Competències MECES, genèriques i específiques

18/09/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el grau en Arquitectura Tècnica per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Que sapia aplicar els seus coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
  • Que  tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
  • Que puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  • Que haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques recollides en l'Ordre ECI/3855/2007.

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

MB1 - Aptitud per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitessimal, l'àlgebra lineal, la geometria analítica i diferencial, i les tècniques i mètodes probabilístics i d'anàlisi estadística.
MB2 - Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisis del comportament elàstic del sòlid.
MB3 - Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements i processos constructius
MB4 - Coneixement de les característiques químiques dels materials emprats en la construcció, els seus processos d'elaboració, la metodologia dels assajos de determinació de les seues característiques, el seu origen geològic, de l'impacte ambiental, el reciclat i la gestió de residus.
MB5 - Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica.
MB6 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, el seu marc institucional, models d'organització, planificació, control i presa de decisions estratègiques en ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de producció, costos, planificació, fonts de finançament i elaboració de plans financers i pressupostos.
MB7 - Capacitat per a organitzar petites empreses, i de participar com a membre d'equips multidisciplinaris en grans empreses.
MB8 - Coneixements bàsics del règim jurídic de les administracions públiques i dels procediments de contractació administrativa i privada.

EM01 - Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades, aixecaments de plànols i el control geomètric d'unitats d'obra.
EM02 - Coneixement dels procediments i mètodes infogràfics i cartogràfics en el camp de l'edificació.
EM03 - Aptitud per a treballar amb la instrumentació topogràfica i procedir a l'aixecament gràfic de solars i edificis i el seu replanteig en el terreny.
EM04 - Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats empleats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.
EM05 - Capacitat per a adequar els materials de construcció a la tipologia i ús de l'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la seua posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització d'assajos i proves finals.
EM06 - Coneixement de l'evolució històrica de les tècniques i elements constructius i els sistemes estructurals que han donat origen a les formes estilístiques.
EM07 - Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.
EM08 - Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació.
EM09 - Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.
EM10 - Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.
EM11 - Capacitat per a elaborar manuals i plans de manteniment i gestionar la seua implantació en l'edifici
EM12 - Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
EM13 - Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.
EM14 - Aptitud per al predimensionat, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.
EM15 - Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.
EM16 - Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment.
EM17 - Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés d'edificació, així com de la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació.
EM18 - Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra.
EM19 - Capacitat per a la gestió del control de qualitat en les obres, la redacció, aplicació, implantació i actualització de manuals i plans de qualitat, realització d'auditories de gestió de la qualitat en les empreses, així com per a l'elaboració del llibre de l'edifici.
EM20 - Aptitud per a analitzar, dissenyar i executar solucions que faciliten l'accessibilitat universal en els edificis i el seu entorn.
EM21 - Coneixements de l'organització del treball professional i dels estudis, oficines i societats professionals, la reglamentació i la legislació relacionada amb les funcions que desenvolupa l'enginyer o enginyera d'Edificació i el marc de responsabilitat associat a l'activitat.
EM22 - Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
EM23 - Aptitud per al desenvolupament d'estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.
EM24 - Capacitat per a analitzar i realitzar projectes d'evacuació d'edificis.
EM25 - Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.
EM26 - Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.
EM27 - Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions, que no requerisquen projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració.
EM28 - Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària.
EM29 - Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.
EM30 - Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.
EM31 - Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.

MFG1 - Presentació i defensa davant un tribunal universitari d'un projecte fi de grau, consistent en un exercici d'integració dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

OP17 - Conéixer l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.

UJI01 - Analitzar i gestionar la informació relacionada amb enginyeria de l'edificació en anglès
UJI02 - Comprendre el discurs i converses en anglès en situacions comunicatives generals i específiques
UJI03 - Elaborar i exposar oralment amb rigor tècnic informes, projectes o presentacions de l'enginyeria de l'edificació en anglès.
UJI04 - Avaluar de forma ràpida i objectiva una situació concreta en l'àmbit de tecnologies aplicades a projectes de cooperació al desenvolupament
UJI05 - Explicar les possibles tasques a realitzar en paises en desenvolupament dins de projectes de cooperació
UJI06 - Organitzar i planificar projectes en l'àmbit de la cooperació internacional
UJI07 - Comparar i classificar diverses cultures amb aplicació a projectes de cooperació
UJI08 - Comprendre l'abast multidireccional del projecte de desenvolupament
UJI09 - Comprendre la importància del coneixement de la cultura i costums propis del país on es desenvoluparà el projecte de cooperació
UJI10 - Conéixer la realitat dels països en desenvolupament i a la cooperació com a manera de realització professional
UJI11 - Conéixer la terminologia específica en anglès per a comprendre i defensar els sistemes constructius tradicionals o prefabricats utilitzats en edificació.
UJI12 - Conéixer la terminologia específica en anglès per a comprendre i defensar els sistemes estructurals.
UJI13 - Conéixer la terminologia específica en anglès per al desenvolupament de projectes d'edificació.
UJI14 - Aprendre com es gestionen els projectes d'edificació multidisciplinàries amb l'ús de l'anglès.
 


 

Informació proporcionada per: InfoCampus