Treball final de màster

14/09/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'alumne podrà escollir la línia d'investigació en la qual voldria realitzar el treball final de màster dins dels grups i línies de treball oferits en el màster. Si el nombre de peticions és superior al nombre de places oferides en una línia concreta, es realitzarà l'assignació atenent a l'expedient acadèmic dels sol·licitants. L'assignació de tutor es realitzarà abans de finalitzar el mes de desembre de cada curs acadèmic.

S'assignarà a cada alumne com a tutor a un investigador del grup de recerca escollit. Aquest tutor haurà d'estar vinculat contractualment amb la Universitat Jaume I.

El tutor assignat a l'alumne s'encarregarà d'assignar i supervisar el treball de recerca que ha de realitzar l'alumne. S'encarregarà de dirigir el treball en el laboratori i que l'alumne aprenga les tècniques requerides per al desenvolupament del mateix.

El tutor supervisarà la redacció de la memòria del treballe final de màster que ha de realitzar l'alumne. Aquesta memòria haurà de lliurar-se als membres del tribunal 5 dies abans de la defensa pública del mateix.

La defensa del treball final de màster s'efectuarà en una de les dues convocatòries que es realitzaran en el màster en els mesos de juliol i setembre.

La defensa del treball final de màster es realitzarà davant un tribunal compost per tres membres del que no podrà formar part el tutor assignat a l´alumne.

Grups i línies de treball

Joining Medicine and Chemistry

 1. Síntesi i avaluació biològica de compostos anticancerigens: antiangiogenics
 2. Síntesi de compostos anticancerigens: inhibidors de la tubulina


Organic and Medicinal Chemistry

 1. Síntesi d´inhibidors enzimàtics
 2. Síntesi asimètrica de epòxids
Química Orgànica Supramolecular
 1. Química supramolecular i materials orgànics
Química Teòrica i Computacional
 1. Estudis teòrics en estat sòlid
 2. Estudis teòrics d'inhibició enzimàtica
 3. Estudis teòrics de mecanismes de reacció en sistemes biològics
 
Química de l'Estat Sòlid
 1. Síntesi i caracterització de sòlids inorgànics
 2. Materials amb propietats òptiques
 3. Materials amb propietats elèctriques
 
Materials Moleculars
 1. Desenvolupament de materials clúster solubles en aigua
 2. Síntesi i activitat catalítica de materials clúster moleculars
 
Materials Multifuncionals
 1. Desenvolupament de ceràmiques funcionals amb propietats de conversió d'energia
 2. Disseny d'híbrids orgànic-inorgànics luminiscents per a aplicacions en tècniques de contrast per imatge (bioimaging)
 
Química organometàlica i catàlisi homogènia
 1. Síntesi de complexos del platí amb lligams carbeno N-heterocíclics i aplicacions en catàlisis

Química inorgànica mediambiental i materials ceràmics
 1. Desenvolupament de nous pigments ceràmics avançats per la ruta d'estat sòlid i mitjançant mètodes no convencionals (rutes sol-gel, poliol, metalorgànica i/o solvotermal)

Fotoquímica i sensors per a aplicacions ambientals i biomèdiques
 1. Materials fotoactius
 
El tribunal del treball final de màster valorarà si l'alumne ha adquirit les competències del títol.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus