psicologia, Història, Art, Literatura i Mitjans de comunicació, Dret, Economia i Ciència
 • C2-Ser capaç d'aplicar d'una manera teòrica i pràctic els diferents coneixements i eines que li permeten transmetre valors igualitaris amb la finalitat d'aconseguir una societat més justa
 • C3-Ser capaç d'integrar en el discurs escrit i oral argumentacions amb conceptes de feminisme, gènere i ciutadania i formular judicis amb reflexions sobre les responsabilitats ètiques vinculades a tals argumentacions
 • C4-Ser capaç de reflexionar sobre les pròpies responsabilitats, tant socials com a ètiques, en l'àmbit del feminisme, gènere i ciutadania
 • C5-Ser capaç de transmetre la rellevància i necessitat dels estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania
 • C6-Ser capaç de presentar i defensar públicament els resultats d'estudis sobre feminisme, gènere i ciutadania
 • C7-Ser capaç d'investigar de forma autònoma en les àrees de coneixement relacionades amb el feminisme, gènere i ciutadania
 • C8-Ser capaç de comunicar-se de forma fluïda i acadèmicament correcta mitjançant plataformes virtuals sobre qüestions relatives al feminisme, gènere i ciutadania

Duració i calendari

Durada: un curs acadèmic (octubre 2021 - setembre 2022).

 

Horaris

Dies de benvinguda i Seminari “Coneix l'aula”: 

PRIMER SEMESTRE. 

- SBR001. Introducció a la teoria feminista: dilluns 25 – divendres 29 octubre. 

- SBR025. Societat civil i participació ciutadana: dimarts 2 – dilluns 8 novembre. 

Seminari TFM: dimecres 10 - divendres 12 novembre

- SBR002. Metodologia per a la investigació aplicada als estudis feministes, de gènere i ciutadania: dilluns 15 – divendres 19 novembre. 

- SBR029. Moviments feministes: una nova genealogia: dilluns 22 – divendres 26 novembre. 

- SBR004. Taller de lectura de textos fundacionals: dilluns 29 novembre – divendres 3 desembre.

Seminari TFM: dijous 9 - divendres 10 desembre

- SBR007. Ciutadania i gènere a Grècia: Antígona a debat: dilluns 13 – divendres 17 de desembre.  

- SBR011. Gènere, ciutadania i cultura. Entre l'Antic Règim i la Modernitat: dilluns 10 – divendres 14 gener

- SBR012. Les dones a l'Espanya contemporània. Models de gènere, sociabilitat i 

ciutadania: dilluns 17 – divendres 21 gener. 

- SBR024. Dones, antropologia i diversitat cultural: dilluns 24 – divendres 28 gener. 

Seminari TFM: dilluns 31 gener - divendres 4 febrer

 

SEGON SEMESTRE. 

- SBR027. Psicologia, gènere i violència: dilluns 7 – divendres 11 febrer. 

- SBR013. Dones i literatures: de l'exclusió a la inclusió, més enllà de l'eix eurocèntric: dilluns 14 – divendres 18 febrer. 

Seminari TFM: dilluns 21 - dijous 24 febrer

- SBR028. Art i feminismes: teoria i praxi. La qüestió de la ciutadania: dilluns 28 febrer – divendres 4 març.

- SBR017. Dones i mitjans de comunicació: dilluns 7 març – divendres 11 març

- SBR018. Teories feministes el dret: dilluns 14 – divendres 18 març. 

- SBR026. Economia, desenvolupament i immigració: dilluns 28 març – divendres 1 abril.

- SBR021. Les dones en la ciència: dilluns 4 – divendres 8 abril. 

A partir del dilluns 11 d'abril 2022 la dedicació serà exclusiva a l'assignatura SBR023- Treball Fi de Màster. Les lectures del TFM es realitzaran al juliol i octubre 2022. L'estudiantat de segon curs podrà defensar el seu TFM en la convocatòria extraordinària de març o abril (data per determinar) sempre que només tinga per superar aquesta assignatura. 

- 2a convocatòria de les assignatures: dilluns 16 maig – divendres 20 maig. 

Coordinació del màster

Juncal Caballero Guiral , Departament d'Història, Geografia i Art. UJI

Altres membres de la Comissió de titulació:

Rosalía Torrent, Dora Sales Salvador, Sonia Reverter Bañón

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Més informació: Telèfon: 964 729 971 | amolini@uji.es  (Alba Moliní Gimeno)

Juncal Caballero Guiral |Telèfon: 964 729 644 | mguiral@uji.es

Institut Universitari d´Estudis Feministes i de Gènere
Telèfon: 964 729 971 | if@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

El professorat que imparteix docència en el màster serà l´encarregat de dirigir els Treballs Final de Màster, podent col·laborar amb professorat aliè a aquest. Els tutors i tutores donaran indicacions a l´estudiantat per elaborar aquests treballs, que es plantejaran com una introducció a la investigació en gènere, feminisme i ciutadania.

En el següent enllaç es pot consultar la normativa referent a la Universitat:

Normativa dels treballs de final de màster de la Universitat Jaume I

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

El màster té un caràcter investigador i dóna accés als programes de doctorat relacionats amb temes de gènere. Gran part de l'estudiantat del màster desitja continuar la seua formació vinculat a una de les matèries específiques impartides en el mateix.

La informació sobre la preinscripció als programes de doctorat es pot consultar al següent enllaç:

http://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/base/info-academica/estudiantat-nou/admissio/

(S´enviarà informació actualitzada sobre terminis, documentació a presentar, etc., a l´estudiantat que haja superat els estudis de màster).

Eixides professionals

La formació en gènere i feminisme possibilita un millor accés a professions com a agent d’igualtat, sent també significativa en totes les professions vinculades a l’ensenyament i estudis interculturals i de mediació.

D’altra banda, el seu vessant investigador facilita l’accés i participació en grups de recerca.

L’estudiantat pot desenvolupar la seua activitat professional en els següents àmbits:

 • Perspectiva de gènere en l’àmbit docent, tant en formació primària com en formació secundària.
 • Projectes d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
 • Grups de recerca en temes de gènere i feminisme.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.