Coordinació docent

14/06/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

5.1.3 Procediments de coordinació docent horitzontal i vertical del pla d’estudis

1. Coordinació general del títol

A més de les responsabilitats pròpies del director o directora del màster, la coordinació de les diferents activitats formatives que constitueixen cada mòdul i dels seus responsables docents és a càrrec d’un coordinador o coordinadora que s’ha d’ocupar també de vetllar perquè els seus respectius objectius i continguts siguen coherents amb els generals del mòdul.

En concret, aquest professor o professora ha de ser l’immediat responsable de la programació, coordinació i supervisió del mòdul, especialment en allò relacionat amb la programació d’activitats formatives puntuals (visites, conferències, seminaris extraordinaris…) i amb els sistemes d’avaluació. Tot això, òbviament, segons les directrius generals emanades de la Comissió Acadèmica del Màster.

Els coordinadors o coordinares dels set mòduls i el director o directora del màster han de formar la Comissió Acadèmica del Màster. Els Estatuts de la Universitat de València, en concret l’article 34.c estableix que aquestes comissions tenen com a funció organitzar la docència, coordinar-la i supervisar-la d’acord amb els plans d’estudi. Per tant, s’entén que la Comissió Acadèmica de màster universitari en Història de l’Art i Cultura Visual ha de ser l’òrgan ordinari de coordinació dels processos d’ensenyament-aprenentatge, que han de traslladar al coordinador o coordinadora de cada mòdul.

La Comissió Acadèmica de Màster ha d’atendre la programació, coordinació i supervisió.

- S’entén per programació docent el conjunt d’activitats mitjançant les quals s’estableix el pla d’actuació en cada curs acadèmic concret per a dur a terme els objectius del títol.

- S’entén per coordinació el conjunt d’activitats mitjançant les quals es concerta i harmonitza la intervenció de les diferents universitats, els diferents departaments, àrees de coneixement, professorat, conferenciants convidats, professionals i qualssevol altres agents que participen en el procés formatiu.

- S’entén per supervisió el conjunt d’activitats mitjançant les quals s’assegura la qualitat de la titulació.

D’altra banda, el treball de programació, coordinació i supervisió de la citada Comissió Acadèmica de Màster ha de ser sotmès a la Comissió de Qualitat, segons el sistema que es desenvolupa en l’apartat 9 d’aquest formulari.

2. Coordinació de pràctiques externes

Les pràctiques externes han de ser coordinades per un professor professora, que ha de ser l’immediat responsable de la programació, coordinació i supervisió del mòdul, especialment en allò relacionat amb les relacions entre el Departament i els centres de pràctiques, l’orientació de l’estudiantat que opta per aquest mòdul i l’atenció als tutors o tutores. Tot això, òbviament, atenent les directrius generals emanades de la Comissió Acadèmica del Màster.

En concret, la coordinació en la gestió de les pràctiques es mostra fonamental per al seu bon funcionament i representativitat dels diferents àmbits de la disciplina. Així doncs, les pràctiques es realitzen en sectors i centres afins a la titulació. La política de selecció d’aquests contempla que siguen representatius de la pluralitat de camps que abasta el títol, la diversitat geogràfica de procedència de l’alumnat i la qualitat del programa d’activitats programat en cadascun d’aquests.

En una reunió informativa l’alumnat rep informació sobre l’especificitat del mòdul, aspectes administratius, etc. Posteriorment, es fa una presentació en el centre de pràctiques, on amb presència del tutor o tutora d’aquest, el tutor o tutora acadèmic i l’alumnat, per tal d’especificar les característiques de la pràctica. En aquesta presentació es lliura el calendari d’activitats complementàries que l’alumnat pot rebre en el centre.

El tutor o tutora acadèmic estableix un calendari d’entrevistes periòdiques amb l’alumnat, que pot vincular-se a l’ús de l’aula virtual, on aquest ha d’informar sobre l’evolució de la pràctica. Aproximadament, cada alumne pot entrevistar-se una o dues vegades al mes, i sempre té la possibilitat de fer-ho si hi ha algun problema en el desenvolupament de la pràctica.

De la mateixa manera, el tutor o tutora acadèmic està en constant relació amb el tutor o tutora de l’empresa o institució per a garantir el correcte desenvolupament de la pràctica, i compliment dels compromisos formatius i competències que ha d’adquirir l’alumnat.

3. Coordinació treball fi de màster

Com en la resta dels mòduls, aquest té també un professor coordinador o professora coordinadora, que és membre de la Comissió Acadèmica del Màster, òrgan al qual correspon la supervisió general del títol. Els Estatuts de la Universitat de València, i en concret en l’article 34.c, estableixen que aquestes comissions tenen com a funció organitzar la docència, coordinar-la i supervisar-la d’acord amb els plans d’estudi. Per tant, s’entén que la Comissió de Títol de màster universitari en Història de l’Art i Cultura Visual ha de ser l’òrgan ordinari de coordinació dels processos d’ensenyament-aprenentatge. No obstant això, és oportú exposar de manera més detallada els agents que participen en aquest mòdul dedicat al Treball de Final de Màster, fixant requeriments i obligacions:

a) Estudiantat: ha d’haver cursat o estar cursant 45 crèdits del màster. Han de triar el seu tutor o tutora entre el personal docent doctor que cada curs acadèmic fixe la Comissió Acadèmica de Màster.

b) Professorat tutor: per a exercir la funció de tutor o tutora es requereix estar en possessió del títol de doctor o doctora i formar part del cos docent del màster. A ells correspon:

- Valorar i acceptar, si escau, la proposta de tema de treball realitzada per l’estudiantat o realitzar una nova proposta.

- Orientar el treball, donant indicacions clares sobre els aspectes formals, els recursos que ha d’obtenir i utilitzar l’estudiantat, sense oblidar les recomanacions heurístiques i ètiques pertinents.

- Supervisar el procés d’elaboració del treball, dins del termini i en la forma escaient i, si escau, proposar les correccions oportunes.

- Donar el vistiplau a la presentació i defensa del treball, a través d’un informe escrit davant la Comissió d’Avaluació.

c) La Comissió Acadèmica de Màster, a través de les seues competències de programació, coordinació i supervisió del màster, assenyalades en el punt 1 (coordinació general del títol), atenent a les investigacions realitzades o en curs, ha d’aprovar, si escau, la inscripció de treballs de final de màster, els tutors i tutores proposats i el tribunal per a la seua avaluació (Comissió Avaluadora).

d) Comissió Avaluadora: està integrada per tres professors o professores doctors del cos docent del màster, d’acord amb els criteris establerts per la Comissió Acadèmica del Títol. Les seues funcions són:

- Revisió i control de les propostes dels treballs de final de màster.

- Avaluació final dels treballs en un acte públic. Finalment, el treball de programació, coordinació i supervisió de la citada Comissió del Títol de Màster ha de ser sotmès a la Comissió de Qualitat del Centre, com un element de qualitat, que es desenvolupa en l’apartat 9 del formulari per a la verificació d’aquest màster.

Informació proporcionada per: InfoCampus