Coordinació docent

15/05/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La coordinació del màster es farà mitjançant la Comissió de Titulació de Màster, formada pel coordinador/director del màster i almenys un representant de cada Universitat participant.

D'altra banda, i tal com ve definit per la normativa de la Universitat Jaume I, hi ha una Comissió Coordinadora de Màsters, formada per un membre de cada màster, que vetlarà pel bon funcionament dels mateixos dins de cada Universitat.

Tal com s'arreplega en el conveni subscrit per les universitats participants la Comissió Acadèmica de Màster tindrà les següents funcions:

 • Triar entre tots els seus membres anualment un coordinador i un sub-coordinador, que vetlaran pel bon funcionament del màster.
 • Elevar a la consideració, i si fóra procedent aprovació, de les instàncies competents i mitjançant els procediments per a això arbitrats, les activitats (cursos, seminaris, projectes. ...) que configuren el programa de Màster Universitari en Química Sostenible.
 • Avaluar les sol·licituds d'admissió als estudis del màster.
 • Establir el nombre mínim de crèdits, dins de cada categoria de cursos del Màster, que l'estudiant haurà de superar.
 • Donar el vistiplau a les diferents propostes de realització de Treballs de Fi de Màster.
 • Desenvolupar i mantenir els mitjans de difusió del màster, pàgines web entre altres.
 • Reunir-se almenys una vegada a l'any per a avaluar el funcionament del màster i proposar, si fóra necessari, els canvis que foren oportuns en l'organització d'aquest.
 • Triar a la universitat(s) que s'encarregarà de l'organització dels cursos de docència intensius cada any.
 • Presentar el programa de màster a les comissions corresponents de les Universitats, per a la seua aprovació.
 • Tot allò que es desprenga del Reglament de Màster que s'establisca en un pròxim termini i vulga ser assumit com a competència per la Comissió Acadèmica.
 • Delegar en el coordinador, sub-coordinador o resta de representants les funcions de la seua competència que estime oportú.
Informació proporcionada per: InfoCampus