Competències genèriques i específiques

12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les competències que el programa del Màster desenvolupa en els alumnes són:

Competències bàsiques: 

 •  CB1: Que els/les estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB2: Que els/les estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB3: Que els/les estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB4: Que els/les estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CB5: Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Competències generals: 

 • CG1: Ser capaços de buscar, ordenar, analitzar i sintetitzar la informació, seleccionant aquella que resulta pertinent per a la presa de decisions.
 • CG2: Saber treballar en equip amb eficàcia i eficiència.
 • CG3: Ser capaços de prendre decisions tant individuals com col·lectives en la seva labor professional i/o investigadora.
 • CG4: Ser capaços d'integrar les noves tecnologies en la seva labor professional i/o investigadora.
 • CG5: Saber redactar i preparar presentacions per posteriorment exposar-les i defensar-les.
 • CG6: Analitzar de forma crítica tant el seu treball com el dels seus companys.
 • CG7: Construir una actitud proactiva davant els possibles canvis que es produeixin en la seva labor professional i/o investigadora.

Competències específiques: 

 • CE1: Capacitat per poder aplicar i utilitzar de manera eficaç i eficient el control estadístic de processos.
 • CE2: Capacitat per dissenyar, implantar i millorar contínuament un sistema de gestió de la qualitat, ja sigui en una empresa de producció com en una organització del sector serveis.
 • CE3: Capacitat per desenvolupar una actitud de crítica constructiva i de millora contínua cap a les pràctiques i el funcionament de l'organització.
 • CE4: Saber identificar i traduir a especificacions de producte o servei, segons el cas, les necessitats i expectatives dels clients d'una organització.
 • CE5: Saber com adaptar i integrar la política de qualitat amb l'estratègia de negocis de l'organització
 • CE6: Saber realitzar les labors pròpies de la seva professió, tant en empreses privades com en organismes públics.
 • CE7: Integrar el sistema de gestió de qualitat amb la resta de sistemes de gestió de l'organització (medi ambient, coneixement, prevenció de riscos laborals).
 • CE8: Aplicar el treball en equip com a mecanisme bàsic per a la millora contínua del sistema de gestió de la qualitat.
 • CE9: Adaptar a les característiques peculiars d'una organització els requisits i recomanacions dels models de referència per a la implantació d'un sistema de gestió de qualitat.
 • CE10: Aplicar la gestió basada en processos usant el disseny d'indicadors, l'anàlisi de la informació, i eines per a la presa de decisions i millora contínua.
 • CE11: Comprendre el procés de desenvolupament d'auditories de qualitat tant internes com de tercera part.
 • CE12: Conèixer el Model EFQM d'Excel·lència i utilitzar diverses eines per aplicar l'autoavaluació basada en aquest model.
 • CE13: Construir i interpretar eines per al mesurament de la satisfacció del client d'una organització.
 • CE14: Mesurar i estimar els costos de qualitat i no qualitat d'una organització, així com proposar estratègies per a la seva millora.
 • CE15: Comprendre els mecanismes que faciliten la innovació i la gestió del coneixement en una organització.
 • CE16: Conèixer i comprendre l'aplicació d'algunes metodologies organitzatives com les 5S o el 6 Sigma i la seva vinculació amb la gestió de la qualitat.
 • CE17: Aplicar el disseny d'experiments a situacions concretes en l'àmbit productiu.
 • CE18: Conèixer tècniques de calibratge i control d'equips de mesura i ser capaç d'utilitzar-les de forma adequada en cada context.
 • CE19: Identificar les polítiques de RRHH que recolzin i facilitin el desenvolupament d'una cultura organitzativa basada en la gestió de la qualitat.
 • CE20: Ser capaços de prendre decisions, desenvolupar accions i resoldre problemes en gestió de la qualitat.
 • CE21: Redactar documents i informes en temes relatius a la gestió de la qualitat.
 • CE22: Presentar documents i informes en temes relatius a la gestió de la qualitat.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus