Competències genèriques i específiques

12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Psicopedagogia per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol: 

 • E.01 - Capacitat per a integrar i aplicar els coneixements adquirits i resoldre, de forma reflexiva i crítica, problemes complexos en diferents contextos relacionats amb la inclusió educativa. 
 • E.02 - Capacitat per a eliminar barreres per a l'aprenentatge i la participació a partir del diagnòstic i l'anàlisi situacional dels contextos socioeducatius. 
 • E.03 - Diagnosticar, assessorar, prevenir i intervenir a fi d'afavorir el desenvolupament i l'aprenentatge en persones amb necessitats educatives especials, trastorns de l'aprenentatge i amb el risc d'exclusió educativa i/o social. 
 • E.04 - Aplicar els principis i fonaments de l'orientació educativa i l'assessorament dels professionals de l'educació i agents socioeducatius, per al desenvolupament personal i/o professional de les persones, en actitud col·laborativa amb els diversos agents educatius. 
 • E.05 - Assessorar als professionals de l'educació implicats en processos de millora educativa per a promoure la qualitat amb equitat, des de la innovació i la investigació psicopedagògica. 
 • E.06 - Capacitat per a l'avaluació psicopedagògica de persones, centres i programes. 
 • E.07 - Ser capaços de dissenyar, aplicar i avaluar programes, recursos i estratègies educatives inclusives que garantisquen la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat universal en diferents contextos socioeducatius. 
 • E.08 - Ser capaços de desenvolupar la innovació i la creativitat en la pràctica professional i aplicar els coneixements teòrics i els avanços científics a la pràctica professional i la investigació. 
 • E.09 - Capacitat per a la planificació, gestió i innovació cooperativa i eficaç d'equips i serveis multiprofessionals i en la creació de xarxes de suport entre diferents agents i institucions socioeducatius. 
 • E.10 - Treballar amb la comunitat per a desenvolupar, implementar i avaluar plans d'acció amb mires de millora econòmica, social, educativa i de l'ocupació i projectes, serveis, polítiques i pràctiques psicoeducatives, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions i/o col·lectius específics en col·laboració amb altres professionals i agents socials. 
 • E.11 - Ser capaços de cercar i analitzar informació i documentació en diferents formats, elaborar-la i saber prendre decisions professionals i comunicar-les adequadament, de manera clara i sense ambigüitats. 
 • E.12 - Capacitat per a actuar en situacions de conflicte mitjançant l'activació d'estratègies de mediació i diàleg per a la millora de la convivència i el clima d'aprenentatge. 
 • E.13 - Capacitat per a l'autocrítica, especialment en els àmbits de l'estereotipia, el prejudici i la discriminació; i actitud oberta i constructiva davant la crítica dels altres en la reflexió sobre la pròpia pràctica professional. 
 • E.14 - Mostrar una actitud de motivació cap a nous reptes i capacitat d'adaptació a experiències innovadores en l'àmbit psicopedagògic. 
 • E.15 - Millorar la qualitat de l'exercici professional i de la pròpia formació, desenvolupant estratègies que faciliten la col·laboració, la creació de xarxes. 
 • E.16 - Actualitzar-se de manera permanent en les TIC, per a utilitzar-les com a instruments per al disseny i desenvolupament de la pràctica professional i investigadora. 
Informació proporcionada per: InfoCampus