Metodologia docent i sistemes d'avaluació

16/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La metodologia general de cada matèria es dividirà en una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d’estudis del Màster.

A continuació es descriuen les activitats d'ensenyament / aprenentatge previstes en el Màster proposat :

 • Ensenyaments teòrics : Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren apunts o bé amb participació de l'alumne. Implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.
 • Ensenyaments pràctics (laboratori): Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou exercicis com pràctiques de laboratori. Implica l'ús de tècniques com: casos, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics). Implica l'ús de tècniques com: taller de lectura, invitació experts, etc.
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d’ús obligatori per a l’alumne per seguir un programa d'aprenentatge. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.). Implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés del estudiant
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.
 • Treball de preparació de exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, etc.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, a continuació es pot trobar un resum de les mateixes:

 • Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos
 • Entrevista de tutorització i/o informes d'experts: Testimoni escrit per un professional o tutor, sovint en base a qüestionaris, on es valora la competència l'estudiant
 • Examen escrit: Es poden realitzar diferents tipus de proves:
  • Examen de resposta llarga: Prova escrita de tipus obert, en què l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però gairebé sense limitacions d’espai.
  • Examen de resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
  • Examen tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta, només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos.
  • Exercicis i problemes : Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment .
 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat amb la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre de incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables )
 • Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències
 • Resolució de Casos: Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional per tal de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces
 • Resolució d'exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules , o procediments per a transformar la informació proposada inicialment

Permanència

 • L’assistència a les classes de cada materia és obligatòria i és necessari justificar l’assistència a més d’un 80% de les classes presencials per a poder superar les matèries teòriques.
 • Per a poder realitzar les pràctiques de laboratori es recomana haver cursat les matèries de Cromatografia de gasos i Cromatografia de líquids a més d’una de les assignatures de Tècniques de tractament de mostres o Gestió de qualitat en el laboratori analític.
 • Per a realitzar el Treball Fi de Màster es deurien d’haver cursat totes les matèries teòriques i les pràctiques de laboratori.

Campus virtual
Els estudiants matriculats podran utilitzar les eines no presencials (Plataforma Moodle) relacionades amb aquest màster en el Campus de la Universitat Rovira i Virgili en l'adreça:
https://moodle.urv.cat

Informació proporcionada per: InfoCampus