Organització dels estudis

23/07/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Primer curs

Formació bàsica (FB) 48 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 12 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 22 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 38 crèdits ECTS

Tercer curs

Formació bàsica (FB) 12 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 22 crèdits ECTS

Optatives (OP) 6 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 20 crèdits ECTS

Quart curs

Formació bàsica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 6 crèdits ECTS

Optatives (OP) 6 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 24 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crèdits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2017/18 és de 16,37 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 982,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues: 

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el Pràcticum I.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Mestre o Mestra d’Educació Infantil per la Universitat Jaume I. 

Requisit lingüístic

El Consell de Direcció  en sessió 25-2018 ha dictaminat favorablement una moratòria en l'aplicació del requisit d'acreditació lingüística (C1 valencià i B1 d'anglès) per a l'estudiantat del Grau en Mestre/a d'Educació  Infantil per tal d'ajornar l'aplicació de l'acreditació des de la matrícula del TFG a l'expedició del títol. (La moratòria afecta a les següents promocions: estudiantat de nou ingrés en 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018)
 
Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

 

 

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Informació proporcionada per: InfoCampus