Competències

12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Mentre curses el grau en Medicina aniràs adquirint unes competències que utilitzaràs en el teu futur professional:

 • Que l’estudiantat haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé té el suport de llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que l’estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que l’estudiantat tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que l’estudiantat puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que l’estudiantat haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

 • Competències en habilitats clíniques.
 • Anamnesi del pacient i/o dels seus familiars. Ser capaç de:
 • Fer una anamnesi completa, centrada i estructurada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, el sexe, els factors multiculturals i els ètnics.
 • Utilitzar una bona tècnica de comunicació.
 • Recollir les dades psicosocials significatives.
 • Valorar les expectatives del pacient, pares i tutors.
 • Conduir l'entrevista per a poder extraure les dades clíniques rellevants.
 • Valorar i saber interpretar els aspectes relacionats amb la comunicació no verbal (postura, mirada, gestualitat).
 • Competències en procediments pràctics.

Sistema cardiovascular. Saber:

 • Prendre la pressió arterial.
 • Fer una oscil·lometria.
 • Fer i interpretar un electrocardiograma normal i anormal.

Sistema respiratori. Saber:

 • Interpretar els trets bàsics d'una espirometria.
 • Mesurar la saturació d'oxigen.
 • Utilitzar l’oxigenoteràpia.
 • Utilitzar inhaladors i aerosols.
 • Competències per a l'estudi del pacient.


Principis generals de la investigació del pacient. Ser capaç de:

 • Establir una metòdica raonada i ordenada d'exploracions complementàries, segons el procés de base i el diagnòstic diferencial establert.
 • Valorar el risc i el benefici de cada exploració.
 • Conèixer el rendiment diagnòstic de les diferents exploracions.
 • Conèixer les indicacions i contraindicacions de les diferents proves.
 • Conèixer el cost de l'exploració.
 • Informar detalladament el pacient de les exploracions que es realitzaran.
 • Obtenir el consentiment.

Competències per al tractament del pacient.

Principis generals per al tractament del pacient. Ser capaç de:

 • Reconèixer els efectes globals de la malaltia en el pacient (físics, psíquics, econòmics i socials). Valorar la relació risc/benefici dels procediments terapèutics.
 • Saber fer ús d'un tractament multidisciplinari.
 • Reconèixer la importància de la recerca bibliogràfica pels diversos mitjans.
 • Supervisar el compliment d'instruccions, tant en els aspectes de seguiment de pautes farmacològiques com de procediments exploratoris o de canvis en hàbits de salut.
 • Competències per a la promoció de la salut i per a la prevenció de la malaltia.

Reconèixer les causes de la malaltia i les amenaces per a la salut dels individus i poblacions de risc. Ser capaç de:

 • Conèixer els problemes de salut pública prioritaris en la comunitat.
 • Conèixer els components de l'educació sanitària.
 • Utilitzar adequadament el consell mèdic.
 • Reconèixer els factors psicològics, físics o conductuals presents en el desencadenament i el manteniment d'una malaltia, com ara el tabaquisme, drogodependències, sedentarisme, falta de protecció solar, alteracions alimentàries...
 • Identificar els signes i símptomes de la malaltia per al seu diagnòstic precoç.
 • Conèixer la validesa i el significat dels diversos procediments utilitzats en el diagnòstic precoç de les malalties específiques.
 • Actituds, aspectes ètics i responsabilitats legals.


-Mostrar actituds professionals adequades. Ser capaç de:

 • Establir confiança entre el metge i el pacient, respectant-lo i adoptant una postura empàtica i holística.
 • Avaluar i preservar l'autonomia del pacient i mantenir la participació en totes les decisions que l’afecten.
 • Respectar les institucions professionals i els serveis sanitaris.
 • Competències per a aconseguir les funcions dins del sistema sanitari
 • Competències de desenvolupament personal.

Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació. Ser capaç de:

 • Comportar-se d'una forma reflexiva i responsable, constructivament crític.
 • Actuar valorant la pròpia competència i les pròpies capacitats
Informació proporcionada per: InfoCampus