Competències MECES, genèriques i específiques

22/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Graduat o Graduada en Mestre o Mestra d'Educació Infantil per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilidades d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

DDUJI01 - Coneixement de la llengua espanyola a un nivell C1, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües
DDUJI02 - Dominar de forma progressiva els fonaments del llenguatge i els mecanismes de funcionament del sistema de la llengua espanyola
DDUJI03 - Conéixer reflexivament (nivell C1) les estructures i l'ús de la llengua catalana, especialment de les variants valencianes.
DDUJI04 - Crear, amb correcció lingüística i adequació estilística i contextual, textos (orals i escrits) de caràcter narratiu i descriptiu en llengua catalana.
DDUJI05 - Aprendre tècniques experimentals
DDUJI06 - Dissenyar i elaborar materials didàctics en l'àmbit de la didàctica de les Ciències de la Naturalesa en aquesta etapa
DDUJI07 - Conéixer els principis d'ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte
DDUJI08 - Coneixement de la llengua anglesa a un nivell B1, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües
DDUJI09 - Desenvolupar la llengua oral així com la producció escrita en anglès, prestant una atenció especial a les noves tecnologies com a instruments de comunicació a llarga distància
DDUJI10 - Desenvolupar els recursos d'aprenentatge de la llengua anglesa en contextos multilingües a través d'actituds i representacions positives i d'obertura a la diversitat lingüística i cultural en l'aula
DDUJI11 - Desenvolupar una plena competència comunicativa així com un bon coneixement lingüístic (fonètic, fonològic, gramatical i pragmàtic) i soci-cultural de la llengua anglesa
DDUJI12 - Conéixer la metodologia matemàtica i desenvolupar la capacitat per a promoure el pensament matemàtic i el raonament lògic
DDUJI13 - Preparar, seleccionar i/o construir materials didàctics i desenvolupar la capacitat per a utilitzar-los en el marc específic de la Didàctica de les Matemàtiques
DDUJI14 - Cercar informació mitjançant fonts escrites, orals i Tics
DDUJI15 - Conéixer els grups socials i de les manifestacions culturals del seu entorn
DDUJI16 - Dissenyar unitats didàctiques de l'àrea d'experiència social i cultural
DDUJI17 - Identificar els continguts del mitjà social i cultural en el disseny curricular d'Educació Infantil
DDUJI18 - Planificar les activitats educatives en funció de la progressiva cohesió-integració del grup/classe (adaptació, consolidació, cohesió...).
DDUJI19 - Potenciar l'ús del llenguatge corporal per a aconseguir una millor expressió, respectar el treball propi i desenvolupar habilitats socials.
DDUJI20 - Promoure el joc simbòlic i de representació de rols com a principal mitjà de coneixement de la realitat social.
DDUJI21 - Ser capaç de crear propostes motrius adequades a cada grup d'edat en l'etapa d'educació infantil.
DDUJI22 - Ser capaç de desenvolupar els hàbits d'autonomia personal i el respecte a les normes de convivència en els seus alumnes.
DDUJI23 - Ser capaç de seleccionar materials i espais adequats per a la realització dels jocs motrius en educació infantil.
DDUJI24 - Conéixer les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'adquisició de les llengües primeres, per a realitzar una primera aproximació a l'adquisició de la llengua anglesa
DDUJI25 - Conéixer els principals corrents didàctics de l'ensenyament de les llengües estrangeres i la seua aplicació en l'aula de llengua anglesa, en els diferents nivells establits en el currículum.
DDUJI26 - Planificar el que va a ser ensenyat i avaluat, així com de la selecció i elaboració d'estratègies d'ensenyament, tipus d'activitats i materials de classe per a l'aula de llengua anglesa
DDUJI27 - Seleccionar i dissenyar material educatiu procedent tant de la literatura infantil en llengua anglesa com dels mitjans de comunicació audiovisuals i escrits
DDUJI28 - Conéixer les diferents concepcions i teories sobre el dibuix infantil, així com apreciar-ho i valorar-ho.
DDUJI29 - Conéixer les manifestacions del llenguatge plàstic infantil i el seu desenvolupament evolutiu.
DDUJI30 - Fomentar l'enriquiment de les percepcions visuals i tàctils del xiquet i la xiqueta, incloent l'observació, distinció, relació, selecció, judici, interpretació, anàlisi i síntesis vinculats a les mateixes.
DDUJI31 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius dels seus alumnes amb l'experiència artística.
DDUJI32 - Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar activitats i materials que fomenten la creativitat infantil.
DDUJI33 - Ser capaç de dissenyar, programar, realitzar i avaluar l'aprenentatge artístic en l'Educació Infantil.
DDUJI34 - Conéixer els principis i les estratègies didàctiques per a la incorporació del text literari a l'aula d'educació infantil
DDUJI35 - Desenvolupar i usar la competència estilística per a crear textos en registres diversos o imitant estils en llengua catalana (nivell A2).
DDUJI36 - Llegir en veu alta amb genuïnitat fonètica i expressivitat en llengua catalana (nivell B2).
DDUJI37 - Reconéixer, identificar i analitzar textos contemporanis lingüísticament i segons el context comunicatiu en llengua catalana (nivell B2).
DDUJI38 - Usar mètodes de revisió de textos, especialment amb assistència de les noves tecnologies. Crear o modificar documents digitals perquè tinguen una llegibilitat alta en llengua catalana (nivell A2).

DD01 - Conéixer els fonaments científics del currículum d'aquesta etapa
DD02 - Conéixer les estratègies didàctiques adequades per a desenvolupar representacions numèriques i nocions espacials, geomètriques i de desenvolupament lògic.
DD03 - Comprendre les Matemàtiques com a coneixement sociocultural
DD04 - Conéixer la metodologia científica i promoure el pensament científic i l'experimentació.
DD05 - Adquirir coneixements sobre l'evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història
DD06 - Conéixer els moments més excel·lents de la història de les ciències i les tècniques i la seua transcendència
DD07 - Elaborar estratègies per a l'aprenentatge del mitjà social i cultural
DD08 - Desenvolupar l'interés i el respecte pel mitjà natural
DD09 - Fomentar experiències d'iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació
DD10 - Conéixer el currículum de llengua i lectoescriptura d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents
DD11 - Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura
DD12 - Conéixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en llengua catalana (nivell C1).
DD13 - Conéixer la tradició oral, el folklore i la literatura infantil actual dins del currículum de llengua de l'etapa
DD14 - Conéixer els diferents registres i usos de la llengua adequats als diferents contextos comunicatius
DD15 - Conéixer el procés d'ensenyament-aprenentatge inicial de la llengua escrita
DD16 - Conéixer els principis bàsics per a l'ensenyament del català com a primera i segona llengua en contextos multilingües
DD17 - Reconéixer i valorar l'ús adequat del llenguatge verbal i no verbal
DD18 - Conéixer i utilitzar adequadament recursos per a l'animació a la lectura i a l'escriptura
DD19 - Conéixer els criteris de qualitat per a la selecció (lingüístics, temàtics i artístics) de les obres literàries infantils
DD20 - Desenvolupar de forma progressiva les competències, tan generals, com a lingüístiques i comunicatives dels alumnes, mitjançant la pràctica integrada de les quatre habilitats en l'aula de llengua anglesa.
DD21 - Conéixer la metodologia i els recursos apropiats que han d'utilitzar-se en els processos d'ensenyament/aprenentatge de l'educació plàstica i visual.
DD22 - Conéixer i utilitzar cançons per a promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal
DD23 - Saber utilitzar el joc com a principal recurs didàctic, així com dissenyar activitats d'aprenentatge basades en principis lúdics.
DD24 - Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musicals
DD25 - Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives.
DD26 - Promoure processos d'empatia, desenvolupant la sensibilitat i la capacitat de comprensió cap a l'expressió plàstica i visual aliena.
DD27 - Conéixer els fonaments matemàtics del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents
DD28 - Elaborar propostes didàctiques en relació amb la interacció ciència, tècnica, societat i desenvolupament sostenible
DD29 - Conéixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en espanyol
DD30 - Conéixer les teories sobre l'adquisició i desenvolupament d'aprenentatges corresponents

FBUJI01 - Educar-se en valors i ciutadania.
FBUJI02 - Identificar disfuncions de caràcter físic i sensorial. Saber incorporar a l'aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d'elles
FBUJI03 - Iniciar una reflexió crítica, rigorosa i profunda sobre l'educació integrant les aportacions de les diferents assignatures del pla d'estudis en una visió holística.
FBUJI04 - Desenvolupar experiències educatives per a afavorir hàbits d'ús segur i saludable de la tecnologia
FBUJI05 - Dissenyar activitats didàctiques per al desenvolupament de les alfabetitzacions múltiples i la capacitació en l'expressió creativa en diferents llenguatges (audiovisual, icònic, textual, multimèdia, etc.) en educació infantil.
FBUJI06 - Dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a l'acostament a produccions audiovisuals com a pel·lícules, dibuixos animats o videojocs i valoració crítica dels seus continguts i de la seua estètica
FBUJI07 - Dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a la iniciació en l'ús d'instruments tecnològics com a ordinador, càmera o reproductors de so i imatge, com a elements de comunicació
FBUJI08 - Ser capaç d'afavorir la comprensió de l'impacte psicològic, social i educatiu dels llenguatges audiovisuals
FBUJI09 - Ser capaç d'utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament professional del docent
FBUJI10 - Tenir capacitat crítica per a la utilització del llenguatge audiovisual i les tecnologies de la informació i l'avaluació crítica per a la distinció progressiva entre la realitat i la representació audiovisual
FBUJI11 - Conéixer el desenvolupament psicomotor i dissenyar intervencions destinades a promoure-ho
FBUJI12 - Crear propostes motrius respectant els aspectes òptims del creixement i desenvolupament saludable
FBUJI13 - Detectar situacions de falta de benestar del xiquet o la xiqueta que siguen incompatibles amb el seu desenvolupament i promoure la seua millora
FBUJI14 - Dissenyar activitats encaminades al desenvolupament de les habilitats motrius
FBUJI15 - Distingir les actuacions motores que s'adeqüen millor al desenvolupament físic harmònic i equilibrat.
FBUJI16 - Observar i valorar l'evolució motriu dels xiquets i xiquetes, relacionant els patrons motrius i conductuals amb una correcta maduració.
FBUJI17 - Potenciar en els xiquets i les xiquetes el coneixement i control del seu cos i les seues possibilitats motrius, així com els beneficis que tenen sobre la salut
FBUJI18 - Realitzar exposicions teòriques i pràctiques al voltant d'aspectes metodològics de l'educació motriu
FBUJI19 - Ser capaç d'ajustar les situacions motrius a les individualitats psicomotores i sociomotoras dels xiquets i xiquetes
FBUJI20 - Adquirir habilitats socials relatives a la integració socioeducativa en contextos culturalment diversos
FBUJI21 - Aplicar la importància de mediació família-escola
FBUJI22 - Desenvolupar competències relacionades amb la diversitat cultural dels conceptes bàsics
FBUJI23 - Diferenciar valors relatius a la diversitat cultural
FBUJI24 - Identificar patrons de socialització en sistemes de parentiu diversos
FBUJI25 - Saber tècniques de comunicació intercultural
FBUJI26 - Aplicar el coneixement psicoevolutiu al disseny i planificació de situacions educatives en l'educació infantil
FBUJI27 - Aplicar el coneixement psicològic al disseny i planificació de situacions educatives en l'aula
FBUJI28 - Conéixer les principals descripcions del desenvolupament humà de 0-6 anys
FBUJI29 - Conéixer les principals teories sobre l'aprenentatge humà
FBUJI30 - Conéixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia de l'educació
FBUJI31 - Conéixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia evolutiva
FBUJI32 - Conéixer i valorar les variables influents en l'aprenentatge en aquest període
FBUJI33 - Dissenyar i elaborar materials didàctics i utilitzar-los en l'àmbit de l'Educació per a la Salut
FBUJI34 - Estudiar els principals problemes de salut infantil
FBUJI35 - Avaluar i diagnosticar les dificultats en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura
FBUJI36 - Avaluar i diagnosticar les dificultats en l'aprenentatge del raonament lògic-matemàtic
FBUJI37 - Identificar disfuncions relacionades amb la comunicació i relació social
FBUJI38 - Conéixer les característiques fonamentals del món actual i la seua rellevància per a l'educació
FBUJI39 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l'activitat docent i de l'aula.
FBUJI40 - Dissenyar, seleccionar i avaluar materials curriculars per a promoure l'aprenentatge
FBUJI41 - Reconéixer i identificar dèficits sensorials, motors i psicomotors.
FBUJI42 - Reconéixer i identificar trastorns de conducta.
FBUJI43 - Reconéixer i identificar trastorns profunds del desenvolupament.
FBUJI44 - Reconéixer i valorar la superdotació
FBUJI45 - Conéixer instruments per a comunicar resultats de l'avaluació a les diferents audiències implicades (pares, alumnes, companys, etc.)
FBUJI46 - Participar en projectes de recerca relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, introduint propostes d'innovació dirigides a la millora de la qualitat educativa
FBUJI47 - Ser capaç de crear, seleccionar i avaluar materials curriculars destinats a promoure l'aprenentatge a través d'activitats amb sentit per a l'alumnat d'aquestes edats
FBUJI48 - Ser capaç d'utilitzar l'avaluació, en la seua funció pròpiament pedagògica i no merament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la seua pròpia formació
FBUJI49 - Ser capaç d'utilitzar l'observació sistemàtica com a principal instrument d'avaluació global, formativa i contínua de les capacitats dels alumnes

FB01 - Comprendre els processos d'aprenentatge en el període 0-6 anys
FB02 - Conéixer els desenvolupaments de la psicologia evolutiva de la infància en els períodes 0-3 i 3-6
FB03 - Conéixer els fonaments d'atenció primerenca
FB04 - Reconéixer i comprendre les capacitats cognitives i comunicatives característiques d'aquesta etapa (0-6 anys)
FB05 - Reconéixer i comprendre les característiques soci-afectives i morals d'aquesta etapa (0-6 anys)
FB06 - Saber promoure l'adquisició d'hàbits entorn de l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits i el joc simbòlic i heurístic
FB07 - Conéixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual.
FB08 - Identificar disfuncions cognitives. Saber incorporar a l'aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d'elles
FB09 - Identificar disfuncions relacionades amb l'atenció, emoció i relació social. Saber incorporar a l'aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d'elles
FB10 - Reconéixer i identificar de forma conceptual les dificultats d'aprenentatge
FB11 - Reconéixer i identificar disfuncions cognitives.
FB12 - Reconéixer i identificar disfuncions relacionades amb l'atenció.
FB13 - Saber informar a altres professionals especialistes per a abordar les necessitats educatives especials
FB14 - Adquirir recursos per a afavorir la integració educativa d'estudiants amb dificultats
FB15 - Crear i mantenir llaços de comunicació amb les famílies per a incidir eficaçment en el procés educatiu
FB16 - Conéixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l'educació familiar
FB17 - Promoure i col·laborar en accions dins i fora de l'escola, organitzades per famílies, ajuntaments i altres institucions amb incidència en la formació ciutadana.
FB18 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible
FB19 - Conéixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i educació en el context familiar.
FB20 - Conéixer els principis bàsics del desenvolupament i comportaments saludables
FB21 - Identificar trastorns en el somni, l'alimentació, el desenvolupament psicomotor, l'atenció i la percepció auditiva i visual
FB22 - Col·laborar amb els professionals especialitzats per a solucionar aquests trastorns
FB23 - Detectar manques afectives, alimentoses i de benestar que pertorben el desenvolupament físic i psíquic adequat dels estudiants
FB24 - Comhttp://ujiapps.uji.es/upo/prendre que la dinàmica diària en educació infantil és canviant en funció de cada estudiant, grup i situació i saber ser flexible en l'exercici de la funció docent.
FB25 - Valorar la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els estats d'ànim del professorat com a factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels estudiants.
FB26 - Saber analitzar les dades obtingudes, comprendre críticament la realitat i elaborar un informe de conclusions
FB27 - Saber treballar en equip amb altres professionals de dins i fora del centre en l'atenció a cada estudiant, així com en la planificació de les seqüències d'aprenentatge i en l'organització de les situacions de treball en l'aula i en l'espai de joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i del període 3-6.
FB28 - Atendre les necessitats dels estudiants i transmetre, seguretat, tranquil·litat i afecte.
FB29 - Situar l'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional
FB30 - Comprendre que l'observació sistemàtica és un instrument bàsic per a poder reflexionar sobre la pràctica i la innovació educativa
FB31 - Conéixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en educació infantil.
FB32 - Dominar les tècniques d'observació i registre
FB33 - Valorar la importància del treball en equip
FB34 - Abordar anàlisi de l'aula mitjançant metodologia observacional utilitzant tecnologies diverses
FB35 - Participar en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.
FB36 - Conéixer la legislació que regula les escoles infantils i la seua organització
FB37 - Valorar la relació personal amb cada estudiant i la seua família com a factor de qualitat de l'educació.

P01 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió de la mateixa
P02 - Conéixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació en l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència
P03 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries
P04 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre
P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica
P06 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre
P07 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 0-3 anys i de 3-6 anys
P08 - Conéixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social
P09 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglès

TFG - L'Ordre ECI/3854/2007 estableix que el treball de final de Grau ha de reflectir les competències específiques del Practicum, així com les pròpies de la resta de matèries del Grau

Informació proporcionada per: InfoCampus