Coordinació docent

19/09/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Comissió de titulació de grau és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments.
La Comissió de titulació de grau la presideix la vicedirecció nomenada a aquest efecte pel Rectorat. La comissió ha de triar entre els seus membres la persona que exercirà la secretaria. 
La Comissió de titulació de grau ha d'estar formada per la vicedirecció, per una representació del professorat que imparteix docència en la titulació i per una representació de l'estudiantat. La seua composició és la següent:
a) La coordinació dels cursos de grau, triada preferentment entre el professorat de la titulació que imparteix docència en el curs respectiu. 
b) La coordinació de les pràctiques externes. 
c) La coordinació dels programes de mobilitat.
d) Una persona en representació de l'estudiantat triada entre les delegacions i subdelegacions dels grups del grau. 
e) L'ESTCE incrementarà el nombre de membres per a garantir la representació adequada dels departaments implicats. 
La coordinació del Treball de Final de Grau recau preferentment en qui coordine quart curs, però la comissió de cada grau pot assignar aquesta tasca a qui coordine les estades en pràctiques, si ho estimen convenient. 
Les persones responsables de la coordinació de cadascun dels cursos del grau, de les pràctiques externes, dels programes de mobilitat i del treball de finalització de grau els designa la Junta de Centre a proposta de la vicedirecció, i els nomena el Rectorat.
6. Els membres de l'apartat 3.e) d'aquest article els nomenarà la Junta de Centre, a proposta dels departaments, escoltada la vicedirecció corresponent. 
7. La composició actual de cada comissió de titulació de grau de l'ESTCE es reflecteix en el catàleg que constitueix l'annex III. Qualsevol canvi en la composició d'alguna de les comissions de titulació ha de ser ratificada en Junta de Centre per una majoria simple dels vots emesos. 
8. Si no es disposa res en sentit contrari, la durada dels càrrecs previstos en aquest article s'ha d'acomodar a la durada del càrrec de la persona que ocupa la direcció.
9. Les comissions de titulació de grau es convocaran sempre que la vicedirecció corresponent ho considere oportú o quan ho demane una quarta part dels seus membres. 
A continuació es detalla la llista de funcions de la comissió de titulació de grau tal com apareix en el reglament de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I: 
a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau.
b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic. 
c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols. 
d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau.
e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiantat amb títols equivalents d’altres universitats.
f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació. 
g) Proposar a la Junta de Centre l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establerts per aquesta comissió. 
h) Proposar a la Junta de Centre les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent. 
i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'estudiantat universitari.
j) Realitzar un seguiment del desenvolupament dels plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del sistema de garantia interna de qualitat que s'haja establert en el títol. 
k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.
l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la coordinació de curs i la vicedirecció i proposar, si escau, accions de millora, que s'han de comunicar als departaments, al professorat corresponent i informar a la direcció de l'ESTCE.
m) Les funcions de la comissió de titulació de grau en el cas d'assignatures i aspectes compartits han d'assumir-se, si escau, per la Comissió de coordinació intergraus. 
n) Qualsevol altra competència que li delegue la direcció o li confereixen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Informació proporcionada per: InfoCampus