21/09/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El pla formatiu del Màster universitari en Psicopedagogia posa en pràctica una formació psicopedagògica en contextos socioeducatius, contemplant en la seua engegada una sèrie de dimensions com a domini de coneixements propis del seu àmbit formatiu, desenvolupament del coneixement científic, habilitats de resolució de problemes, capacitat de treball en grup, orientació ètica del treball professional i formació contínua Rué (2004:192).

En definitiva, es tracta de formar un professional que sàpia gestionar i manejar una situació complexa, que sàpia actuar i reaccionar amb pertinència, sàpia combinar els recursos i mobilitzar-los en un context, sàpia comprendre, transferir i sàpia aprendre a aprendre, tant des de la intervenció directa com des de l'assessorament i la investigació (Li Boterf, 2001).

Els objectius que el títol planteja per al seu desenvolupament, tant en el seu itinerari professionalitzador com en l'investigador es formulen de la següent manera:

1. Capacitat d'intervenir amb els coneixements i estratègies psicopedagògiques necessàries en contextos educatius, des d'un enfocament inclusiu de l'Atenció a la Diversitat.

2. Diagnosticar, intervenir i avaluar psicopedagògicament davant necessitats educatives individuals i persones o grups en risc d'exclusió, per a eliminar les barreres a l'aprenentatge i la participació, treballant de manera col·laborativa i multiprofessional.

3. Gestionar, dinamitzar i organitzar des de la intervenció psicopedagògica els contextos socioeducatius i les institucions escolars per a la promoció de la inclusió i la interculturalitat.

4. Formar professionals de l'educació competents en l'àmbit psicopedagògic per a intervenir en l'orientació educativa i professional, en l'atenció a la diversitat i en l'assessorament sobre processos d'ensenyament i aprenentatge i les seues dificultats.

5. Mostrar una ètica professional i una motivació per la formació permanent i la millora, assumint la responsabilitat de les actuacions professionals i la lluita contra tot tipus de discriminació.

6. Promoure el desenvolupament de línies d'investigació orientades a l'exercici professional i/o que servisquen com a punt de partida per a la realització de la tesi doctoral.

 

Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències específiques en cadascuna de les matèries del pla d'estudi, de manera que tots dos itineraris i especialitats del títol puguen arreplegar aquestes finalitats i concretar-les adequadament a partir de les activitats proposades.
 

Li Boterf, G. (2001). Enginyeria de les competències. Barcelona: Epise, Training Club i Edicions Gestió 2000.

Rué, J. (2004). Conceptuar l'aprenentatge i la docència en la universitat mitjançant els ETCS. Revista Interuniversitària de Formació del Professorat, 18 (3), 179-195.

Informació proporcionada per: InfoCampus