Química Aplicada i Farmacològica

26/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster en Química Aplicada i Farmacològica permetrà a l'estudiantat especialitzar-se en química aplicada i, en funció de l'optativitat escollida, aconseguir un major grau d'especialització en química mèdica, química industrial o en materials avançats. El desenvolupament de nous materials és un camp de recerca en auge dins de la química a causa de les seues aplicacions industrials. Així mateix, el desenvolupament de nous fàrmacs i la cerca de noves dianes terapèutiques per al tractament de malalties constitueix un repte per a la indústria farmacèutica i per a la societat. La formació rebuda per l'alumnat, així com la realització de pràctiques en centres de recerca públics i en empreses privades, li permetrà adquirir els coneixements i habilitats necessàries per a desenvolupar la seua posterior labor investigadora o per a incorporar-se a la indústria.

Aquest màster s'imparteix a la Universitat Jaume I.

Total de crèdits del Mástrer: 60

Document de verificació de la ANECA del Màster en Química Aplicada i Farmacològica

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Per a accedir als ensenyaments oficials del Màster en Química Aplicada i Farmacològica serà necessari demostrar un grau de coneixement bàsic de Química. En tot cas, la Comissió de Titulació del Màster, tindrà les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l'apartat b de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I, entre les que es troba la gestió de l’admissió dels estudiants.

En aquell cas en què la demanda supere a l´oferta, els sol·licitants es baremaran i prioritzaran basant-se en els següents criteris d'accés i admissió:

a) Nota mitjana de l’expedient, calculada sobre 10 punts.

b) Afinitat de la titulació amb què s’accedeix:

b.1) Dos punts addicionals per a titulacions universitàries relacionades amb el camp d´estudi (Llicenciatures en Química, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Ciències dels Materials i els títols de grau que es deriven d'elles).

b.2) Un punt addicional per a altres titulacions universitàries relacionades amb el camp d´estudi (Enginyeria Química, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Industrial i els títols de grau que es deriven d'elles)

Els dits criteris es publicaran amb la resta d'informació de matrícula amb la suficient antelació.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 6 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional i/o fins a 9 ECTS per crèdits cursats en Ensenyaments Superiors Oficials no Universtaris.

Oferta de places

30 places.

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El màster té una duració d'un any acadèmic (60 crèdits ECTS) amb una orientació professional i investigadora. Així mateix, constà de tres intensificacions:

 • Intensificació en Química Mèdica
 • Intensificació en Química Industrial
 • Intensificació en Materials Avançats

Cada una d'aquestes intensificacions té la següent estructura general:

 • 18 crèdits d'un bloc obligatori comú per a les tres intensificacions
 • 12 crèdits obligatoris del bloc de cada intensificació
 • 12 crèdits optatius del bloc d'optativitat oferit per a cada intensificació
 • 6 crèdits de pràctiques externes
 • 12 crèdits de Treball de Final de Màster

Assignatures del bloc comú obligatori:

 • Tècniques de Caracterització Molecular i Estructural (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Reactivitat dels Compostos Orgànics (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Energia i Velocitat dels Processos Químics (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Química de l'Estat Sòlid (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Seguretat en la Indústria Química i Elaboració de Patents (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Fronteres en Química (OB) (1 crèdit ECTS)
 • Gestió Integral d'un Laboratori Químic i Normativa ISO (OB) (2 crèdits ECTS)

Assignatures de les intensificacions:

1. Intensificació en Química Mèdica

Assignatures d'optativitat obligatòries:

 • Introducció a la Química Mèdica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Cinètica Mèdica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Metodologia Sintètica Aplicada a la Síntesi de Fàrmacs (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Interacció Fàrmac-Diana (OP) (3 crèdits ECTS)

Assignatures optatives (l'estudiantat s'haurà de matricular d'un màxim de 4 assignatures del bloc d'optativitat de cada intensificació):

 • Biotransformació dels Fàrmacs (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Disseny de Fàrmacs Assistit per Ordinador (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Descobriment de Fàrmacs (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Relació Quantitativa Estructura-Activitat (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Reconeixement Molecular (OP) (3 crèdits ECTS)

2. Intensificació en Química Industrial

Assignatures d'optativitat obligatòries:

 • Productes Petroquímics (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Modelització de Materials amb Aplicacions Industrials (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Catalitzadors en la Indústria Química (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Macromolècules en la Indústria (OP) (3 crèdits ECTS)

Assignatures optatives  (l'estudiantat s'haurà de matricular d'un màxim de 4 assignatures del bloc d'optativitat de cada intensificació):

 • Materials Avançats en la Indústria Ceràmica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Química Fina en la Indústria (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials Orgànics Industrials (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Sistemes Electroquímics d'Interès Tecnològic (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Operacions Bàsiques en la Indústria Química (OP) (3 crèdits ECTS)

3. Intensificació en Materials Avançats

Assignatures d'optativitat obligatòries:

 • Materials Inorgànics Avançats (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Obtenció i Processament de Materials (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials d'Aplicació en Fotònica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials amb Aplicacions Elèctriques (OP) (3 crèdits ECTS)

Assignatures optatives  (l'estudiantat s'haurà de matricular d'un màxim de 4 assignatures del bloc d'optativitat de cada intensificació):

 • Disseny de Catalitzadors i Aplicacions en Síntesi (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials d’Emmagatzemament i Conversió d’Energia (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Catàlisi Homogènia i Medi Ambient (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Pigments Inorgànics Intel·ligents (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Nanomaterials (OP) (3 crèdits ECTS)

 

Objectius

Els objectius del Màster són facilitar a l´alumnat els coneixements necessaris per a desenvolupar la seua futura activitat en el camp de la investigació o en el camp professional dins de la temàtica triada.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques arreplegades en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judici a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clar i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Estes competències bàsiques es concreten en les següents competències específiques avaluables i exigibles per a obtindre el títol:

 • C1 - Aplicar les metodologies de síntesi a l'obtenció de compostos d'interés en la indústria química, en els nous materials i en la química metgessa.
 • C2 - Capacitat d´aplicar la cinètica formal, molecular i metgessa en l'àmbit de la investigació i la indústria química.
 • C3 - Aplicar les tècniques instrumentals i computacionals de caracterització i disseny de compostos químics d'aplicació en la indústria química, en els nous materials i en la química metgessa.
 • C4 - Capacitat d'aplicar l'electroquímica i la termodinàmica de dissolucions i canvis de fase als processos industrials.
 • C5 - Aplicació dels fonaments i tècniques de la química de l'estat sòlid per al desenvolupament de nous materials.
 • C6 - Aplicació dels processos i normatives per a la gestió responsable d'un laboratori químic.
 • C7 - Aplicar responsablement els processos químics en la indústria química respectant el medi ambient.
 • C8 - Capacitat d’organització, comprensió, anàlisi i síntesi oral i escrita en l’àmbit de la química aplicada i farmacològica en la investigació i els processos industrials.
 • C9 - Capacitat per a dissenyar i desenvolupar compostos d’aplicació industrial: fàrmacs, nous materials i altres compostos d'interés industrial.
 • C10 - Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits per a dissenyar processos químics per a la indústria i el laboratori en els àmbits de la química metgessa, nous materials i altres indústries químiques.

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Les assignatures del màster s'organitzen amb crèdits ECTS, de 25 hores de treball de l'estudiant per crèdit i una presència d'al voltant del 40%.
La metodologia general de cada matèria es dividirà en una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d'estudis del Màster.
La grandària dels grups serà variable en funció de tractar-se d'una matèria obligatòria o optativa.

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents:

 • Ensenyaments teòrics. Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyaments pràctics. Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.).
 • Seminaris. Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics).
 • Tutories. Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "ús obligatori" per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació. Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal. Preparació per part de l'estudiant de forma individual o de grup de seminaris, recerques, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, practicar problemes i exercicis, etc.

Les metodologies docents contemplades en l'actual Màster són les següents:

 • Lliçó Magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.
 • Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.
 • Aprenentatge Basat en Problemes (ABP): Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt del qual de partida és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.
 • Estudi de casos: Anàlisi intensiva i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.
 • Aprenentatge per projectes: Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes, com fem a continuació:

 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Es pot subdividir en diversos tipus:
  • Desenvolupament o resposta llarga. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense amb prou faenes limitacions d'espai.
  • Resposta curta. Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
  • Tipus test. Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
  • Exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Resolució d'exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques ... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula.
Elaboració de treballs acadèmics i exposició oral. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries. S'avaluarà també l'exposició oral del mateix.
Resolució de qüestions. Prova escrita de resposta curta o de tipus test que es duu a terme en concloure una sessió teòrica.
Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries.
Resolució de Casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització *experiencial i cercar solucions eficaces.
Resolució d'un problema concret mitjançant ordinador. Prova pràctica consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades mitjançant l'ocupació de les tècniques computacionals adequades.
Entrevista de tutorització i/o Informes d'experts. Testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o de grupa per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).
Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la "memòria de pràctiques externes".
Defensa pública del treball de final de Màster. Prova consistent en l'elaboració d'un informe sobre la recerca duta a terme i la seua exposició i defensa pública davant un tribunal d'experts.

Duració i calendari

Duració 1 curs acadèmic: setembre / octubre .

Docència presencial: setembre  / juny.

Calendari curs 2023 - 2024

 

Coordinació del màster

Pedro Miguel Carda Usó, Departament de Química Inorgànica i Orgànica. UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Vocals: Mónica Oliva Domínguez,  Florenci González Adelantado, Jose Antonio Mata Martínez
 • Delegat: Laura Agost Beltrán
 • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Pedro Miguel Carda Usó

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Pedro Miguel Carda Usó
Telèfon: 964 728 242
mcarda@qio.uji.es

 

Coordinació de pràctiques en empresa

Pedro Miguel Carda Usó, Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I.

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Pedro Miguel Carda Usó
Telèfon: 964 728 242
mcarda@qio.uji.es

Coordinació del treball final de màster

Pedro Miguel Carda Usó, Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I.

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Pedro Miguel Carda Usó
Teléfono: 964 728 242
mcarda@qio.uji.es

 

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Respecte al vessant investigadora l'alumne del màster estarà capacitat per a incorporar-se a equips, en el sector públic o privat, que desenvolupen programes de R+D+i en camps relacionats amb les ciències de materials i amb la química mèdica. Així mateix s'adquiriran els coneixements globals idonis per a realització d'un doctorat en qualsevol tema específic relacionat amb la química, farmàcia, biologia o bioquímica.

Eixides professionals

La formació rebuda en el màster proporcionarà a l'alumnat els coneixements i habilitats necessàries per a incorporar-se als departaments de R+D de diferents indústries del sector de la química mèdica i de la química de materials: indústries farmacèutiques, indústries de polímers, nous materials ceràmics i pigments, etc. Així mateix, l'alumnat podrà incorporar-se com a investigador en institucions públiques en el sector de la recerca mèdica o de nous materials.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.