Criteris d'admissió

13/03/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L´accés al Màster vindrà definit per:

 • Grau d´afinitat de la titulació prèvia als estudis del Màster.
 • L´expedient acadèmic dels estudis que s´hagen cursat amb anterioritat.
 • L´experiència professional i investigadora.
 • El coneixement d´una tercera llengua, l´anglès.
 • La mobilitat durant els estudis previs.
 • Una declaració d´objectius, on conste la motivació personal del candidat i els objectius que li han conduït a sol·licitar plaça en el Màster.

Les titulacions prèvies considerades més idònies per a matricular-se al Màster universitari en Psicopedagogia són les que s´especifiquen a continuació. Entre les titulacions prèvies a l´EEES:

 • Llicenciatura de Psicopedagogia, de Pedagogia i de Psicologia.
 • Diplomatura de Maestro en totes les seues especialitats.
 • Diplomatura d´Educació Social
 • Diplomatura de Treball Social.
 • Llicenciats amb el Curs d´Aptitud Pedagògica (C.A.P.) realitzat, que habilita per a impartir docència en Educació Secundària.

Entre les titulacions adaptades a l´espai Europeu d´Educació Superior:

Titulacions de Grau o Màster de l´àmbit educatiu: Graus de Pedagogia, Psicologia, Maestro en Educació Primària, Maestro en Educació Infantil, Educació Social, Treball Social i titulats amb el Màster de Professor/a de Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d´Idiomes.

Baremació.

Realitzada per la Comissió acadèmica del Màster
Procediment i criteris de baremació.

- Una vegada tancat el termini de preinscripció es realitza una selecció de sol·licituds seguint el següent criteri:

a) Currículum vitae 100 % de l´avaluació total (o 70% en aquells casos en què es realitze entrevista al candidat), seguint el següent criteri:

 • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster.
 • Experiència professional en educació.
 • Realitzacions de cursos, assistències a congressos, estades en altres Universitats, etc.
 • Coneixement de la llengua anglesa, certificant almenys el B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües.


b) Entrevista personal, si escau, realitzada per la Comissió del Màster, en els casos en què aquesta determine que és necessària. El resultat contribuirà llavors en un 30% a la puntuació total.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Psicopedagogia

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Reconeixement d'experiència docent: l'experiència docent en l'àmbit educatiu de l'Atenció a la Diversitat pot ser reconeguda pel practicum del Màster en Psicopedagogia fins a en 4 crèdits.

Informació proporcionada per: InfoCampus