Treball final de màster

25/11/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El RD1393/2007 de 29 d'octubre, modificat pel RD 861/2010 de 2 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials a Espanya, indica que els ensenyaments conduents a l'obtenció del títol de Màster conclouran amb l'elaboració i defensa pública d'un Treball Final de Màster (TFM), que tindrà entre 6 i 30 crèdits, d'acord amb el que estableixi el pla d'estudis corresponent.

Concepte

Els treballs final de màster consistiran en la realització d'una memòria o projecte sota la supervisió d'un tutor o tutora en la qual es posen de manifest els coneixements i competències adquirides per l'estudiant al llarg de la titulació.

Aquests treballs constituiran una tasca autònoma i personal de l’estudiantat.
Els treballs hauran de realitzar-se d'acord amb el que es disposa en la memòria de verificació del títol.
Les Comissions de Coordinació Acadèmica de cada màster podran establir directrius específiques i fixar criteris d'avaluació per procurar homogeneïtzar l'elaboració i avaluació dels treballs de final de màster. En aquest cas, les Comissions de Coordinació Acadèmica hauran de remetre una còpia d'aquestes directrius a la Comissió d'Estudis de Postgrau amb la finalitat de vetllar per que el seu contingut sigui compatible amb aquest reglament.

Modalitats

Les modalitats que podran presentar els treballs de final de màster són les següents:
a) Treballs acadèmics de revisió i recerca bibliogràfica, o experimentals.
b) Treballs coordinats amb la realització de pràctiques en empreses o institucions.
c) Treballs equivalents realitzats com a resultat d'una estada a una altra universitat, espanyola o estrangera.
d) Altres treballs no inclosos en les modalitats anteriors, segons s'especifique en el pla d'estudis verificat.

En qualsevol cas es materialitzaran en una memòria o projecte en forma escrita que s'acompanyarà, si escau, del material que s'estime pertinent.

Matrícula

La matrícula del treball final de màster es realitzarà en el període ordinari d'acord amb el que s'estableixi al calendari acadèmic anual.
La matrícula del treball final de màster donarà dret a dues convocatòries oficials d'examen en el curs acadèmic.
El preu públic de la matrícula en cap cas serà “sense docència”, encara que l'estudi es trobe en extinció.

Tutorització
Els treballs de final de màster contaran almenys amb un tutor o tutora que supervise la tasca de l'alumnat.
Per tutoritzar els treballs de final de màster serà necessària la condició de Doctor o Doctora excepte en els casos en què així ho autoritzi la Comissió d'Estudis de Postgrau.
Si el treball final de màster es realitza en una institució, organisme o empresa diferent a la Universitat de València o Universitat Jaume I s'haurà de nomenar a un cotutor o cotutora extern. Aquest haurà de col·laborar juntament amb el tutor o tutora acadèmic en la definició del contingut del treball final de màster i el seu desenvolupament.
En el cas de màsters interuniversitaris conduents a l'obtenció d'un títol conjunt, podrà nomenar-se tutor o tutora qualsevol docent Doctor o Doctora de les universitats participants.
La tutorització del treball es reflectirà en el POD del professor i serà reconeguda en els termes establerts en les disposicions normatives de la universitat. Si la tutorització es comparteix entre més d'un professor o professora de la universitat, el reconeixement es repartirà entre tots ells.
Cada Comissió de Coordinació establirà si els estudiants dels programes de mobilitat poden realitzar el treball finalització de màster al centre de destinació. En tot cas, el projecte de treball haurà de tenir la conformitat de la Comissió de Coordinació Acadèmica, i se li assignarà un tutor en la Universitat de València o en la Universitat Jaume I.

Assignació del treball i tutor o tutora

El tema del treball s'establirà de comú acord entre l'estudiant i el seu tutor o tutora. En qualsevol cas, la Comissió de Coordinació Acadèmica organitzarà i garantirà l'assignació de tema i tutor o tutora pera  tot l’estudiantat matriculat.

Dipòsit del treball i format

En la fase final del pla d'estudis l'estudiant haurà de dipositar el seu treball final de màster en la secretaria del centre al que estigui adscrit el màster a l'efecte de gestió administrativa.
Els treballs es presentaran almenys en format electrònic.

El tutor o tutora enviarà al President del Tribunal avaluador amb caràcter previ a la defensa pública del treball finalització de màster un informe sobre el mateix.
Els treballs avaluats positivament formaran part del corpus bibliogràfic de la Universitat Jaume I i a aquest efecte, s'incorporaran a el “REPOSITORI INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I” com a resultat de la producció acadèmica universitària, salvaguardant-se sempre els drets d'autoria i previ consentiment de l'estudiant. A aquests efectes s'habilitarà un procediment per al seu dipòsit electrònic en el repositori.

Defensa i avaluació

L'estudiant haurà de procedir a la defensa pública del treball final de màster davant el corresponent tribunal avaluador en les condicions que estableixi la comissió de coordinació acadèmica del màster.

La defensa es realitzarà dins del curs acadèmic en el qual l'alumne s'ha matriculat.

El treball final de màster tindrà dues convocatòries per curs acadèmic i diversos períodes de defensa.

1ª Convocatòria: 15 de juliol de 2016.
2ª Convocatòria: 5 de setembre de 2016.

La qualificació de totes les persones presentades en cada període de defensa es recollirà en un acta conjunta que es generarà per la secretaria del centre i que haurà d'estar emplenada abans dels 5 dies següents a la finalització de cada període.

Tribunal avaluador

Cada Tribunal avaluador estarà integrat per tres membres que seran nomenats per acord de la respectiva Comissió de Coordinació Acadèmica entre professorat dels departaments amb docència en el màster.

Els membres seran doctors, excepte aquelles titulacions en què així ho autoritzi expressament i de manera justificada la Comissió d'Estudis de Postgrau.
En cap cas, el tutor o tutora del treball final de màster podrà formar part del tribunal en què s'avaluï el treball de l'alumne tutoritzat.
El Tribunal estendrà un acta per cada defensa de treball final de màster, en la qual es reflectirà el dia i hora en la qual ha tingut lloc l'acte, la qualificació, així com si ha estat proposat per a matrícula d'honor. Aquest document es farà arribar al centre que custodia els expedients i s'incorporarà a l'expedient de l'alumne.

Qualificació

La qualificació del treball final de màster podrà ser impugnada d'acord amb el reglament d'impugnació de qualificacions vigent en la Universitat de València i en la Universitat Jaume I.
Les matrícules d'honor seran assignades entre els i les estudiants que hagin estat proposats per a aquesta qualificació per cada tribunal avaluador. A aquest efecte, i una vegada finalitzada la defensa dels treballs final de màster, s'assignaran les matrícules d'honor en una reunió de la comissió de coordinació acadèmica.
L'assignació de les matrícules d'honor només es podrà realitzar una vegada finalitzades les presentacions de l'última data prevista per a la defensa de cadascuna de les convocatòries.

Informació proporcionada per: InfoCampus