Metodologia docent i sistemes d'avaluació

17/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació inclou les següents activitats d'ensenyament-aprenentatge

 • Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor/a i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Aquests continguts s'impartiran mitjançant sessions telepresenciales que garantisquen la participació activa de tots els alumnes i mitjançant un programari específicament dissenyat per a la impartició d'ensenyaments teòrics a distància.
 • Ensenyaments pràctics (problemes): Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ordinadors, etc.). Els ensenyaments pràctics es desenvoluparan mitjançant les eines participatives del Campus Virtual (Fòrums, Wikis, Enquestes, Glossaris…), garantint una contínua interacció entre l'alumne i l'equip docent.
 • Ensenyaments pràctics (laboratoris): Tots els ensenyaments pràctics d'aquesta categoria es desenvoluparan mitjançant eines informàtiques lliures o equips informàtics comuns i d'ús comú. En cap cas se li demanarà a l'alumne un desemborsament addicional en maquinari o programari, sinó que totes les experiències pràctiques vinculades amb la tecnologia es desenvoluparan amb paquets de treball de fàcil accés i disponibilitat online gratuïta. Açò és especialment coherent amb el nou enfocament de continguts de les tres especialitats, potenciant la creativitat, la reflexió crítica i la pràctica des de la immediatesa dels recursos domèstics – per exemple: distribució de continguts transmedia mitjançant xarxes socials, o activitats de periodisme ciutadà on-line.
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefórum, convidar experts, etc.). També es desenvoluparan mitjançant el programari telepresencial destinat a aquest efecte i integrat en el Campus Virtual.
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups de recerca, tutoria especialitzada, etc. També es desenvoluparan mitjançant el programari telepresencial destinat a aquest efecte i integrat en el Campus Virtual.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les activitats evaluativas es dissenyaran tenint en compte els trets específics de la modalitat online. Per a aquelles que requerisquen la connexió concreta dels alumnes a una hora determinada (qüestionaris on-line, exposició de treballs…) es lliurarà un calendari de connexió obligatòria el primer dia de classe perquè tots els alumnes sàpien quan han de participar activament en les sessions.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. Les exposició es podran fer en temps real mitjançant les eines telepresenciales dissenyades a aquest efecte, o mitjançant la utilització dels fòrums i els repositoris oberts, rebent a posteriori les indicacions pertinents de l'equip docent.
 • Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. Aquest treball serà supervisat per l'equip docent mitjançant l'ús de les eines telepresenciales, que a més serviran com a repositori d'aquells materials que es consideren susceptibles de ser matèria de exámen.

Així mateix, les proves d'avaluació utilitzades en les assignatures del màster són les següents: 

 • Anàlisi i comentaris de textos audiovisuals: L'alumne haurà de demostrar la seua destresa en l'anàlisi concreta d'una o diverses peces de caràcter audiovisual mitjançant la correcta aplicació d'una metodologia concreta (semiòtica, psicoanalítica, basada en els Estudis Culturals, formalista…) estudiada prèviament en classe. Es valorarà el correcte domini de les eines específiques d'anàlisis.
 • Resolució de problemes mitjançant un treball escrit: L'alumne haurà d'escometre la realització d'una recerca entorn d'un problema concret propi de la disciplina. Es pot tractar tant de l'estudi concret d'un cas, de la proposta d'una solució a un problema d'índole professional, a l'estudi d'un cas concret, o de reflexions estrictament teòriques. Es valorarà la capacitat d'oferir solucions personals, madures, creatives i realistes als problemes concrets.
 • Activitats de síntesis i de presentació d'informació: L'alumne haurà d'escometre la recollida i anàlisi d'un cert nombre de fonts bibliogràfiques, videogràfiques, documentals… Haurà de demostrar la seua habilitat per a cercar patrons sòlids que permeten realitzar prediccions, per a jutjar críticament les diferents fonts… De la mateixa manera, haurà de demostrar el seu domini de la comprensió i aplicació dels principals textos teòrics i pràctics de la disciplina en la qual s'examina.
 • Qüestionaris on-line d'avaluació: Proves desenvolupades mitjançant la plataforma del Campus Virtual que permeten a l'alumne i a l'equip docent conèixer de primera mà el domini teòric dels rudiments de cada assignatura.
 • Exposició on-line del Treball Final de Màster: Utilitzant les possibilitats del Campus Virtual, l'alumne podrà exposar el seu Treball Final de Màster tal i com ocorre en la modalitat presencial, i amb els mateixos paràmetres que permeten una avaluació clara i objectiva. Comptarà amb els mateixos avantatges que els seus companys de la modalitat presencial (mateix nombre i composició dels tribunals, mateixa rúbrica d'avaluació…)
 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes”.
Informació proporcionada per: InfoCampus