Metodologia docent i sistemes d'avaluació

16/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

CTIVITATS FORMATIVES

 • Classes teòriques participatives
 • Classes pràctiques o seminaris
 • Tutories Reglades
 • Altres
 • Treball autònom de l'estudiant
 • Redacció i presentació del Treball Final de Màster
 • Exposició oral del Treball Final de Màster

METODOLOGIES DOCENTS

 • Classes teòric/pràctiques. Inclouen seminaris, activitats pràctiques amb el seguiment i suport del professor i realització de treballs de mòdul
 • Lectures i anàlisi crítica de la bibliografia específica
 • Assistència a conferències i seminaris i altres activitats que es programen en el mòdul
 • Pràctiques en empreses tutoritzades
 • Treball Final de Màster

SISTEMES D'AVALUACIÓ

 • Seminaris i debats
 • Treball pràctic individual o en grup, escrit o oral
 • Portafoli. Recopilació dels treballs de l'estudiant al llarg del curs
 • Tutories Reglades
 • Redacció i presentació del Treball final de Màster
 • Exposició oral del Treball Final de Màster
 • Informe del centre de pràctiques

La distribució general de les activitats formatives (i la seua correspondència en hores de treball de l'estudiant) obeirà al següent patró:


ACTIVITATS PRESENCIALS (30% de la dedicació = 90 h.)
a) Classes teòriques participatives: entre el 15 i 25% de la dedicació de l'estudiant, en funció del caràcter de l'assignatura. Exposició dels continguts per part del professor/a amb la participació de l'estudiant. (Entre 1,8 i 3 crèdits).
b) Classes pràctiques o seminaris: fins a un 10% de la dedicació de l'estudiant, en funció del caràcter de l'assignatura. S'aspira a establir una relació efectiva entre els coneixements teòrics i la seua aplicació pràctica (descripció, anàlisi i interpretació cultural de les manifestacions artístiques, estudi de casos, aplicació de la terminologia específica, anàlisi i comentari de la historiografia i fonts). (Fins a 1,2 crèdits).
c) Tutories personalitzades i altres activitats: el 5% de la dedicació. El professor/a dirigeix el treball autònom de l'estudiant i resol les dificultats que aquest li plantege. (0,6 crèdits).

TREBALL AUTÒNOM DE L'ESTUDIANT (70% de la dedicació = 210 h.)
Cerca i selecció de la bibliografia i altres fonts, preparació de les classes i activitats, lectures recomanades, estudi dels continguts per a les proves escrites, redacció de les memòries i treballs pràctics, confecció del *portafolios, etc. (8,4 crèdits).

Els ensenyaments de postgrau en la Universitat de València i de la Universitat Jaume I estan integrades en la plataforma d'ensenyament a distància denominada "Aula virtual" en la respectiva Universitat, que constitueix un recurs de primer ordre per a la formació dels estudiants, complementari de les classes teòriques o pràctiques, els seminaris i la resta d'activitats complementàries. A través d'ella, docents i estudiants poden mantenir una comunicació permanent, programar activitats acadèmiques i disposar de materials, documents i tota classe d'informació referida als respectius cursos, així com revisar i qualificar les tasques formatives dels estudiants.

Informació proporcionada per: InfoCampus