Coordinació docent

17/01/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Quant als mecanismes de coordinació docent, la titulació preveu que les funcions de coordinació les exercirà la Comissió de Titulació, responsable del títol.

Segons el Reglament de la Facultat de Ciències de la Salut, aprovat pel Consell de Govern de 25 de juny 2013, es preveu que la composició de la comissió de titulació estiga formada per un representant de cadascun dels departaments implicats en la docència, el responsable de les pràctiques externes, el responsable del treball de finalització de grau i un representant de l’estudiantat. Entre els seus components, s’assignarà la coordinació de cadascun dels cursos de la titulació, de manera que ha d’haver-hi un coordinador o coordinadora per curs. Aquesta comissió ha de vetllar per la correcta coordinació de les diferents àrees per a garantir que el model integrador siga una realitat. Però, a més, es considera indispensable la creació de la figura del coordinador d’estudis, que és el responsable del desenvolupament i seguiment de la titulació i de la seua qualitat i de la coordinació de tots els agents implicats. Proposat per l’Equip de Govern de l’UJI, forma part de l’equip de deganat, presideix la comissió de titulació de la comissió gestora de grau i vetlla per la correcta organització de la docència.

Aquesta comissió és indispensable, en primer lloc per la particular metodologia docent proposta i descrita anteriorment, però també pel fet de tractar-se d’uns estudis de nova implantació, en una facultat de nova creació, sense una estructura constituïda i sense una dinàmica i uns procediments ben establits i contrastats. Per a la qual cosa, la seua constitució s’ha de realitzar abans de la implantació del pla d’estudis, comptant amb la suficient antelació per a garantir el correcte desenvolupament del mateix conforme a la metodologia proposada en el grau. 

Les reunions de curs s’ha de dur a terme mitjançant, almenys, dues sessions. En la primera sessió, a l’inici del curs, el responsable de curs ha de sol·licitar a cada professor o professora un llistat de les activitats que preveu organitzar en la seua assignatura i el seu corresponent calendari, amb la finalitat d’evitar encavalcaments entre les diferents activitats proposades. Així s’aconsegueix una distribució de tasques molt més equilibrada al llarg del curs acadèmic.

Al final del curs acadèmic s’ha de dur a terme una segona reunió per a fer balanç i anotar les qüestions a millorar en l’inici del següent curs. En aquesta segona reunió s’analitzen els resultats i el compliment de les programacions i distribució de tasques i activitats.

Entre les seues competències es troben les de garantir la coherència i coordinació de les matèries en el pla d’estudis, vetllar per la qualitat de la docència i pel compliment de la normativa que, en matèria d’avaluacions, establisca la Universitat i elaborar per a cada curs acadèmic un informe sobre els resultats acadèmics. De manera detallada, la CGG assumeix com a pròpies les següents funcions:

 • Planificar, organitzar i coordinar el correcte desenvolupament curs a curs del pla d’estudis;
 • Organitzar els grups corresponents a les diferents unitats d’aprenentatge i coordinar-ne el treball;
 • Coordinar la creació i edició dels corresponents llibres de cada unitat d’aprenentatge;
 • Realitzar el seguiment de la qualitat de la docència:
  • Avaluació dels objectius aconseguits i del desenvolupament de la docència,
  • Avaluació de les pràctiques i rotacions externes,
  • Avaluació de la inserció en el món laboral i, d’una manera molt particular, de l’èxit aconseguit en el sistema MIR; 
 • Col·laborar en l’assistència pedagògica al professorat per a la implantació i adaptació de les tècniques d’ensenyament adequades en el context del model d’aprenentatge proposat;
 • Coordinar i realitzar el seguiment de la correcta aplicació dels criteris d’avaluació descrits en cadascun dels mòduls i de les unitats d’aprenentatge, així com de les avaluacions integrades;
 • Revisar anualment el desenvolupament del pla d’estudis i dels objectius d’aprenentatge, d’acord amb la informació i les avaluacions realitzades;
 • Proposar a la Comissió de Govern de la Universitat la modificació del pla d’estudis;
 • Coordinar des de la Facultat totes les accions encaminades a difondre internament i externament el pla d’estudis, el seu desenvolupament i els seus resultats.
Informació proporcionada per: InfoCampus