Criteris d'admissió

13/03/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els criteris d'admissió se centren en 4 aspectes o àrees bàsiques, tal com queda reflectit en la taula de baremació que més a baix s'inclou:

1. La titulació amb la qual l'estudiant accedeix al màster
2. L'expedient acadèmic de l'estudiant
3. El nivell de formació de l'estudiant en algun contingut relacionat amb la gestió de la qualitat
4. I el nivell d'idiomes que l'aspirant posseeix

L'òrgan encarregat de realitzar l'admissió serà la Comissió de Coordinació Acadèmica del màster. Aquesta comissió està integrada per representants de totes les universitats participants en el títol.

L'admissió es fa de manera personalitzada, tenint en compte el currículum i l'expedient de la persona sol·licitant i d'acord amb els paràmetres globals que estableixen les normes vigents. També es tenen en compte els criteris específics determinats per la Comissió de Coordinació Acadèmica.

Dins dels criteris d'admissió cap assenyalar que aquelles persones interessades a accedir a aquest màster, la llengua materna del qual no siga el castellà, han de justificar un nivell de coneixement de la llengua que els permeta el seguiment òptim de les classes. En aquest sentit, requerim que aquells estudiants que es troben en aquesta situació acrediten un nivell de castellà B1.

Aquells estudiants que en el moment de la matrícula no puguen acreditar aquest nivell, hauran de passar una prova i aportar el certificat acreditatiu al llarg del curs acadèmic.

Pel que fa al criteri de grau d'afinitat al títol de Màster de la titulació de procedència, es consideren com a titulacions afins tots aquells graus o altres titulacions en les quals el candidat haja cursat matèries de qualitat. Amb caràcter general, aquestes solen ser: la Llicenciatura i/o Grau en Administració i Direcció d'Empreses, la Diplomatura i/o Grau en Turisme, la Diplomatura en Ciències Empresarials, la Diplomatura i/o Grau en Relacions Laborals, les Enginyeries Superiors i la Llicenciatura en Administració Pública.

A tenor de l'exposat i atenent als diferents criteris establits s'adjunta la taula de baremació de les diferents sol·licituds rebudes utilitzada per les Comissions de Coordinació Acadèmica del Títol en cada universitat.

Taula de baremació (Criteris i Puntuacions)

Criteri: Formació de partida (títol amb el qual s'ingressa i uns altres)
Puntuació: Fins a 5 punts

Criteri: Qualificació mitjana de l'expedient de la titulació d'accés (1-aprovat, 2- Notable, 3-Excel·lent i 4 Excel·lent MH)
Puntuació: Fins a 4 punts

Criteri: Experiència professional acreditada en qualitat
Puntuació: Fins a 0,2 punts

Criteri: Idiomes acreditats
Puntuació: Fins a 0,8 punts

Aquests criteris pretenen homogeneïtzar el perfil dels candidats a cursar el màster.
 

- Matrícula en el Màster Universitari en Gestió de la Qualitat

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus