Organització dels estudis

15/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

Informàtica Bàsica (FBB)

Matemàtiques I (FBB)

Programació I (FB)

Anglès (FB)*

Estructura de Computadors (FB)

Matemàtiques II (FBB)

Física (FBB)

Programació II (FB)

Fonaments del Càlcul Diferencial (OB)

Àlgebra Lineal (OB)

Segon curs

Ampliació de Matemàtiques (FBB)

Organització i Gestió d'Empreses (FBB)

Estadística i Optimització (FB)

Sistemes Operatius (OB)**

Introducció a Xarxes (OB)

Ampliació d’Estadística i Investigació Operativa (OB)

Estructures de Dades (OB)

Administració i Configuració de Xarxes (OB)

Fonaments de Geometria (OB)

Fonaments del Càlcul Integral (OB)**

Tercer curs

Algorítmia (OB)

Probabilitat (OB)

Arquitectura de Computadors (OB)

Àlgebra Abstracta (OB)

Bases de Dades  (OB)**

Geometria Diferencial i Topologia (OB)**

Equacions Diferencials (OB)

Sistemes Intel·ligents (OP)

Seguretat Informàtica (OB)

Quart curs

Càlcul Numèric Avançat (OB)

Programació Concurrent i Paral·lela (OB)

Iniciativa Empresarial (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1

Anàlisi Complexa i de Fourier (OB)**

Optatives de l’itinerari triat

ITINERARI D'INTENSIFICACIÓ EN INFORMÀTICA

30 crèdits ECTS

- Algorítmia (OB)

- Programació concurrent i paral·lela (OB)

- Sistemes de Suport a la Decisió  (OP)**

- Sistemes d’Informació Integrats (OP)

- Tecnologies per a la Integració d’Informació (OP)

ITINERARI D'INTENSIFICACIÓ EN MATEMÀTIQUES

30 crèdits ECTS

- Àlgebra Abstracta (OB)

- Càlcul Numèric Avançat (OB)

- Fonaments Estadístics de la Mineria de Dades (OP)

- Àlgebra Aplicada (OP)**

- Aplicacions de la Geometria Diferencial i Topologia (OP)

- Modelització Matemàtica (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignaturas Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat 150 crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB), sense comptar aquestes assignatures.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus