Metodologia docent i sistemes d'avaluació

17/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster està plantejat des d'una metodologia participativa i cooperativa que combina el treball individual amb el de grup i la interrelació constant entre teoria i pràctica a través d'estratègies com:

  • Elaboració de treballs de reflexió individual
  • Informes de pràctiques i observacions participants
  • Estudi de casos
  • Resolució de problemes
  • Treballe per projectes
  • Aprenentatge-servei
  • Grups de discussió i recerca

 

PROVES D'AVALUACIÓ D'APRENENTATGE

Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades com a pròpies del màster són:

Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Aquest sistema d'avaluació podrà seguir un o varis de les següents modalitats:

Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense gaires limitacions d'espai.

Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.

Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).

Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat.

Entrevista de tutorització i/o Informes d'experts: instrument d'avaluació per a les pràctiques externes, en les quals tutor/a i supervisor/a se entrevisten amb l'estudiant i emeten un informe sobre el compliment satisfactori de les tasques realitzades, com a part de la nota de l'assignatura de pràcticum.

Observació/execució de tasques i pràctiques: estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o la participació en l'aula.

Presentacions orals i pòsters: exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. En el cas del Treball Final de Master, l'exposició del treball tindrà lloc davant un tribunal que estarà format per professors doctores.

Projectes: situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.

Resolució de Casos: suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces.

Treball en equip cooperatiu: Activitats i treballs realitzats a partir de tècniques d'aprenentatge cooperatiu, en les quals els membres de cada equip necessiten cooperar per a aconseguir els seus objectius formatius. L'avaluació és una combinació de valoracions de grup i individuals dels treballs realitzats.

Les assignatures combinen almenys dos tipus d'avaluació: una prova escrita individual sobre els aspectes més teòrics i conceptuals i altres complementàries que avaluen els aspectes més procedimentals i actitudinals de la matèria, tenint en compte que poden ser activitats realitzades de manera individual o en grup, amb el que es valora tant el resultat d'aprenentatge com el procés d'organització de les tasques i els equips de treball. Únicament el TFM serà avaluat amb una única prova en la qual s'avaluarà el treball escrit a partir de la presentació oral del mateix.

tzontal del títol. 

Informació proporcionada per: InfoCampus