Competències genèriques i específiques

18/11/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques arreplegades en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

 • CG - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
 • CG1 - Treballar de manera independent i en equips multidisciplinaris, interactuar eficaçment amb els especialistes i prendre iniciatives quan siga necessari.
 • CG2 - Comunicar-se de manera efectiva (tant per les presentacions escrites i orals) en un context internacional.
 • CG3 - Capacitat d'aprendre autònomament dins del camp científic i tecnològic relacionat amb la robòtica marina.
 • CG4 - Capacitat per a l'organització i planificació de projectes en l'àmbit de la robòtica marina.
 • CG5 - Capacitat per a aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CE - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
 • CE1 - Posseir i comprendre coneixement científic i tècnic profund d'Enginyeria Robòtica i poder utilitzar aquest coneixement de manera efectiva.
 • CE2 - Dominar les tècniques modernes en el disseny i desenvolupament de la IA i utilitzar aqueix coneixement de manera efectiva.
 • CE3 - Comprendre l'especificitat del medi marí des de la perspectiva de les aplicacions tecnològiques.
 • CE4 - Adoptar els mètodes més adequats per al problema en qüestió i seleccionar els components tecnològics necessaris per a implementar la solució proposada.
 • CE5 - Transferir tecnologia de la universitat a la indústria.
Informació proporcionada per: InfoCampus