Coordinació docent

10/04/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Segons la “Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I”, la coordinació docent del màster és a càrrec de la comissió de titulació del màster.

Segons aquesta normativa, la comissió de titulació del màster estarà composta per professors del màster que tinguen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, en el cas concret d'aquest màster, està formada pel director del Màster i tres professors del mateix. Un d'aquests professors haurà de coordinar les pràctiques pròpies de l'itinerari professional. Aquesta comissió assumeix les funcions d'ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster. Són funcions de la comissió de titulació del màster:

a) Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d'avaluació; assignació de professorat, i, qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

b) Definir els criteris específics d'admissió i selecció de l'alumnat.

c) Assignar a l'estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l'elaboració del treball final de màster.

d) Coordinar l'assignació de places per a l'estada en pràctiques de l'estudiantat i designar el professorat tutor corresponent.

i) Elaborar l'informe previ requerit per a l'autorització de l'admissió d'estudiants amb estudis estrangers sense homologar.

f) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d'un o diversos professors o professores col·laboren en les activitats formatives del màster.

g) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d'establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

h) Vetlar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s'hagen establit en la implantació del títol.

i) Establir els tribunals que han d'avaluar els treballs finals de màster.

j) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

k) Gestionar els recursos econòmics del màster.

l) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del màster.

m) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d'estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s'haja establit en el títol.

n) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Dins de la comissió de titulació del màster també es repartiran entre els seus membres les funcions de:

- Coordinació de Pràctiques externes: que vetle per establir les correctes relacions amb les entitats per a la qualitat de les pràctiques externes.

D'aquesta forma es garanteix tant la coordinació vertical com a horitzontal del títol.

Informació proporcionada per: InfoCampus