Treball de final de grau

14/11/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
El Treball de final de grau, consistent en l'elaboració d'un projecte d'enginyeria en el qual s'integren els continguts formatius rebuts i les competències adquirides al llarg del títol d'Enginyeria en Tecnologies Industrials. Aquests continguts i competències es plasmen en forma de projecte industrial el qual ha de tindre els documents pertinents: Memòria, Plànols (si escau) i Plec de Condicions (si escau) i Pressupost.

Per a matricular-se en l'assignatura Treball de Final de Grau es requereix haver superat el 75% dels ECTS de les matèries obligatòries i de formació bàsica, sense considerar les matèries de Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau per al còmput d'aquest percentatge. En el cas que l'estudiantat no haja cursat al llarg de la carrera tots els crèdits de docència en anglès, exigibles per a l'obtenció del títol, haurà de realitzar obligatòriament l'equivalent a 6 ECTS de la matèria Treball de Final de Grau en anglès.
 
 
La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus