Criteris d'admissió

12/03/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Atès que la demanda de places al màster en Traducció Medicosanitària és major que l'oferta, la comissió del màster realitza un procés selectiu d'acord amb els criteris següents:

 

 1. Qualificació (70%)
 2. Titulació afí:

  • Doctors en Traducció i Interpretació, Medicina, Farmàcia: 100%
  • Llicenciats/graduats en Traducció i Interpretació, Medicina, Farmàcia: 80%
  • Diplomats en Infermeria i Traducció: 60%
 3. Altres titulacions afins:

  • Doctors en Filologia Anglesa, Veterinària, Biologia, Nutrició, etc.: 50%
  • Llicenciats/graduats en Filologia Anglesa, Veterinària, Biologia, Nutrició, etc.: 30%
 4. Titulacions no afins: 20%

 1. Expedient acadèmic de la titulació d'accés (20%):
  • Matrícula d'honor: 100%
  • Excel·lent: 90%
  • Notable: 80%
  • Aprovat: 60%
 2. Altres:
  • Altres qualificacions; experiència en traducció; coneixement d'altres llengües: 10%
  • Experiència en traducció: 50%
  • Altres qualificacions: 30%
  • Coneixement d'altres llengües: 20%

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència. D’aquesta destaquem:

- Matrícula en el màster universitari en Traducció Medicosanitària

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

 

Reconeixement i transferència de crèdits procedents de títols propis

Es podrà reconèixer el títol propi d'Especialització en Traducció de Textos Mèdics de la Universitat Jaume I pels 45 crèdits ECTS corresponents a la part de formació comuna del màster universitari en Traducció Mèdicosanitària. L'estudiantat podrà completar els 60 crèdits ECTS dels estudis de màster cursant els 15 crèdits ECTS corresponents a un dels dos itineraris d'especialització del màster: el professional o el de recerca, que culminen en tots dos casos en el treball de final de màster.

 

Reconeixement de crèdits per experiència laboral

Es podrà reconèixer l'experiència laboral i professional en forma de crèdits fins a un màxim de 9 crèdits ECTS (15 %). Per a sol·licitar aquest reconeixement l'alumne ha d'acreditar el treball equivalent a dos anys a temps complet com a professional de la traducció o interpretació mèdicosanitària. La Comissió del Màster estudiarà la sol·licitud i resodlrà si aquesta s'adequa al contingut del pla d'estudis.

 

Requisits propis del màster:

S'exigeix, a més, que els estudiants tinguen un nivell avançat en les dues llengües de treball del màster: anglès (C1-C2) i espanyol (C2). En el cas dels estudiants procedents de titulacions sense formació lingüística i de titulats en Traducció i Interpretació amb l’anglés com a llengua C, serà necessari acreditar documentalment coneixements superiors d'anglès. Així mateix, els estudiants la llengua nativa dels quals siga diferent a qualsevol de les dues llengües de treball de màster, hauran d'acreditar documentalment coneixements superiors d'anglès i d'espanyol.

Els preinscrits que en el moment de la resolució no estiguen en possessió d’una titulació que els permeta l’accés a estudis de màster quedaran en llista d’espera. Una vegada presentada la titulació, se’ls admetrà si queden places vacants; en cas contrari, se’ls assignarà un lloc en la llista d’espera.

Informació proporcionada per: InfoCampus