Competències MECES, genèriques i específiques

23/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Grau en Medicina, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 

  • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

HC - Competències en habilitats clíniques.

HC01 - Anamnesi del pacient i/o dels seus familiars. Ser capaç de: - Fer una anamnesi completa, centrada i estructurada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, el sexe, els factors multiculturals i els ètnics. - Utilitzar una bona tècnica de comunicació. - Arreplegar les dades psicosocials significatives. - Valorar les expectatives del pacient, pares i tutors. - Conduir l'entrevista per a poder extraure les dades clíniques rellevants. - Valorar i saber interpretar els aspectes relacionats amb la comunicació no verbal (postura, mirada, gestualitat).
HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l'edat del pacient, al sexe, a l'estat mental i físic, d'una manera completa i sistemàtica.
HC03 - Valoració de l'estat general. Ser capaç de: - Prendre i valorar les constants vitals (freqüència cardíaca, freqüència respiratòria, tensió arterial i temperatura). - Valorar el nivell de consciència. - Valorar la presència de simptomatologia vegetativa. Valorar l'estat nutricional.
HC04 - Pell i mucoses. Ser capaç de reconèixer: - Una pal·lidesa. - Una icterícia. - Una cianosis. - Una deshidratació. - Les lesions cutànies elementals.
HC05 - Cap i coll. Ser capaç de: - Detectar asimetries. - Explorar i valorar si hi ha adenopaties. - Explorar la tiroide. - Detectar una ingurgitació jugular. - Valorar les fontanel·les.
HC06 - Aparell respiratori. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell respiratori. Ser capaç de: - Inspeccionar el tórax i valorar l'estructura de la caixa toràcica, la mecànica respiratòria i l'ús de la musculatura accessòria. - Palpar el tórax i les vibracions vocals. - Percutir el tórax. - Auscultar i reconèixer el murmuri vesicular. - Auscultar i reconèixer uns roncus. - Auscultar i reconèixer uns crepitantes. - Auscultar i reconèixer l'estridor inspiratori. - Auscultar i reconèixer un frec pleural. - Auscultar i reconèixer un bufit de tub. - Valorar la circulació col·lateral. - Explorar i valorar adenopaties axil·lars. - Detectar la presència d'acropàquia.
HC07 - Aparell cardiocirculatori. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies cardiocirculatòries. Ser capaç de: - Palpar la punta cardíaca. - Reconèixer frèmits. - Localitzar els focus d'auscultació cardíaca. - Auscultar els sorolls cardíacs normals. - Reconèixer un bufit sistòlic i diastòlic. - Reconèixer un frec pericàrdic. - Prendre el pols arterial central i perifèric. - Valorar la perfusió perifèrica. - Valorar els edemes. - Reconèixer una trombosi venosa. - Reconèixer una oclusió arterial. - Reconèixer un xoc cardiovascular i una aturada cardíaca. - Detectar i valorar una arítmia.
HC08 - Sistema digestiu i abdomen. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell digestiu. Ser capaç de: - Inspeccionar l'abdomen i detectar eventracions, tumoracions, alteracions del moviment i circulació col·lateral. - Palpar i reconèixer masses i visceromegalies i saber fer la palpació bimanual. - Auscultar el peristaltisme intestinal. - Reconèixer una defensa i/o contractura abdominal. - Explorar el signe de Blumberg i identificar els punts de McBurney i Murphy. - Percutir l'abdomen. - Fer i valorar la percussió de puny lumbar. - Reconèixer un abdomen agut. - Reconèixer una ascitis. - Reconèixer un globus vesical. - Reconèixer hèrnies abdominals. - Fer un tacte rectal. - Explorar i valorar adenopaties supraclaviculars i inguinals.
HC09 - Sistema reproductor. Ser capaç de: - Visualitzar la vagina i el coll uterí. - Fer un tacte vaginal. - Fer una exploració abdominal de la gestant. - Fer una exploració mamària i adenopaties axil·lars. - Fer una exploració prostàtica. - Fer una exploració de penis i testicles.
HC10 - Sistema nerviós. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema nerviós central i perifèric. Ser capaç de: - Explorar l'orientació i funcions superiors. - Valorar el llenguatge. - Explorar el camp visual. - Explorar els parells cranials. - Explorar un nistagme. - Explorar la força i el to musculars. - Identificar la presència d'asterixis. - Valorar la marxa. - Identificar el signe de Romberg. - Explorar els reflexos osteo-tendinosos. - Explorar els reflexos del bebè. - Explorar la sensibilitat tàctil, dolorosa i vibratòria. - Valorar alteracions del moviment. - Reconèixer signes meningis. - Explorar a un malalt en coma. - Explorar el cerebel. - Valorar el desenvolupament psicomotor del xiquet.
HC11 - Aparell locomotor. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell locomotor. Ser capaç de: - Reconèixer i avaluar el desaliniament de les extremitats. - Fer una anàlisi funcional del recorregut articular. - Reconèixer el dolor a la mobilització, els signes inflamatoris i les deformitats en les articulacions perifèriques. - Fer una avaluació de les parts blanes. - Avaluar la postura. - Explorar la mobilitat i el vessament articular. - Explorar els malucs del bebè. - Explorar la maniobra de Lasègue. - Explorar la mobilitat de la columna vertebral. - Reconèixer i avaluar una cifosi i una escoliosi. - Reconèixer fractures i luxacions. - Reconèixer lesions tendinoses. - Reconèixer una lesió de nervi perifèric.
HC12 - Otorinolaringologia. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies d'oïda, nas i gola. Ser capaç de: - Fer una exploració otoscòpica. - Fer una exploració acumètrica. - Saber explorar els sinus paranasals. - Explorar la cavitat bucal i l'orofaringe.
HC13 - Oftalmologia. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies oftalmològiques. Ser capaç de: - Saber inspeccionar els globus oculars. - Fer una exploració bàsica de l'agudesa visual. - Explorar la pupil·la, les parpelles i les conjuntives. - Explorar el fons de l'ull.
HC14 - Psiquiatria. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies psiquiàtriques. Ser capaç de detectar i identificar: - Deliri (estat confusional) - Símptomes d'ansietat. - Símptomes depressius. - Símptomes psicòtics. - Consum de tòxics. - Deterioració cognoscitiu. Capacitat de fer una exploració psicométrica bàsica i neuropsicològica.
HC15 - Interpretar els resultats de l'anamnesi, de l'examen físic i de les exploracions complementàries. Ser capaç de: - Ordenar i interpretar les dades obtingudes en l'anamnesi. - Reconèixer la normalitat o l'anormalitat de les troballes de l'exploració física i les proves complementàries, ordenar-les i interpretar-les. - Definir els símptomes i signes guia. Saber valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats.
HC16 - Fer una orientació diagnòstica. Ser capaç de: - Analitzar tota la informació disponible. - Definir sindròmicament al pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.
HC17 - Establiment d'un pla d'actuació. Capacitat d'establir un pla d'actuació considerant les necessitats del pacient i de l'entorn familiar i social, que implique tots els membres de l'equip de salut.
HC18 - Registre de les troballes. Ser capaç de: - Redactar una història clínica que siga llegible, concisa i actualitzada. - Elaborar un informe clínic, instruccions i altres registres, de forma comprensible a pacients, familiars i altres professionals.
HC19 - Patologies de la pell. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de la pell.
HC20 - Patologies del sistema immune. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema immune.
HC21 - Aparell nefrourològic. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies nefrourològiques.
HC22 - Patologia infecciosa. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i sistemes.
HC23 - Patologies del sistema endocrí. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema endocrí.
HC24 - Patologia tumoral. Conèixer la malaltia tumoral, el seu diagnòstic i maneig.
HC25 - Patologia sanguínia i hematopoiètica. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de la sang.
HC26 - Obstetrícia i ginecologia. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies ginecològiques i obstètriques. Embaràs i part normal. Exploració i seguiment de l'embaràs. Puerperi. Malalties de transmissió sexual. Contracepció i fertilització.
HC27 - Intoxicacions. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals intoxicacions.
HC28 - Pediatria i neonatologia. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del nounat, del xiquet i de l'adolescent. Conèixer les característiques morfofuncionals del nounat prematur, del nounat a terme, el xiquet i l'adolescent. Creixement. Desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i adolescència. Diagnòstic i consell genètic.
HC29 - Atenció primària. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les patologies més prevalentes en l'àmbit d'atenció primària. Promoció de la salut en l'entorn familiar i comunitari. Reconèixer, diagnosticar i orientar la patologia prevalente en l'ancià.
HC30 - Nutrició. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les patologies de la nutrició.
HC31 - Urgències i emergències. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de la patologia de risc vital i urgent. Estar entrenat en situacions d'emergència.
HC32 - Psicologia clínica. Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i la conducta.
HC33 - Violència de gènere. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de la violència de gènere.

PP - Competències en procediments pràctics.

PP01 - Sistema cardiovascular. Saber: - Prendre la pressió arterial. - Fer una oscilometria. - Fer i interpretar un electrocardiograma (ECG) normal i anormal.
PP02 - Sistema respiratori. Saber: - Interpretar els trets bàsics d'una espirometría. - Fer un Peak-Flow. - Mesurar la saturació d'oxigen. - Utilitzar l'oxigenoterapia. - Fer un repic (clapping) - Utilitzar inhaladors i aerosols.
PP03 - Otorinolaringologia. Saber: - Utilitzar l'espill frontal simple i l'espill de Clar. - Fer una otoscòpia. - Fer una laringoscopia. - Fer un taponament anterior d'una epistaxis. - Fer un pneumotaponament d'una epistaxis posterior. - Extraure cossos estranys de la laringe. - Extraure cossos estranys de la gola, les fosses nasals i les orelles.
PP04 - Oftalmologia. Saber: - Explorar un fons d'ull. - Fer una eversió de les parpelles. - Extraure cossos estranys superficials del globus ocular. - Utilitzar el llum d'esquerda. - Utilitzar fluoresceïna per a detectar lesions corneals. - Interpretar una campimetria.
PP05 - Laboratori. Saber: - Fer una punción venosa. - Interpretar els resultats. - Determinar glucèmies capil·lars. - Efectuar una tira bàsica d'orina. - Interpretar els resultats dels exàmens analítics bàsics de sang, orina i líquids pleurals, cefaloraquidi, ascític i articular. - Detectar sang oculta en l'excrement. - Fer un test d'embaràs.
PP06 - Radiologia. Saber: - Interpretar la radiologia simple (tórax, abdomen i esquelet) - Interpretar l'anatomia bàsica de la tomografia axial computada (TAC), ressonància magnètica (RM) i ecografia.
PP07 - Cirurgia general i primeres cures. Saber: - Aplicar mesures d'asèpsia en ferides simples. - Col·locar sutures en ferides simples. - Fer cures cutànies. - Fer un primer tractament de cremades, segons l'origen de l'agent agressor. - Realitzar tècniques de permeabilitat de la via aèria. - Fer la reanimació cardiopulmonar bàsica i avançada. - Conèixer la tècnica de la punción pleural, abdominal i lumbar. - Desbridar abscessos simples. - Fer un primer tractament d'una hemorràgia externa.
PP08 - Sistema musculoesquelético. Saber: - Fer una antropometria. - Fer una goniometria. - Fer un test muscular manual. - Fer una immobilització provisional amb guix d'extremitats. - Col·locar embenatges compressius i elàstics. - Col·locar un collaret cervical en un accidentat. - Explorar els malucs del lactant.
PP09 - Col·locació de vies i administració de medicació. Saber: - Col·locar una via intravenosa. - Col·locar una sonda nasogàstrica. - Col·locar una sonda vesical. - Administrar injectables intramusculars. - Administrar injectables subcutanis. - Administrar injectables intravenosos. - Administrar injectables intradèrmics.
PP10 - Psiquiatria. Saber fer una exploració psicomètrica bàsica i neuropsicològica.
PP11 - Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i la conducta.

EP - Competències per a l'estudi del pacient.

EP01 - Principis generals de la recerca del pacient. Ser capaç de: - Establir una metòdica raonada i ordenada d'exploracions complementàries, segons el procés de base i el diagnòstic diferencial establit. - Valorar el risc i el benefici de cada exploració. - Conèixer el rendiment diagnòstic de les diferents exploracions. - Conèixer les indicacions i contraindicacions de les diferents proves. - Conèixer el cost de l'exploració. - Informar detalladament al pacient de les exploracions que es realitzaran. - Obtenir el consentiment.
EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals. Dins dels àmbits d'Hematologia, Bioquímica, Immunologia, Genètica, Microbiologia i Anatomia Patològica fa falta: - Conèixer les indicacions i contraindicacions de les exploracions més comunes. - Conèixer els procediments requerits per a obtenir el material necessari per a la recerca. - Saber interpretar els resultats de les diferents proves.
EP03 - Diagnòstic per la imatge. Ser capaç de: - Conèixer les diverses tècniques que s'integren en el diagnòstic per la imatge. - Conèixer les indicacions, contraindicacions i riscos de les exploracions. - Seleccionar les proves i els procediments diagnòstics o terapèutics adequats en cada cas. - Donar prioritat a les diverses tècniques de diagnòstic en relació amb la sospita clínica. - Saber interpretar les diferents proves.
EP04 - Recerca clínica. Conèixer i saber realitzar sota supervisió: - Puncions vasculars. - Una punció pleural, abdominal i lumbar. - Una biòpsia cutània.
EP05 - Tècniques electrofisiològiques. Conèixer les indicacions principals de les tècniques electrofisiològiques (electrocardiograma, electroencefalogrames, electromiografia i unes altres).
EP06 - Neuroelectrofisiologia. Saber com realitzar i interpretar un electroencefalograma i una electromiografia.
EP07 - Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.
EP08 - Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.
EP09 - Anàlisis clíniques. Saber com obtenir i processar una mostra biològica per al seu estudi mitjançant els diferents procediments diagnòstics.

TP - Competències per al tractament del pacient.

TP01 - Principis generals per al tractament del pacient. Ser capaç de: - Reconèixer els efectes globals de la malaltia en el pacient (físics, psíquics, econòmics i socials). Valorar la relació risc/beneficie dels procediments terapèutics. - Saber fer ús d'un tractament multidisciplinari. - Reconèixer la importància de la cerca bibliogràfica pels diversos mitjans. - Supervisar el compliment d'instruccions, tan en els aspectes de seguiment de pautes farmacològiques com de procediments exploratoris o de canvis en hàbits de salut.
TP02 - Fàrmacs. Conèixer: - Els principis de bona prescripció. - Els diversos grups farmacològics amb les seues indicacions, dosis, vies d'administració, interaccions, contraindicacions i efectes adversos. Prescripció i farmacovigilància. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes.
TP03 - Hemoderivats. Ser capaç de: - Conèixer les indicacions de la transfusió de diversos hemoderivats, el procediment d'extracció, compatibilitat, riscos transfusionals i complicacions. Trasplantaments.
TP04 - Cirurgia. Conèixer: - Les indicacions de la cirurgia en malalties cròniques i agudes. - Els riscos tromboembòlics, els riscos en pacients descoagulats, prevenció i tractament d'infecció, riscos d'hemorràgia i isquemia i síndrome compartimental. - La utilització de l'instrumental quirúrgic bàsic.
TP05 - Anestèsia i control del dolor. Conèixer: - La valoració del preoperatori. - Les indicacions i riscos de l'anestèsia local, raquídea i general. Ser capaç de: - Valorar el tipus i grau de dolor utilitzant les diferents taules de mesura reconegudes. - Reconèixer les seues causes i les seues repercussions psicològiques i físiques, i diferenciar el dolor agut del dolor crònic. - Establir els esglaons del tractament del dolor segons l'OMS (Organització Mundial de la Salut).
TP06 - Psicològics. Ser capaç de: - Detectar estats emocionals associats a altres quadres clínics que comprometen la seua evolució. - Conèixer les diverses tècniques de psicoterapia.
TP07 - Rehabilitació i fisioteràpia. Conèixer: - El paper integral de la rehabilitació en la recuperació després de determinades malalties. - Les indicacions d'ortesis i pròtesis. - Les tècniques de teràpia manual, agents físics, electroterapia i mecanoterapia.
TP08 - Radioteràpia. Ser capaç de: - Conèixer les indicacions generals de la radioteràpia. - Valorar la resposta al tractament, així com les possibles reaccions i/o seqüeles secundàries a aquest tractament.
TP09 - Socials. Ser capaç de: - Valorar les dades del nivell educatiu, cultural i socioeconòmic del pacient per a adequar les pautes mèdiques. - Valorar el suport familiar en la malaltia i el seu grau d'acord en l'adhesió al tractament.
TP10 - Nutrició. Ser capaç de: - Indicar una dieta adequada. - Indicar i seguir el compliment del tractament dietètic de la diabetis, risc cardiovascular, insuficiència renal i hepàtica, i obesitat. - Selecció dels mètodes apropiats per a assegurar una nutrició adequada a les necessitats individuals del pacient. - Valorar els estats de malnutrició. - Valorar les indicacions terapèutiques i les vies d'administració de la nutrició artificial enteral, parental i pediàtrica - Prevenir les complicacions dels diferents mètodes de nutrició artificial. - Indicar i fer el seguiment en la nutrició pediàtrica.
TP11 - Tractament precoç. Ser capaç de realitzar cures i tractaments en situacions agudes.
TP12 - Actuació precoç. Ser capaç de reconèixer i orientar la terapèutica de: - Un pacient recuperat després d'un tractament d'urgència. - La deterioració de la consciència, diagnòstic diferencial etiològic. - L'accident vascular cerebral, hipertensió endocraneal aguda. - El politraumatisme. - La compressió medul·lar aguda. - Les lesions vasculars amb el risc d'hemorràgia. - Un pacient amb cremades. - El treball de part o expulsivo. - La retenció aguda d'orina, distensió vesical. - La distensió gàstrica aguda. - L'epistaxis i hematemesis. - La septicèmia. - La crisi vasovagal. - La crisi convulsiva i estat per postical. - La crisi tirotòxica. - La trombosi venosa profunda. - La isquemia arterial. - L'abstinència alcohòlica i d'opiàcis. - La deshidratació greu. - La hipertèrmia maligna. - La preparació per al trasllat d'un pacient traumàtic.
TP13 - Actuació vital. Conèixer i/o tractar: - Insuficiència respiratòria aguda, crisi asmática, bronquiolitis, broncoespasme, neumotòrax a tensió, epiglotitis, broncoaspiración, obstrucció respiratòria per cos estrany, edema de glotis, crisi d'hiperventilación, embòlia pulmonar, aturada respiratòria. A més, cal valorar la permeabilitat de la via aèria. - Infart agut de miocardi, angor, insuficiència cardíaca, edema agut de pulmó, fibril·lació ventricular, asistolia, dissociació electromecànica, altres arítmies amb repercussió hemodinàmica. A més, fa falta conèixer les indicacions de la desfibril·lació, la cardioversión elèctrica i el marcapasos. - Xoc, segons la seua etiologia: cardiogènic, hipovolèmic, sèptic, anafilàctic o per dolor. - Reacció al·lèrgica. - Intoxicació aguda greu. - Crisi hipertensiva. - Hemorràgia externa i interna. - Lesions traumàtiques cranials, medul·lars toràciques, abdominals i d'extremitats. - Coma metabòlic. - Convulsions. - Hipotèrmia i hipertèrmia profunda. - Selecció de l'accidentat segons la gravetat i priorització dels tractaments. - Diagnòstic d'òbit i aproximació de la seua hora.
TP14 - Actuació intensiva. Conèixer: - Les situacions que precisen ingrés en unitats de vigilància intensiva. - La ventilació assistida. - El monitoratge neurològic, cardiovascular i respiratòria. - Els riscos dels tractaments invasius. - Els límits de la teràpia intensiva; significat de teràpia desproporcionada. - El concepte de mort cerebral. - Els aspectes legals de la donació d'òrgans.
TP15 - Cures cròniques. Ser capaç de: - Pronosticar el tipus, l'evolució i les limitacions de les malalties cròniques. - Valorar les diferents opcions terapèutiques. - Prevenir les complicacions de la malaltia. - Valorar les necessitats psicològiques, mèdiques, familiars i ambientals del pacient crònic. - Valorar el grau d'incapacitat física. - Conèixer les cures i els riscos de la immobilitat. - Conèixer el paper de la rehabilitació. - Conèixer i prescriure les modalitats de tractament domiciliari, sociosanitari i d'hospital de dia. - Valorar el pronòstic i planificar el tractament segons l'evolució de la malaltia. - Participar en els tractaments multimodales. - Conèixer les pautes d'analgèsia. - Valorar la invalidesa permanent. - Conèixer l'estimulació precoç i psicoterapia del xiquet.
TP16 - Cures pal·liatives. Conèixer: - Les cures pal·liatives en règim d'ingrés o domiciliaris. - El paper dels centres sociosanitaris. - El control de les cures domiciliàries. - Les estratègies per a alleujar els símptomes molests o dolorosos del pacient terminal. - El paper de la família. - Les necessitats psicològiques i ambientals del pacient terminal. - Les tècniques de suport al pacient moribund i al seu entorn.
TP17 - Teràpies alternatives o complementàries. - Conèixer els principis generals de les teràpies alternatives o complementàries. - Saber valorar el possible efecte d'aquestes teràpies quan s'associen als tractaments convencionals (acupuntura, massatge terapèutic, homeopatia, músic-teràpia, medicina naturista, osteopatía, quiropraxia, biorretroalimentación, etc.).
TP18 - Derivació del pacient. Saber reconèixer les necessitats d'un pacient donat d'alta. Ser capaç de valorar la: - Derivació d'un pacient estable. - Derivació d'un pacient inestable. - Derivació d'un pacient que precisa suport sociosanitari. - El sistema d'emergències mèdiques.
TP19 - Hemorràgia i trombosi. Ser capaç de controlar l'hemorràgia quirúrgica i conèixer la profilaxi tromboembólica.
TP20 - Reanimació cardiopulmonar. Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat.
TP21 - Terapèutica. Conèixer i saber utilitzar els fàrmacs analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos i antiinflamatorios.

SP - Competències per a la promoció de la salut i per a la prevenció de la malaltia.

SP01 - Reconèixer les causes de la malaltia i les amenaces per a la salut dels individus i poblacions de risc. Ser capaç de: - Conèixer els problemes de salut pública prioritaris en la comunitat. - Conèixer els components de l'educació sanitària. - Utilitzar adequadament el consell mèdic. - Reconèixer els factors psicològics, físics o conductuals presents en el desencadenament i el manteniment d'una malaltia, tal com el tabaquisme, drogodependències, sedentarisme, falta de protecció solar, alteracions alimentàries... - Identificar els signes i símptomes de la malaltia per al seu diagnòstic precoç. - Conèixer la validesa i el significat dels diversos procediments utilitzats en el diagnòstic precoç de les malalties específiques.
SP02 - Habilitat per a establir, basant-se en la millor evidència disponible, estratègies individualitzades que reduïsquen els riscos en els pacients. Habilitat per a avaluar la qualitat assistencial. Ser capaç de: - Conèixer les intervencions preventives i les estratègies de promoció de la salut en els diversos grups d'edat i col·lectius especials de la població. - Aplicar la intervenció psicològica a la prevenció de riscos vinculats a hàbits de salut en persones que presenten malalties tals com a hipertensió, metabolopatías, dolor crònic.
SP03 - Col·laborar amb altres professionals i institucions amb la finalitat de promocionar la salut i prevenir malalties. Ser capaç de: - Col·laborar amb professionals sanitaris, educadors i responsables de l'administració pública. - Integrar els components de la protecció de la salut (medi ambient i aliments) en la valoració pronóstica. - Reconèixer i utilitzar les eines de planificació i priorització en el servei públic de salut. - Conèixer les bases científiques, riscos i l'aplicabilitat de les medicines alternatives.
SP04 - Implementació d'accions preventives per a promocionar la salut tant a nivell individual com a poblacional. Ser capaç de: - Conèixer els conceptes i criteris econòmics bàsics que condicionen la pràctica assistencial. - Conèixer conceptes de demografia i de variabilitat biopsicosocial. - Conèixer el funcionament del sistema públic de salut sensibilitzant en la població del risc que comporta no recórrer, en determinades circumstàncies, a l'ajuda mèdica. - Promocionar l'adherència al tractament valorant les motivacions del pacient per a acceptar el seguiment d'instruccions mèdiques i les conseqüències de la no adhesió al mateix.
SP05 - Desenvolupament d'estratègies de salut i screening. Salut laboral. Seguretat alimentària. Conèixer com intervé el medi ambient en l'estat de salut i les conseqüències que comporta.
SP06 - Ser capaç de: - Aplicar un protocol de despistaje de patologies d'alta prevalença sistemàticament a tots els individus en risc per edat, sexe, fenotip... - Desenvolupar les estratègies de control i prevenció de les malalties transmissibles. - Desenvolupar les estratègies de prevenció de les malalties cròniques i degeneratives. - Promocionar campanyes de prevenció de riscos tenint en compte les que ja existeixen (consum de tabac i drogues, educació sexual sanitària i prevenció d'accidents de trànsit), i sensibilitzar la població sanitària del seu interès i benefici. - Promocionar el bon ús dels medicaments.
SP07 - Inmunoprevención. Ser capaç de: - Conèixer les bases científiques i operatives de les vacunacions. - Avaluar les vacunacions en situacions personals i clíniques especials.
SP08 - Desinfecció i esterilització. Manejar tècniques de desinfecció i esterilització.
SP09 - Protecció radiològica. Ser capaç d'aplicar els criteris de protecció radiològica en els procediments diagnòstics i terapèutics amb les radiacions ionitzants.

CI - Competències per a la comunicació i per a l'obtenció d'informació.

CI01 - Principis generals de la bona comunicació (pròpies i de l'entrevistat). Ser capaç de: - Conèixer les tècniques de la comunicació verbal (claredat, ordre, llenguatge...) - Conèixer les tècniques de la comunicació no verbal (postura, mirada, gestualitat, escenari...) - Conèixer les fórmules de la comunicació escrita.
CI02 - Comunicació amb els pacients i familiars. Ser capaç de: - Utilitzar els principis d'un bon entrevistador (empatia, calidesa, respecte, concreció, confidencialitat i assertivitat). - Utilitzar un vocabulari entenedor. - Saber notificar males notícies.
CI03 - Comunicació amb els companys i treball en equip. Ser capaç de: - Mantenir una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi, juntament amb una predisposició a la col·laboració. - Col·laborar amb altres professionals de Ciències de la Salut amb la finalitat de donar les millors solucions al malalt i als seus familiars. - Reconèixer les limitacions pròpies amb la finalitat de sol·licitar la col·laboració d'altres col·legues. - Fer una exposició científica davant d'un auditori de col·legues.
CI04 - Comunicació com a educador. Ser capaç de: - Adaptar el llenguatge i el missatge segons les circumstàncies. - Saber estructurar i esquematitzar el missatge. - Saber utilitzar exemples pràctics que faciliten la realització de procediments. - Participar en un programa formatiu utilitzant les bases teòriques de l'aprenentatge i la docència. - Conèixer els processos de formació i capacitació professionals propis dels diferents nivells de competències.
CI05 - Comunicació amb els mitjans de comunicació i altres professionals. Ser capaç de: - Conèixer qui ha de donar la informació als mitjans i de quina manera, preservant sempre la confidencialitat dels implicats. - Conèixer els procediments de comunicació amb altres estaments oficials.
CI06 - Habilitats informàtiques i accés a força de dades. Ser capaç de: - Manejar amb autonomia un ordinador personal. Valorar la informació i el seu ús. - Manejar, a nivell d'usuari, els diferents paquets informàtics i estadístics. - Accedir en el món del coneixement biomèdic utilitzant els referents de prestigi reconegut. - Utilitzar diferents sistemes per a accedir a bases de dades informatitzades per a aplicar-les periòdicament. Conèixer i manejar els procediments de documentació clínica.
CI07 - Expressió en anglès. Conèixer la llengua anglesa com a vehicle de difusió del coneixement mèdic.
CI08 - Telemedicina. Conèixer els principis i possibilitats de la telemedicina.
CI09 - Comunicació com a investigador. Ser capaç de realitzar una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i d'informes professionals sabent utilitzar els mitjans tecnològics bàsics.
CI10 - Coneixement i domini de l'anglès acadèmic i professional aplicat a la medicina. Ser capaç de: - Produir i entendre textos, orals i escrits, en anglès per al desenvolupament de l'activitat acadèmica i professional en la medicina. - Utilitzar l'anglès com a llengua franca des d'un punt de vista intercultural i multidisciplinària.

INV - Competències en la recerca.

INV01 - Metodologia científica i de recerca. Ser capaç de: - Reconèixer la necessitat de la recerca per a la progressió del coneixement. - Conèixer la relació entre recerca bàsica i recerca clínica. - Conèixer la necessitat de la col·laboració entre les dues recerques en equips multidisciplinaris. Conèixer: - La metodologia científica. - Els procediments bàsics d'un laboratori de recerca. - Com desenvolupar un projecte de recerca. - Les bases per a la bioestadística i la seua aplicació en la valoració dels resultats dels projectes de recerca. - La construcció d'una base de dades i de la seua explotació amb els paquets estadístics més habituals. - Com fer una anàlisi crítica de la significació estadística i a reconèixer la seua relació amb la significació clínica. - Com redactar un model d'article científic.
INV02 - Aprenentatge de la metodologia estadística i la seua aplicació. Ser capaç de: - Aplicar l'estadística en la recerca clínica. - Descriure els caràcters quantitatius i qualitatius. - Dissenyar estudis, establir la grandària de la mostra i criteris d'inclusió i d'exclusió, comparar mesures, fer proves de significació, lleis de probabilitat, corbes de supervivència, relació entre variables quantitatives i qualitatives, mesures de risc, models de regressió, mesura dels canvis, proves diagnòstiques. - Fer metaanálisis. - Conèixer i utilitzar paquets estadístics mitjançant programes informàtics. - Conèixer la limitació de les proves estadístiques. - Reconèixer la qualitat de la informació clínica: diferència entre significativament estadístic i clínicament rellevant.

CB - Coneixement de les ciències bàsiques, socials i clíniques, i dels seus principis fonamentals.

CB01 - Fisiologia. Conèixer els fonaments de la funció cel·lular. Conceptes d'homeòstasis i sistemes de control. Conèixer els principis bàsics de la comunicació intra- i intercelular. Conèixer les bases de les membranes excitables. Canales iònics; potencial de membrana i potencial d'acció. Conèixer els fonaments dels sistemes fisiològics.
CB02 - Biologia cel·lular i biologia del desenvolupament. - Saber descriure la cèl·lula i identificar els diversos orgànuls cel·lulars. Diferenciació i proliferació cel·lular - Saber establir les relacions entre les estructures intracel·lulars i les funcions que realitzen. - Conèixer els processos de desenvolupament que condueixen en l'establiment del plànol corporal de l'organisme humà i els mecanismes cel·lulars i genètics corresponents.
CB03 - Biofísica. - Conèixer els fenòmens i mecanismes físics a nivell molecular, cel·lular i orgànic dels estats de salut i malaltia. - Conèixer i aplicar els conceptes, mètodes i tècniques de la biofísica en l'estudi de les funcions de l'organisme humà. - Conèixer les bases físiques de les tècniques de diagnosis i teràpia.
CB04 - Bioquímica i biologia molecular. - Conèixer l'estructura de les biomolècules per a entendre les propietats determinants de la seua funció biològica en el context cel·lular i de l'organisme. - Conèixer les estructures i les funcions bàsiques de les cèl·lules de l'organisme humà, amb l'aplicació dels conceptes i el llenguatge bioquímics. - Aprendre a utilitzar l'enfocament bioquímic en l'estudi de les funcions cel·lulars i de l'organisme. - Conèixer les bases teòriques i pràctiques de les tècniques bioquímiques aplicades a la recerca i a la mesura de les funcions cel·lulars. - Conèixer les bases moleculars de la malaltia.
CB05 - Genètica. - Conèixer les bases genètiques que li permeten comprendre la fisiopatologia. Herència - Conèixer les bases de la teràpia gènica per a comprendre el futur desenvolupament de la mateixa. Informació, expressió i regulació gènica.
CB06 - Bioestadística. - Conèixer els elements bàsics i indispensables per a utilitzar els mètodes estadístics descriptius i inferenciales aplicats a les ciències biomèdiques.
CB07 - L'estructura i la funció de l'organisme humà en estat de salut i de cadascun dels seus òrgans i aparells. - Conèixer i descriure l'estructura macroscòpica i microscòpica normal dels diversos sistemes i aparells. - Conèixer i descriure les funcions normals dels diversos sistemes i aparells de l'organisme, en els diversos nivells d'organització (des de l'organisme intacte fins als nivells cel·lular, subcelular i molecular). - Conèixer els mecanismes homeostáticos i de regulació dels diversos sistemes i aparells. - Conèixer les bases teòriques i l'aplicació dels diversos mètodes d'exploració funcional dels sistemes i dels aparells. Adaptació a l'entorn.
CB08 - El cicle de la vida. Conèixer com afecten en l'estructura i la funció normal els diferents estats de la vida: fetus, nounats, xiquets, adolescència, adults, vellesa i mort.
CB09 - Aspectes conductuals de les relacions entre un individu i la família, els companys, l'entorn social, la societat, en general l'entorn físic. Tenir present, en la relació amb el malalt: - El paper de la família i dels amics en l'aprenentatge i el manteniment dels hàbits de salut i de les conductes malsanas. - Els aspectes de la relació laboral que poden incidir en la salut de l'individu. - L'adequació del subjecte a les normes de la cultura en què viu immers. - Les insuficiències de l'entorn físic que incideixen en la seua malaltia.
CB10 - Les alteracions de l'estructura i de la funció de l'organisme. Conèixer: - Les alteracions de l'estructura macroscòpica i microscòpica dels diversos òrgans i la relació amb la seua funció. - Les principals síndromes que afecten l'organisme i els diversos sistemes i aparells i, en concret: el concepte, l'etiopatogenia general, la fisiopatologia, la semiologia. - Les causes de les malalties més freqüents i prevalentes del nostre entorn.
CB11 - Etiologia i patogènia. Conèixer les causes de la malaltia i formes d'emmalaltir.
CB12 - Causes exògenes. Conèixer les causes externes de la malaltia: - Microbiologia. - Toxicologia. - Ocupacional.
CB13 - Formes d'emmalaltir. Ser capaç de: - Identificar i conèixer les causes de les principals patologies i el seu diagnòstic en els següents sistemes i aparells: circulatori, respiratori, nerviós, digestiu, urinari, locomotor, endocrí i metabòlic, immunològic, sanguini, reproductor i pell i òrgans dels sentits. - Identificar processos biològics específics de la dona. - Conèixer els signes i símptomes de les principals malalties fins al final del creixement i desenvolupament. - Identificar els fonaments dels trastorns psíquics. - Conèixer la història natural i com i quan intervenir en el seu pronòstic.
CB14 - Embriologia. Conèixer el desenvolupament embrionari i l'organogénesis.
CB15 - Farmacologia. - Conèixer els principals grups farmacològics. - Conèixer els conceptes bàsics de farmacodinamia i farmacocinética d'aqueixos grups. - Conèixer els principis generals del mecanisme d'acció dels fàrmacs, les bases de les interaccions i les reaccions adverses.
CB16 - Cirurgia. - Tenir coneixement de les diverses modalitats de tractament en cirurgia. - Tenir coneixement de la resposta de l'organisme a l'agressió. - Conèixer les bases de la cicatrització i tractament de les ferides. - Conèixer la fisiopatologia de les ferides (incloent cremades, congelacions i altres tipus de ferides).
CB17 - Terapèutiques complementàries - Conèixer els fonaments físics de les tècniques utilitzades en les diferents terapèutiques i les seues aplicacions en cadascun dels trastorns dels diversos òrgans i sistemes.
CB18 - Epidemiologia i Salut Pública. Ser capaç de: - Tenir els fonaments científics i les bases operatives de la metodologia epidemiològica aplicada a les necessitats professionals del metge general. - Conèixer i ser capaç d'aplicar els mètodes assistencials i de recerca, propis de la medicina preventiva actual. - Tenir una visió sanitària cap a les prioritats de la població en matèria de salut pública.
CB19 - Economia de la salut, gestió i planificació sanitària. Ser capaç de: - Conèixer la planificació i l'administració sanitàries. - Conèixer la gestió sanitària. - Tenir capacitat per a analitzar les implicacions organitzatives, econòmiques i socials que comporten les actuacions mèdiques. - Conèixer el cost aproximat de les activitats diagnòstiques i terapèutiques.
CB20 - Òrgans dels sentits. Conèixer la morfologia, estructura i funció dels òrgans dels sentits.
CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.
CB22 - Sang. Conèixer la morfologia, estructura i funció de la sang.
CB23 - Sistema circulatori. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema circulatori.
CB24 - Sistema digestiu. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema digestiu.
CB25 - Sistema locomotor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema locomotor.
CB26 - Sistema reproductor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema reproductor.
CB27 - Sistema excretor. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema excretor.
CB28 - Sistema respiratori. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema respiratori.
CB29 - Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels diferents aparells i sistemes.
CB30 - Sistema endocrí. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema endocrí.
CB31 - Nutrició humana. Conèixer els principis bàsics de la nutrició humana.
CB32 - Sistema immune. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema immune.
CB33 - Metabolisme. Conèixer el metabolisme i la regulació i integració metabòlica.
CB34 - Sistema nerviós. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema nerviós central i perifèric.
CB35 - Microbiologia i parasitologia. Conèixer els fonaments de la microbiologia i la parasitologia. Conèixer els principals agents infecciosos i els seus mecanismes d'acció.
CB36 - Creixement cel·lular. Conèixer les alteracions del creixement cel·lular.
CB37 - Inflamació. Conèixer els mecanismes de la inflamació.
CB38 - Radiacions. Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà.
CB39 - Radioteràpia. Conèixer els principis i indicacions de la radioteràpia.
CB40 - Anatomia patològica. Conèixer l'anatomia patològica dels diferents aparells i sistemes.

AER - Actituds, aspectes ètics i responsabilitats legals.

AER01 - Mostrar actituds professionals adequades. Ser capaç de: - Establir confiança entre el metge i el pacient, respectant-ho i adoptant una postura empàtica i holística. - Avaluar i preservar l'autonomia del pacient i mantenir la participació en totes les decisions que ho afecten. - Respectar les institucions professionals i els serveis sanitaris.
AER02 - Aspectes ètics. Ser capaç de: - Conèixer i entendre l'ètica mèdica contemporània i els principis ètics d'autonomia, beneficència, no maleficencia i justícia; els deures del metge i l'aplicació pràctica de les teories. - Conèixer i saber utilitzar una metodologia correcta per a la resolució de conflictes ètics. - Comprendre la necessitat i la importància del consentiment informat. - Acceptar els drets del malalt. - Conèixer el codi deontològic de la professió. - Fomentar el respecte a la diversitat, l'equitat i la igualtat de gènere.
AER03 - Responsabilitats legals. Ser capaç d'assumir les responsabilitats legals, particularment en: - La mort. - La prescripció de fàrmacs. - Els abusos físics i psíquics. - La declaració sobre la mala praxi d'altres professionals. - El respecte dels drets humans.
AER04 - Pràctica de la medicina en una societat multicultural. Reconèixer: - Les característiques de la nostra societat multicultural, i respectar-les. - La importància de l'aprenentatge d'idiomes. - L'existència de costums i de creences que poden aconsellar l'evitació o la modificació d'actituds diagnòstiques i terapèutiques.
AER05 - Aspectes psicosocials. Ser capaç de relacionar-se amb els pacients i col·legues tenint en compte la diversitat de característiques que formen la personalitat humana.
AER06 - Contribució al progrés de la medicina. Ser conscient: - Del progrés que ha experimentat i experimenta la medicina. - De l'obligació del metge a contribuir en aquest progrés. - Del paper del metge en la confecció de guies clíniques i ètiques.
AER07 - Història de la medicina. Conèixer la història de la salut i la malaltia.
AER08 - Medicina legal. Conèixer els fonaments legals de l'exercici de la professió mèdica.
AER09 - Documents medicolegales. Redactar correctament receptes mèdiques adaptades a la situació de cada pacient.
AER10 - Professionalisme. Mostrar els principis del respecte cap als altres, l'empatia, la compassió, l'honestedat, la integritat, l'altruisme, la confidencialitat i l'excel·lència professional. Han d'estar preparats per a defensar els seus valors professionals en la societat actual.
AER11 - Medicina forense. Conèixer i reconèixer l'evolució normal del cadàver. Diagnòstic postmortem. Fonaments de criminologia mèdica.
AER12 - Valoració del dany. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig del dany físic i mental.

RJC - Competències per a prendre decisions, de raonament i judici clínic.

RJC01 - Raonament clínic. Ser capaç de: - Arreplegar i interpretar tota la informació obtinguda per l'anamnesi, l'exploració física i les exploracions complementàries. - Valorar la rellevància de cada símptoma i signe en la malaltia actual. - Conèixer les limitacions de les exploracions complementàries i la interpretació quan el resultat obtingut no s'avé amb les dades clíniques. - Conjurar tots els signes i símptomes en un o en diverses síndromes i confeccionar un diagnòstic diferencial raonat i en funció del pacient atès. - Identificar la problemàtica del pacient i saber prioritzar els problemes, segons la gravetat i la urgència. - Reconèixer les limitacions pròpies (desconeixement, falta d'experiència) amb la finalitat de sol·licitar la col·laboració d'altres col·legues.
RJC02 - Medicina basada en l'evidència (MBE) Ser capaç de: - Justificar i sustentar qualsevol actuació i decisió mèdica basant-se en la millor evidència disponible. - Conèixer les fonts de l'evidència (publicacions científiques, protocols, guies de pràctica clínica, bases de dades), la manera d'aconseguir-les i com mantenir-les actualitzades. - Trobar l'equilibri entre l'evidència científica i l'experiència clínica. - Conèixer la metodologia científica per a obtenir una medicina basada en l'evidència. - Conèixer l'abast organitzatiu, formatiu, jurídic, ètic i de gestió de la MBE. - Saber els avantatges de l'aplicació de protocols consensuats segons la MBE.
RJC03 - Judici crític i capacitat de fer front a la incertesa i l'error en la presa de decisions. Ser capaç de: - Reconèixer un cert grau d'incertesa en qualsevol acte mèdic i, per tant, susceptible de ser millorat o modificat. - Reconèixer i acceptar que el coneixement científic és canviant. - Reconèixer i acceptar les propietats limitacions. - Fer front a la incertesa mitjançant la utilització de les fonts de coneixement a l'abast, l'ajuda dels companys, la iniciativa pròpia i la capacitat de decisió. - Escoltar i analitzar les opinions dels pacients i familiars. - Admetre opinions d'altres col·legues, contràries a l'opinió pròpia. - Ser receptiu als canvis en la presa de decisions. - Assumir els errors en la presa de decisions, quan aquests es produeixen després d'un raonament clínic adequat i d'haver analitzat tota la informació a l'abast.
RJC04 - Creativitat i enginy. Ser conscient de: - Inculcar els avantatges de la creativitat, l'enginy i la iniciativa en l'àmbit de la medicina. - Aplicar la creativitat i l'enginy en la utilització de la instrumentalització en els pacients i en el desenvolupament de la metodologia científica. - La necessitat d'enfortir l'autoconfiança (sempre amb esperit crític) amb la finalitat de transmetre seguretat als pacients.
RJC05 - Ser capaç de prioritzar. Deu: - Conèixer perfectament la diferència entre el concepte d'important i el d'urgent. - Aprendre a desenvolupar l'activitat assistencial tenint en compte la importància i la urgència, tant del procés que afecta al malalt com de tots els factors que ho envolten (personals, familiars, socials, ètics). - Saber prioritzar, compaginant la utilització de guies i protocols amb els coneixements adquirits per l'experiència i la iniciativa pròpia. - Aprendre a saber utilitzar el temps propi per a traure el màxim profit a qualsevol activitat (assistencial, científica).
RJC06 - Lectura crítica. Entendre i interpretar les dades estadístiques de la literatura mèdica. Comprendre i interpretar críticament textos científics.

FSS - Competències per a aconseguir les funcions dins del sistema sanitari.

FSS01 - Sistemes de salut. Conèixer: - La visió i les demandes de la societat. - El paper dels diversos nivells d'assistència sanitària. - Els serveis sociosanitaris i pal·liatius d'atenció en la població. - El paper de les diverses professions sanitàries. - L'estructura del sistema sanitari a la Comunitat Valenciana i a Espanya. - El paper de la medicina privada en el sistema sanitari - La legislació corresponent.
FSS02 - Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.
FSS03 - El metge com a investigador. Ser conscient: - De la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional. - De la importància de la recerca com un factor per a la progressió professional. - De les oportunitats existents per a col·laborar en la recerca en el període de pregrau.
FSS04 - El metge com a docent. Ser conscient de: - La necessitat de ser docent i d'ensenyar a uns altres al mateix temps que es fa assistència. - La necessitat de formar-se contínuament al llarg de la seua vida professional. - La responsabilitat com a educador de la societat.
FSS05 - El metge com a gestor. Ser conscient de la necessitat d'aconseguir la màxima eficàcia en, la seua actuació professional, amb el mínim cost econòmic i social.
FSS06 - El metge com a membre d'un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, desenvolupant el treball en equip.

DP - Competències de desenvolupament personal.

DP01 - Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació. Ser capaç de: - Comportar-se d'una forma reflexiva i responsable, constructivament crític. - Actuar valorant la pròpia competència i les pròpies capacitats.
DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l'aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.
DP03 - Cura personal. Ser capaç de: - Descobrir i assumir les pressions i dificultats de la professió, els riscos potencials per a la salut, benestar i relacions amb els altres. - Mantenir un balanç adequat entre les metes i activitats professionals, personals i socials. - Atendre a les qüestions dietètiques i d'estil de vida. - Demanar ajuda i consell en situacions difícils. - Reconèixer els perills de l'automedicació o de l'abús de determinades substàncies. - Conèixer la influència i la prevenció de factors relacionats amb el treball sobre la salut pròpia i de l'entorn.
DP04 - Carrera professional. Ser capaç d'identificar els objectius professionals, a curt i llarg termini, els plans i les aspiracions personals i treballar per a aconseguir-los, mitjançant plans que es poden dur a terme i activitats rellevants, tenint sempre en compte el respecte als companys i a la institució a la qual es pertany.
DP05 - Motivació. Ser capaç de mantenir un alt nivell de motivació malgrat les dificultats.
DP06 – Treball de final de grau. Ser capaç de realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, un treball en l'àmbit de la Medicina de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.


 

Informació proporcionada per: InfoCampus