Coordinació docent

11/01/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Segons la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I, la coordinació del Màster en Traducció Medicosanitària està a càrrec del professor Vicent Montalt i Resurrecció, qui forma part del professorat del màster, és doctor amb dedicació a temps complet i vinculació permanent amb la Universitat Jaume I.

Les seues funcions com a coordinador del màster són:

 • Presidir la Comissió Acadèmica de Màster i actuar en la seua representació.
 • Informar els departaments i instituts, i presentar en el centre la planificació del pla d’estudis del màster i la seua programació anual.
 • Coordinar el desenvolupament del títol i el seguiment d’aquest.
 • Analitzar els resultats del pla d’estudis que indique el sistema de garantia de qualitat i informar a la Comissió de Garantia de Qualitat del centre.
 • Sotmetre a la comissió corresponent, dins dels terminis que aquesta establisca i sempre amb anterioritat a l’inici del curs acadèmic corresponent, les modificacions en l’oferta docent, estructura o professorat aprovades per la Comissió Acadèmica del programa.
 • Difondre entre el professorat i l’alumnat del màster universitari qualsevol informació relativa a la gestió acadèmica d’aquest.
 • Gestionar les convocatòries oficials relacionades amb el seu programa, tant si són d’ajudes a mobilitat a professorat o estudiantat, o sol·licituds d’obtenció o renovació d’esments de qualitat.
 • Coordinar el desenvolupament del títol i el seguiment d’aquest.
 • Analitzar els resultats del pla d’estudis que indique el sistema de garantia de qualitat i informar a la Comissió de Garantia de Qualitat del centre.
 • Sotmetre a la comissió corresponent, dins dels terminis que aquesta establisca i sempre amb anterioritat a l’inici del curs acadèmic corresponent, les modificacions en l’oferta docent, estructura o professorat aprovades per la Comissió Acadèmica del programa.
 • Difondre entre el professorat i l’alumnat del màster universitari qualsevol informació relativa a la gestió acadèmica d’aquest.
 • Gestionar les convocatòries oficials relacionades amb el seu programa, tant si són d’ajudes a mobilitat a professorat o estudiantat, o sol·licituds d’obtenció o renovació d’esments de qualitat.
 • Altres funcions que li assignen els òrgans competents.

La Comissió Acadèmica del Màster està formada per un mínim de tres professors del màster que tenen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per un estudiant o estudianta del màster. En tot cas, en la seua constitució s’ha cercat una representació adequada dels departaments participants en el màster.

La comissió ha de triar entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària.

Aquesta comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster:

 • Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.
 • Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.
 • Resoldre les sol·licituds d’admissió de l’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.
 • Assignar els tutors o tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.
 • Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.
 • Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores que han de  col·laborar en les activitats formatives del màster.
 • Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.
 • Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.
 • Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.
 • Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.
 • Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.
 • Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.
 • Gestionar els recursos econòmics del màster.
 • Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.
 • Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.
 • Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

El Màster en Traducció Medicosanitària té una figura amb funcions de suport a la coordinació, la Secretaria Acadèmica, que col·labora en les tasques de planificació i execució del curs i en el disseny dels materials. També du a terme una sèrie de tasques de gestió entre les quals es troben el manteniment de l’entorn virtual d’ensenyament aprenentatge (Aula Virtual), el manteniment de l’adreça web del curs com a espai informatiu i promocional o la creació de recursos de consulta específics per a la traducció mèdica. D’altra banda, s’encarrega de qüestions administratives com ara la gestió de les preinscripcions i matrícules, l’obtenció dels permisos i requisits tècnics necessaris per a l’accés a l’entorn virtual de treball, el contacte amb diversos serveis i centres de la Universitat i la comunicació amb el professorat, l’estudiantat i la direcció acadèmica.

Informació proporcionada per: InfoCampus