Treball final de màster

18/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Vídeo explicatiu del TFM (.mp4) (altres formats)

Proposta de temes de TFM (2018-2019)

Més informació:http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2023/estudio/42150?caracteres=practicas

Normativa Treball Final de Màster 

(Assignatura SAW020 i SAW021) 

(Aprovada per la Comissió Acadèmica del Màster, el 5 de febrer de 2013) 

Preàmbul 

L'article 1, apartat 3 de la Normativa de Treballs Final de Grau i Màster de la Universitat Jaume I aprovada pel Consell de Govern nº 26 del 26 de juliol de 2012 estableix que les Comissions de titulació poden desplegar les directrius contingudes en aquesta normativa i adaptar-les a les especificitats del títol. 

En resposta a aquestes indicacions es redacta la present normativa que especiFinalcarà el procés d'elaboració i defensa del Treballe Final de Màster del Màster Universitari en Psicopedagogia. 

Presentació 

El Treball Final de Màster suposa la realització per part de l'estudiantat d'un projecte, memòria o estudi original i de forma individual, sota la supervisió d'un tutor, en el qual s'integren i desenvolupen els coneixements i competències adquirits en el si del Màster. 

El Treball Final de Màster (TFM) del Màster en Psicopedagogia s'acull a la normativa vigent en la Universitat Jaume I relativa al reglament i acords sobre els treballs de finalització de màster. 

Una vegada conclòs i avaluat positivament el període de formació teòrica (assignatures obligatòries i optatives corresponents), i les pràctiques externes (assignatura SAW021 i SAW022), els estudiants del màster hauran d'elaborar i defensar públicament davant un tribunal el seu Treball de Final de Màster (assignatura SAW020 i SAW023). 

L'elaboració i defensa del TFM servirà d'instrument de síntesi del conjunt de coneixements adquirits i de competències desenvolupades en el Màster al llarg de les diferents matèries cursades. 

1.CALENDARI I DATES D'INTERÈS 

En aplicació de la normativa vigent en la universitat sobre el Treball Final de Màster, l'estudiant només podrà presentar-se a una única convocatòria per curs acadèmic. L'estudiant podrà fer ús d'aquesta convocatòria al llarg del curs, exceptuant els períodes no lectius. 

L'acta de qualificació s'obri al febrer i es tanca abans del 30 de novembre del curs següent. 

2.PROCEDIMENT 

Selecció de tema i tutor 

En l'Aula Virtual del màster es facilitarà un llistat de temes i tutors associats a ells. L'estudiant tria un tema associat a un professor que tutoritzarà aquest treball. En cas de tenir interès a treballar una temàtica no arreplegada en el llistat, l'estudiant contactarà amb el professor vinculat al màster relacionat amb aquesta temàtica per a proposar-li la tutorització del TFM. Si aquest està d'acord a tutoritzar-li, ambdós informen a la coordinació del màster. El llistat de temes/tutors estarà disponible des de principis del curs corresponent. 

Finalns al 15 de desembre els estudiants podran enviar les seues propostes de tema/tutor a través de l'Aula Virtual. 

A principis de gener la Comissió Acadèmica del Màster haurà de resoldre i fer pública l'assignació de temes i tutors de TFM, després d'aquesta publicació, l'alumnat haurà de posar-se en contacte amb el tutor assignat per a establir un pla de treball. 

L'assignació del tutor es realitzarà per part de la Comissió Acadèmica preferentment d'entre els professors proposats per l'alumne (Fins a un màxim de 3) per a garantir un repartiment equilibrat entre el professorat del Màster. Aquesta assignació tractarà de satisfer, en la mesura del possible, les opcions manifestades per l'estudiant i el tutor. La comissió acadèmica del màster, de manera excepcional tenint en compte les especials característiques del TFM, podrà autoritzar que un TFM siga dirigit per més d'un professor. D'igual forma procedirà quan el tutor no forme part de la plantilla de la Universitat Jaume I o del professorat del màster, si bé en aquest cas un dels co-tutors acadèmics haurà de ser un docent del Màster en Psicopedagogia. 

En el cas que l'alumne haja presentat una sol·licitud sense mostrar preferència per cap tutor, la Comissió li assignarà el que considere més oportú. 

L'estudiant que vulga realitzar un canvi de tutor o tema haurà de sol·licitar-ho a la Comissió Acadèmica per escrit, de manera motivada. A la vista d'aquesta sol·licitud, la Comissió ha de resoldre la petició de canvi en un termini de quinze dies, i si escau, assignant un nou tutor i TFM, prenent en consideració les opinions dels interessats. Se seguirà el mateix procediment si és el tutor qui desitja realitzar un canvi de l'estudiant assignat. 

Procés de tutorització 

La tutorització del TFM es realitzarà per un professor amb docència en el màster en Psicopedagogia. En el cas de l'orientació investigadora, el tutor ha de ser necessàriament doctor. 

El professor que desitge tutoritzar TFM haurà de fer arribar a la coordinació del màster una proposta de temes abans de l'inici de les classes presencials del curs en vigor. 

El tutor de TFM té les següents funcions: 

 • Assessorament sobre el plantejament inicial del treball, la seua pertinència i, si escau, orientació metodològica, teòrica, bibliogràfica i documental. 
 • Orientació específica en el Treball Acadèmicament Dirigit, en els TFM d'orientació investigadora 
 • Consultes i revisions periòdiques durant el curs de forma presencial i/o virtual 
 • Resposta a les revisions que l'alumne li remeta per mitjans electrònics o presencials 
 • Lectura i correcció del treball abans de la seua presentació. 

Una vegada finalitzat el treball, abans de la defensa del mateix, el tutor de TFM ha d'enviar a la coordinació del màster, amb una setmana d'antelació, un informe del treball tutoritzat ajustat al model que la Comissió Acadèmica de Màster establisca. 

Presentació del TFM 

Una vegada finalitzat el treball l'estudiant farà arribar a la coordinació, a través de la secretaria del Departament d'Educació: la sol·licitud de defensa amb el vistiplau del tutor i l'avaluació d'aquest, quatre còpies[1] en paper del seu TFM i una en suport electrònic del treball realitzat i qualsevol un altre material o producte significatiu utilitzat per a la realització del TFM. En el Departament haurà de registrar-se l'entrada d'aquesta documentació i donar-li una còpia d'aquest registre a l'estudiant. 

Tribunal i defensa del TFM 

La Comissió Acadèmica del Màster en Psicopedagogia organitzarà els tribunals corresponents per a la defensa de TFM. Es Finalxarà la data de la defensa de cadascuna dels tres períodes de defensa establits: juliol (del curs vigent), setembre i novembre (del següent curs). Es faran públiques en l'Aula Virtual i es comunicaren a tots els interessats. 

El tribunal estarà format per tres membres titulars i tres suplents, professors amb docència en el màster, que actuaran en qualitat de President, Secretari, i Vocal. 

La Comissió Acadèmica del Màster seleccionarà entre el professorat del màster aquelles persones que per les seues línies d'investigació o docència siguen expertes o properes a la temàtica abordada en el TFM. Tot el professorat del màster pot ser cridat a formar part d'un tribunal de TFM. 

De manera excepcional, i amb autorització expressa de la Comissió Acadèmica, podran formar part del tribunal altres professors, col·laboradors o membres externs. 

En cap cas podrà formar part d'aquest tribunal el tutor o co-tutor del TFM. 

En la data Fixada per la Comissió Acadèmica l'estudiant haurà de fer una presentació pública i oral, presencial o en línia, del seu Treball Final de Màster davant aquest tribunal. 

3.ELABORACIÓ DEL TFM 

El TFM pot tenir una orientació professional o investigadora d'acord amb el programa verificat per ANECA. 

El TFM d'orientació investigadora permetrà a l'alumnat realitzar posteriorment estudis de doctorat. 

El TFM d'orientació professional, en principi, no dóna accés directe als estudis de Doctorat. Si un estudiant amb TFM d'orientació professional vol realitzar posteriorment el Doctorat, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat corresponent, estudiat el seu cas, establirà la necessitat o no de realitzar alguns complements de formació. 

Format dels treballs 

a. Portada: 

Haurà d'incloure el títol, la referència al Màster Universitari en Psicopedagogia i l'etiqueta “Treball Final de Màster”, les dades de l'autor inclòs el DNI i les dades del tutor. 

b. Resum: 
Haurà d'incloure's, al principi del treball, un resum del mateix d'una extensió no superior a una pàgina. En aquest hauran de detallar-se necessàriament els objectius, principals resultats i conclusions. 

c. Estructuració del contingut: 
L'extensió màxima serà de 50 pàgines (sense explicar bibliografia i annexos). L'estructura i contingut dependrà si és un TFM professionalitzador o investigador. És decisió del tutor i del tutorat establir una estructura coherent que responga a l'orientació i la temàtica triada, si bé és obligatori que el treball complisca amb tots aquells aspectes formals i de contingut propis d'un treball acadèmic (índex, introducció, especificació de l'objectiu del treball, seccions concordes al contingut exposat, conclusions, bibliografia correctament referenciada, annexos si són necessaris, paginat, etc.). La falta de coherència i ús incorrecte de la llengua utilitzada, així com les faltes d'ortografia seran motiu de suspens del treball. El TFM d'orientació investigadora haurà d'incloure a més les línies de continuació en la investigació que es preveuen. 

d. Idioma: 
Els treballs podran realitzar-se, presentar-se i defensar-se en qualsevol dels idiomes oficials de la Universitat Jaume I. 

Treball Final de Màster Professionalitzador (SAW020) 

Consisteix en un treball monogràfic individual, mitjançant el qual cada estudiant ha de demostrar la seua capacitat per a afrontar amb destresa els aspectes següents: un problema o projecte d'innovació sobre alguna de les temàtiques que ha cursat en la titulació de màster. Aplicació del bagatge de coneixements i destreses dels mòduls del màster, a partir de la reflexió sobre la pròpia pràctica professional. 

Per a cursar el Treball Final de Màster s'han d'haver superat un mínim de 24 crèdits d'assignatures obligatòries. 

Estructura del treball

L'estructura del treball tindrà un plantejament d'investigació-acció: reflexió sobre la pràctica professional: 

a. Contextualització 
b. Plantejament del problema (relació del cas amb la teoria) 
c. Plantejament d'objectius, preguntes i hipòtesis d'acció 
d. Proposada d'acció 
e. Seguiment del procés: recollida d'evidències 
f. Resultats de l'acció 
g. Conclusions (relació acció amb teoria) 
h. Nova proposta d'acció 

Treball Final de Màster investigador (SAW021) 

Dirigit a mostrar competències investigadores aconseguides al llarg dels estudis de postgrau i del pràcticum investigador. 

 

Estructura del treball

El Treball Final de Màster amb orientació investigadora es recomana que tinga el format d'un article científic publicable en una revista especialitzada en l'àmbit psicopedagògic o de la temàtica estudiada. En tal cas, és necessari que l'estudiant indique la publicació a la qual aniria dirigit aquest article i s'ajuste a les normes per a autors d'aquesta publicació. 

1.AVALUACIÓ DEL TFM: 

Sobre els Criteris d'avaluació del TFM i valoració de l'adquisició de les competències 

La qualificació de cada estudiant tindrà en compte la qualitat i rigor acadèmic del treball presentat. Els criteris generals per a l'avaluació dels estudiants són els següents: qualitat del treball realitzat; qualitat de la iniciativa investigadora i/o professional; interrelació entre les matèries del Màster i quantes evidències es puguen aportar sobre l'adquisició de les competències de l'assignatura; habilitats comunicatives i tecnològiques en la defensa de TFM. 

Sobre la defensa del TFM 

La defensa del TFM serà realitzada pels estudiants de manera pública i oral, presencial o en línia davant un tribunal format per tres professors amb docència en el màster, nomenats per la Comissió Acadèmica del mateix. En cap cas podrà formar part d'aquest tribunal el tutor o cotutor del TFM. 

L'estudiant haurà d'exposar en un temps màxim recomanable de 15 minuts les principals aportacions de la seua TFM i fent ús dels mitjans informàtics que considere oportuns. A continuació s'establirà un torn de preguntes, aclariments, comentaris i suggeriments que pogueren plantejar-li els membres del Tribunal. 

És aconsellable que estiga present el tutor del treball en l'acte de defensa, el qual únicament podrà intervenir a suggeriment del tribunal. 

El secretari del tribunal emplenarà l'acta que arreplega les dades relatives a la presentació d'aquest treball (autor, tutor, data, títol, membres del tribunal, nota, etc.) i farà arribar una còpia del mateix a la coordinació del màster. 

Sobre les qualificacions 

Després de l'exposició de l'alumne el tribunal deliberarà a porta tancada sobre la qualificació del TFM tenint en compte la documentació presentada per l'estudiant, l'informe del tutor i l'exposició pública del treball. 

La qualificació del TFM s'atorgarà segons l'escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a la qual haurà d'afegir-se la seua corresponent qualificació qualitativa: 

 • 0 – 4'9: Suspens; 
 • 5'0 – 6'9: Aprovat; 
 • 7'0 – 8,9: Notable; 
 • 9'0 – 10: Excel·lent. 

En cas de no haver-hi consens entre els membres del tribunal, la qualificació serà la resultant d'aplicar la mitjana aritmètica entre les notes atribuïdes al TFM per cadascun dels membres. 

Els membres del tribunal tindran en compte en la seua avaluació els següents aspectes: 

 • Originalitat i rellevància del tema 
 • Objectius/Competències 
 • Metodologia 
 • Resultats 
 • Memòria i presentació 
 • Discussió i diàleg amb el tribunal 

Quan la qualificació Final siga suspès, el tribunal farà saber a l'estudiant en l'acte de defensa les recomanacions que es consideren oportunes amb la Finalitat que el TFM es puga millorar i siga presentat en la següent convocatòria. 

La qualificació es farà pública pel President del Tribunal, qui la remetrà a la Coordinació del Màster. La coordinació del màster posarà la nota del TFM en l'acta corresponent. 

A proposta del tribunal i sempre que l'estudiant haja obtingut una qualificació de 10, podrà proposar-se per a Matrícula d'Honor. El nombre de matrícules d'honor a assignar haurà de respectar la normativa sobre aquest tema, una cada vint estudiants. En el cas que hi haja més propostes que nombre possible de MH, serà la Comissió Acadèmica del Màster la que dictamine. L'adjudicació de la MH no es realitzarà fins el tancament de l'acta del curs corresponent. 

 


[1] Una còpia per al Departament i les altres tres per als membres del tribunal. 

Informació proporcionada per: InfoCampus