Competències genèriques i específiques

12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Competències bàsiques:

 • CB1: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • CB2: Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB3: Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB4: Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CB5: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Competències generals:

 • CG1: Saber aplicar els mètodes historiogràfics més adequats per a l'estudi de nous problemes o la revisió de qüestions clàssiques des d'altres punts de vista, amb l'eeventual auxili d'altres disciplines humanístiques.
 • CG2: Identificar i analitzar l'estat dels coneixements en els àmbits específics de la Història de l'art i tindre capacitat per a desenrotllar noves línies d'investigació que contribuïsquen a la seua ampliació amb aportacions científiques originals.
 • CG3: Saber aplicar bones pràctiques en la investigació científica i en la pràctica professional, respectant els valors democràtics, la diversitat humana, la igualtat entre hòmens i dones i la multiculturalitat.
 • CG4: Conéixer l'entorn sociocultural per a estimular una investigació compromesa amb el benestar comunitari sostenible, especialment en tot allò que s'ha relacionat amb la protecció, coneixement i gaudi social del patrimoni historicoartístic i de la creativitat contemporània.
 • CG5: Saber definir l'estat dels coneixements en els àmbits específics de la Història de l'art i ser capaços de desenrotllar noves línies d'investigació que contribuïsquen a la seua ampliació amb aportacions científiques originals.

Competències transversals:

 • CT1: Ser capaços d'accedir a ferramentes d'informació en altres àrees del coneixement i utilitzar-les apropiadament.
 • CT2: Ser capaços de valorar la necessitat de completar la seva formació científica, històrica, en llengües, en informàtica, en literatura, en ètica, social i humana en general, assistint a conferències o cursos i / o realitzant activitats complementàries, autoavaluant l'aportació que la realització d'aquestes activitats suposa per a la seva formació integral.

Competències específiques:

 • CE1: Assimilació dels procediments heurístics i metodològics de construcció del saber historicoartístic i de la seua institucionalització acadèmica.
 • CE2: Coneixement de la bibliografia de referència, les bases de dades i els bancs d'imatges i habilitat per al seu maneig en la investigació.
 • CE3: Aprenentatge pràctic de la metodologia científica per a la manipulació, la conservació i la interpretació historicoartística dels materials arqueològics.
 • CE4: Capacitat per concebre, dissenyar i desenvolupar amb autonomia, competència i creativitat una investigació original que contribuïsca a l'avanç de la disciplina mitjançant un corpus de coneixements nous que meresquen ser coneguts per la comunitat científica.
 • CE5: Saber avaluar d'una forma realista i honesta el grau d'originalitat dels resultats de la pròpia investigació.
 • CE6: Comprendre i aplicar les últimes perspectives metodològiques o teòriques sobre creació artística i cultura visual, i ser capaços d'aplicar-les en la revisió de la historiografia acadèmica.
 • CE7: Conéixer i saber aplicar els mètodes i tècniques d'investigació propis de la Història de l'art.
 • CE8: Saber interpretar i editar fonts documentals i elaborar catàlegs raonats d'artistes i col·leccions.
 • CE9: Saber aplicar els coneixements i tècniques desenrotllades per les ciències i tècniques historiogràfiques que siguen d'utilitat per al coneixement i valoració dels fets artístics o estètics.
 • CE10: Saber llegir i interpretar textos escrits sobre qualsevol suport, que continguen informació relativa a la producció o recepció d'obres artístiques.
 • CE11: Conéixer les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) adequades per a les arts i les humanitats, i saber aplicar-les en l'elaboració de continguts audiovisuals.
 • CE12: Respondre a les exigencfias dels treballs científics, aplicant una metodologia pròpia de la Història de l'Art en la investigació: estat de la qüestió, hipòtesi de treball, busca de fonts, estudi del corpus d'obres, exposició raonada d'arguments i formulació de conclusions.
Informació proporcionada per: InfoCampus