Treball de final de màster

27/02/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Treball de final de màster professional

Coordinació: Dr. Vicent Montalt i Resurrección
Tutorització: Profa. Esther Andrés Caballo, Prof. Juan Manuel García Izquierdo, Profa. Claire Graham Besson, Profa. Laura Pruneda González, Profa. Gemma Sanza Porcar i Prof. Sergio Vañó Botella

Els estudiants que cursen l'orientació professional han de realizar un treball de final de màster on queden reflectits tant el procés com el resultat del treball de les pràctiques externes. El treball ha de contenir les següents parts:

 1. Índex, en el qual quedaran reflectits els apartats que componen la memòria així com la paginació.
 2. Introducció, en la qual s'inclouran els següents punts: ubicació temàtica i síntesi dels continguts del text traduït; descripció del gènere textual, tant del text de partida com del text meta; consideracions sobre la situació comunicativa meta que puguen afectar la redacció del text d'arribada; consideracions sobre aspectes específics de l'encàrrec; etc.
 3. Text meta amb el text origen enfrontat.
 4. Comentari: en el qual s'escriurà detalladament la metodologia seguida, així com els problemes de comprensió i de traducció; raonaments de les solucions aportades a aquells problemes; classificació dels problemes; avaluació dels recursos documentals utilitzats, com ara textos paral·lels, glossaris, diccionaris, entre altres; exposició dels criteris de traducció adoptats, etc. En aquest apartat es valorarà especialment la citació d'autors que hagen tractat algun dels problemes o aspectes esmentats, com per exemple, la traducció d'abreviatures, la traducció de nom d'institucions, els falsos amics, les variacions denominatives de determinats conceptes, les convencions del gènere textual, les tècniques de traducció, o qualsevol altre aspecte objecte de comentari.
 5. Glossari terminològic, que inclourà, com a mínim, tres columnes: una per al terme en anglès, una altra per a la definició i una tercera per al terme espanyol. També es farà constar tant la font de la definició com la dels termes equivalents en espanyol.
 6. Textos paral·lels utilitzats. En aquest apartat s'indicaran els enllaços amb una breu introducció a cada un d'aquests. Els exemples concrets amb citacions de fragments, termes, etc., es detallaran en el comentari.
 7. Recursos i eines utilitzats. En aquest apartat s'indicaran els enllaços amb una breu introducció a cada un d'aquests. Els exemples concrets es detallaran en el comentari.
 8. Bibliografia completa, tant de recursos impresos com electrònics. Aquest apartat haurà de ser elaborat seguint les normes recomanades per:
 • la Universitat Jaume I, per als recursos impresos.
 • la Modern Language Association per als recursos electrònics.

 

Tota l'activitat es canalitzarà a través de l'espai de l'Aula Virtual dedicat a l'assignatura. Aquesta aula serà atesa pel principal responsable de l'assignatura, el Prof. Vicent Montalt, que s'encarregarà d'orientar les consultes relatives a la realització del Treball final de màster: parts del treball, informació que ha de contenir cada part, convencions formals, extensió, aspectes estilístics, etc. A més d'aquest fòrum de consultes sobre el treball final de màster, a cada estudiant se li assignarà un tutor/a que les seves dues funcions principals són: 1) avaluar el TFM després de la seva realització; i 2) oferir opinió experta i retroalimentació sobre aspectes concrets del TFM durant la seva realització quan els aclariments realitzats en el fòrum general no hagin estat suficients.

Una vegada finalitzat el treball, l'estudiant ha d'enviar al tutor/a l'últim esborrany perquè aquest/a ho revise i indique les millores que l'estudiant ha de realitzar per obtenir el seu vistiplau. A continuació, l'estudiant haurà d'esmenar les qüestions assenyalades pel seu tutor/a i elaborar un informe detallat dels canvis realitzats. L'informe s'haurà de lliurar al tutor/a abans de la data oficial de presentació del TFM perquè aquest/a pugui emetre el seu vistiplau. Aquest lliurament suposa el compromís implícit per part de l'estudiant que les millores assenyalades pel tutor s'han implementat en el TFM. L'informe de modificacions és requisit sine qua non per al vistiplau per part del tutor.

El treball de final de màster s’ha de defensar davant un tribunal a través de videoconferència. La defensa pública del TFM és condició sine qua non per a superar l'assignatura.

 

Treball final de màster investigador

Coordinació: Dr. Vicent Montalt i Resurrección

L'orientació investigadora (15 crèdits ECTS) està composta per dues assignatures que han de cursar obligatòriament els estudiants que opten per aquest itinerari:

 • Metodologia de la investigació en traducció medicosanitària de 5 crèdits ECTS.
 • Treball final de màster investigador de 10 crèdits ECTS.

Una vegada superats els 5 crèdits ECTS corresponents a l'assignatura Metodologia de la Investigació en Traducció/mediació Medicosanitària, l'estudiantat ha d'elaborar un treball final de màster sobre un tema d'interés relacionat amb els continguts del màster. Aquest treball, en el qual es posen en pràctica les competències per a la realització de projectes d'investigació adquirides en l'assignatura de metodologia de la investigació en traducció, està tutelat per un o dos professors o professores pertanyents a una línia d'investigació afí al tema triat.
L'objectiu del treball final de màster investigador és que l'estudiantat adquirisca i desenvolupe competències necessàries per a poder dur a terme una investigació de qualitat i preparar-se per a la realització d'una futura tesi doctoral.

El treball ha de contindre els elements següents:

 1. Marc conceptual: delimitació de l'objecte d'estudi, plantejament de preguntes d'investigació, establiment d'objectius, elaboració d'hipòtesis, revisions bibliogràfiques, definició de conceptes fonamentals, disseny de l'argumentació, justificació de la rellevància i interés de l'objecte d'estudi, etc.
 2. Marc empíric: materials i mètodes utilitzats, i resultats obtinguts.
 3. Marc interpretatiu: anàlisi dels resultats obtinguts, limitacions de l'estudi, possibilitats d'investigació futura, relació amb altres investigacions, etc.

Este treball final de màster es regirà per les normes formals pròpies d'aquest tipus de treballs acadèmics.
El treball final de màster s’ha de defensar davant un tribunal a través de videoconferència. La defensa pública del TFM és condició sine qua non per a superar l'assignatura.

 

Tutorització i línies de recerca
Línia 1: Dr. Vicent Montalt i Resurrecció 

 • Projecte Màster TradMed-FISABIO: Estudi de patrons textuals i preferències terminològiques en revistes d'investigació biomèdica per a la traducció d'articles d'investigació espanyol-anglès
 • Traducció i comunicació multilingüe en el context dels efectes de la crisi climàtica en la salut pública global
 • Anàlisi de gèneres mèdic-sanitaris per a la seva traducció (exemples: el consentiment informat, la consulta mèdica, etc.)
 • Traducció centrada en els pacients: aspectes cognitius (comprensió) i emocionals en els textos per a pacients
 • Aspectes pedagògics de la traducció mèdic-sanitària en entorns virtuals
 • Traducció i “Medical Humanities”.
 • Aspectes crítics i ètics de la traducció automàtica i la intel·ligència artficial en contextos mèdic-sanitarisLínia 2: Dra. Anabel Borja Albi 

 • Traduccción i Intel·ligència Artificial en les ciències de la salut: nous reptes en un món interconnectat
 • L'anàlisi del gènere textual com a eina per a abordar els aspectes ètics, culturals i comunicatius en la redacció i traducció en contextos de salut global
 • Anàlisi de la multimodalitat en els gèneres mèdic sanitaris: implicacions per a la traducció
 • Compilació i explotació de corpus ad hoc per a la traducció de textos mèdic-sanitaris (dins del projecte actual del grup GENTT www.gentt.uji.es)
 • La redacció i traducció mèdic sanitària en el desenvolupament de solucions tecnològiques avançades
 • Didàctica de la traducció medicosanitària.
 • Creació de recursos de documentació per a la traducció medicosanitària.Línia 3: Dra. Ana Muñoz Miquel 

 • El perfil i les competències del traductor medicosanitari (investigació socioprofessional).
 • La formació del traductor mèdic i la didàctica de la traducció medicosanitària.
 • Descripció i anàlisi de gèneres medicosanitàris. 
 • La traducció heterofuncional: caracterització i implicacions per a la formació de traductors medicosanitaris.
 • Estratègies per a la millora de la comunicació metge-pacient en els seus vessants comunicativa, lingüística i cultural i implicacions per a la formació del personal medicosanitari (dins del projecte actual del grup GENTT; www.gentt.uji.es).
 • Aspectes lingüístics, culturals, cognitius i emocionals del consentiment informat i la consulta mèdica (dins del projecte actual del grup GENTT; www.gentt.uji.es).
 • Ús de la traducció automàtica en l'àmbit medicosanitari.

 

Línia 4: Dr. Francisco Raga Gimeno

 • Problemes de comunicació intercultural en l'àmbit sanitari.
 • Realitat professional de la mediació intercultural en l'àmbit sanitari.
 • Formació de mediadors interculturals en l'àmbit sanitari.
 • Formació, informació i sensibilització en comunicació intercultural per a personal sociosanitari i col·lectius d'immigrants.
 • Altres temes afins.

Totes aquestes línies estan referides en general a qualsevol àrea de l'àmbit sanitari, però amb especial atenció a les àrees de salut reproductiva i salut mental.Línia 5: Dra. Dora Sales Salvador

 • La mediació intercultural i interpretació en l'àmbit sanitari.
 • Documentació, fonts i recursos d'informació per a la traducció mèdic-sanitària
 • Perspectiva feminista i de gènere en la comunicació i l'atenció sanitària.

 

Línia 6: Dra. Pilar Ordóñez López

 • Descripció i anàlisi (contrastius diacrònics, traductològics) de gèneres medicojurídics (dins del projecte actual del grup GENTT; www.gentt.uji.es).
 •  La reflexió traductològica en l’àmbit medicojurídic: anàlisi de la traducció medicojurídica des de els diferents enfocaments traductològics.
 • La traducció jurada en l’àmbit medicojurídic: descripció i anàlisi.

 

El treball de final de màster es defensarà davant un tribunal per videoconferència. La defensa pública del TFM és condició sine qua non per superar l'assignatura.

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2023/estudio/42166?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: InfoCampus