Coordinació docent

06/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La universitat coordinadora del màster és la Universitat Jaume I, per tant, els sistemes d’assegurament de la qualitat són els de la universitat coordinadora, d’acord amb la normativa acadèmica d’aplicació i dels seus sistemes d’assegurament de la qualitat.

Per a garantir la coordinació de l’oferta formativa i l’assegurament de la qualitat del màster, s’han creat els següents òrgans de govern i mecanismes de coordinació del màster interuniversitari:

A. Coordinador o coordinadora o responsable del màster en cadascuna de les universitats, que es designa d’acord amb els mecanismes establerts per a cada universitat. Addicionalment es crea una Comissió de Titulació en cada universitat les persones integrants de la qual, en el cas de la Universitat Jaume I, són la persona responsable del màster, altres dos professors o professores d’aquest i un estudiant o estudianta.

B. Comissió Interuniversitària de Coordinació Acadèmica (CICA) del màster, integrada pels responsables de cada universitat signatària i presidida pel coordinador o coordinadora general del màster. Aquesta comissió té competències en les qüestions relatives al desenvolupament i seguiment del conveni, garantia de qualitat, avaluació de l’aplicació i promoció de les línies de política comuna, així com les actuacions de coordinació que es consideren necessàries. Algunes de les seues funcions més destacables són les següents:

a) Assumir l’establiment de criteris d’admissió i selecció d’estudiantat, el procés de selecció i l’avaluació d’aprenentatges previs o acordar la creació d’una subcomissió d’accés que assumisca aquestes funcions.

b) En el procés d’admissió, analitzar les propostes dels coordinadors o coordinadores de cada universitat i decidir el conjunt d’alumnat admès.

c) Informar sobre les condicions del conveni de col·laboració.

d) Ser responsable del funcionament general del programa, d’estimular i coordinar la mobilitat i d’analitzar els resultats que garanteixen la qualitat del màster.

e) Elaborar el pla d’usos i infraestructures i serveis compartits que potencien el rendiment de l’estudiantat, d’aularis, d’espais docents, etc.

f) A través de l’anàlisi dels punts febles i de les potencialitats del màster, plantejar propostes de millora i establir els mecanismes per a fer un seguiment de la implantació.

g) Establir la periodicitat de les seues reunions i el sistema de presa de decisions per a arribar als acords corresponents i crear les subcomissions o comissions específiques que considere oportunes.

h) Vetllar pel correcte desenvolupament de les obligacions, els deures i els compromisos derivats del contingut del conveni, i resoldre els dubtes que puguen plantejar-se en la interpretació i execució dels acords.

i) Decidir sobre els aspectes docents que no estiguen regulats per les disposicions legals o per les normatives de les universitats.

j) Promoure totes les activitats conjuntes que potencien el caràcter interuniversitari del màster.

k) Assegurar una plataforma virtual comuna tant per a la transferència del material docent del màster com per al procés d’avaluació i comunicació entre professorat i estudiantat.

l) Registrar les modificacions de plans d’estudi i les accions de millora en el sistema de garantia interna de qualitat de cada universitat. La coordinació entre les tres universitats participants es pot qualificar d’altament satisfactòria comptant amb un alt nivell d’implicació per a part de les persones responsables del títol de les tres universitats. Es realitzen reunions periòdiques d’aquests tres responsables per a avaluar els aspectes de millora i per a transmetre també les opinions de la resta de professorat del màster. També es realitza una reunió anual del professorat del màster per a avaluar el desenvolupament i proposar canvis i/o millores.

Informació proporcionada per: InfoCampus