02/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster en Psicopedagogia s’ha articulat entorn d’una sèrie de matèries més transversals al perfil professional i en dues especialitats d’intervenció psicopedagògica: a) necessitats educatives especials: suposa facilitar i gestionar els recursos i la formació de tots els i les professionals implicats per a atendre les necessitats individuals de l’alumnat i el seu entorn socioeducatiu; b) millora educativa i inclusió: la resposta a la diversitat ha de fer-se des de models educatius inclusius i interculturals que proporcionen estratègies i competències professionals per a millorar els contextos socioeducatius, i que eviten l’exclusió i la desigualtat i afavorisquen la participació i l’autonomia, el treball cooperatiu i la gestió de la convivència des de la pluralitat i l’equitat.

Entitat col·laboradora:

Logo Generalitat Valenciana

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

L´accés al Màster vindrà definit per:

 • Grau d´afinitat de la titulació prèvia als estudis del Màster.
 • L´expedient acadèmic dels estudis que s´hagen cursat amb anterioritat.
 • L´experiència professional i investigadora.
 • El coneixement d´una tercera llengua, l´anglès.
 • La mobilitat durant els estudis previs.
 • Una declaració d´objectius, on conste la motivació personal del candidat i els objectius que li han conduït a sol·licitar plaça en el Màster.

Les titulacions prèvies considerades més idònies per a matricular-se al Màster universitari en Psicopedagogia són les que s´especifiquen a continuació. Entre les titulacions prèvies a l´EEES:

 • Llicenciatura de Psicopedagogia, de Pedagogia i de Psicologia.
 • Diplomatura de Maestro en totes les seues especialitats.
 • Diplomatura d´Educació Social
 • Diplomatura de Treball Social.
 • Llicenciats amb el Curs d´Aptitud Pedagògica (C.A.P.) realitzat, que habilita per a impartir docència en Educació Secundària.

Entre les titulacions adaptades a l´espai Europeu d´Educació Superior:

Titulacions de Grau o Màster de l´àmbit educatiu: Graus de Pedagogia, Psicologia, Maestro en Educació Primària, Maestro en Educació Infantil, Educació Social, Treball Social i titulats amb el Màster de Professor/a de Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d´Idiomes.

Baremació.

Realitzada per la Comissió acadèmica del Màster
Procediment i criteris de baremació.

- Una vegada tancat el termini de preinscripció es realitza una selecció de sol·licituds seguint el següent criteri:

a) Currículum vitae 100 % de l´avaluació total (o 70% en aquells casos en què es realitze entrevista al candidat), seguint el següent criteri:

 • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al Màster.
 • Experiència professional en educació.
 • Realitzacions de cursos, assistències a congressos, estades en altres Universitats, etc.
 • Coneixement de la llengua anglesa, certificant almenys el B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües.


b) Entrevista personal, si escau, realitzada per la Comissió del Màster, en els casos en què aquesta determine que és necessària. El resultat contribuirà llavors en un 30% a la puntuació total.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Psicopedagogia

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Reconeixement d'experiència docent: l'experiència docent en l'àmbit educatiu de l'Atenció a la Diversitat pot ser reconeguda pel practicum del Màster en Psicopedagogia fins a en 4 crèdits.

Oferta de places

30 places

Crèdits i import

60 crèdits ECTS  (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

MÒDUL GENERAL COMÚ (24 ECTS)

 • Educació inclusiva (4 ECTS) (OB)
 • Intervenció psicopedagògica en les dificultats de l'aprenentatge (4 ECTS) (OB)
 • Avaluació i diagnòstic educatiu de persones, materials i centres (4 ECTS) (OB)
 • Orientació personal, acadèmica i professional (4 ECTS) (OB)
 • Trastorns i dificultats del desenvolupament: prevenció i intervenció (4 ECTS) (OB)
 • Planificació i disseny de la investigació educativa (4 ECTS) (OB)


El màster ofereix dues especialitats. Per a consignar l'especialitat en el títol de Màster l'estudiantat ha de cursar almenys 20 crèdits ECTS d'una mateixa especialitat. L'estudiantat no està obligat a cursar cap de les dues especialitats, podent triar entre les assignatures a la seua lliure elecció.

Especialitat 1: Intervenció psicopedagògica en Necessitats Educatives Especials (24 ECTS)

Aquesta especialitat arreplega les assignatures que plantegen la necessitat de resposta educativa a les necessitats individuals més específiques, atenent a l'avaluació i tractament psicopedagògic en contextos educatius inclusius, en qualsevol etapa del sistema educatiu. Les assignatures que componen l'especialitat són:

 • Avaluació clínica i derivació (4 ECTS) (OP)
 • Atenció primerenca (4 ECTS) (OP)
 • Atenció psicoeducativa a l'alumnat amb trastorns de l'espectre autista (4 ECTS) (OP)
 • Els trastorns de l'atenció i l'autorregulació en la infància (3 ECTS) (OP)
 • Dificultats en l'adquisició de la comunicació i la llengua oral (3 ECTS) (OP)
 • Atenció psicoeducativa a l'excepcionalitat cognitiva (3 ECTS) (OP) 
 • Problemes de conducta i inadaptació social en la infància (3 ECTS) (OP) 


Especialitat 2: Intervenció psicopedagògica des de la millora educativa i la inclusió (24 ECTS)

Aquesta especialitat atén a la intervenció psicopedagògica en contextos socioeducatius no solament escolars, sinó també de l'àmbit de l'educació informal, desenvolupant estratègies i processos de millora de polítiques, cultura i pràctiques educatives cap a la inclusió.

 • Gestió de la diversitat cultural en contextos socioeducatius (4 ECTS) (OP)
 • Disseny, desenvolupament i avaluació de projectes sociocomunitaris (4 ECTS) (OP)
 • Pràctiques inclusives a l'aula des de la investigació-acció (4 ECTS) (OP)
 • Educació emocional a l'escola inclusiva (4 ECTS) (OP)
 • Estratègies de millora i transformació de centres educatius (4 ECTS) (OP)
 • Formació per a la convivència democràtica (4 ECTS) (OP)

Per a completar el màster, l'estudiantat ha de triar entre les dues orientacions: professional i investigadora

Orientació profesionalitzadora (12 ECTS)

En aquesta orientació, els crèdits estan més centrats en la intervenció psicopedagògica en els diferents contextos educatius als quals va dirigit el màster

Pràcticum profesionalitzador (6 ECTS) (PE)
Treball Final de Màster (6 ECTS) (TFM)

Orientació investigadora (12 ECTS)

En aquesta orientació, el practicum es realitza en grups de recerca, emfatitzant més el pes del Treball Final de Màster com a treball d'investigació, de major complexitat.

Pràcticum d'investigació (4 ECTS) (PE)
Treball Final de Màster (8 ECTS) (TFM)

Objectius

El pla formatiu del Màster universitari en Psicopedagogia posa en pràctica una formació psicopedagògica en contextos socioeducatius, contemplant en la seua engegada una sèrie de dimensions com a domini de coneixements propis del seu àmbit formatiu, desenvolupament del coneixement científic, habilitats de resolució de problemes, capacitat de treball en grup, orientació ètica del treball professional i formació contínua Rué (2004:192).

En definitiva, es tracta de formar un professional que sàpia gestionar i manejar una situació complexa, que sàpia actuar i reaccionar amb pertinència, sàpia combinar els recursos i mobilitzar-los en un context, sàpia comprendre, transferir i sàpia aprendre a aprendre, tant des de la intervenció directa com des de l'assessorament i la investigació (Li Boterf, 2001).

Els objectius que el títol planteja per al seu desenvolupament, tant en el seu itinerari professionalitzador com en l'investigador es formulen de la següent manera:

1. Capacitat d'intervenir amb els coneixements i estratègies psicopedagògiques necessàries en contextos educatius, des d'un enfocament inclusiu de l'Atenció a la Diversitat.

2. Diagnosticar, intervenir i avaluar psicopedagògicament davant necessitats educatives individuals i persones o grups en risc d'exclusió, per a eliminar les barreres a l'aprenentatge i la participació, treballant de manera col·laborativa i multiprofessional.

3. Gestionar, dinamitzar i organitzar des de la intervenció psicopedagògica els contextos socioeducatius i les institucions escolars per a la promoció de la inclusió i la interculturalitat.

4. Formar professionals de l'educació competents en l'àmbit psicopedagògic per a intervenir en l'orientació educativa i professional, en l'atenció a la diversitat i en l'assessorament sobre processos d'ensenyament i aprenentatge i les seues dificultats.

5. Mostrar una ètica professional i una motivació per la formació permanent i la millora, assumint la responsabilitat de les actuacions professionals i la lluita contra tot tipus de discriminació.

6. Promoure el desenvolupament de línies d'investigació orientades a l'exercici professional i/o que servisquen com a punt de partida per a la realització de la tesi doctoral.

 

Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències específiques en cadascuna de les matèries del pla d'estudi, de manera que tots dos itineraris i especialitats del títol puguen arreplegar aquestes finalitats i concretar-les adequadament a partir de les activitats proposades.
 

Li Boterf, G. (2001). Enginyeria de les competències. Barcelona: Epise, Training Club i Edicions Gestió 2000.

Rué, J. (2004). Conceptuar l'aprenentatge i la docència en la universitat mitjançant els ETCS. Revista Interuniversitària de Formació del Professorat, 18 (3), 179-195.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Psicopedagogia per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol: 

 • E.01 - Capacitat per a integrar i aplicar els coneixements adquirits i resoldre, de forma reflexiva i crítica, problemes complexos en diferents contextos relacionats amb la inclusió educativa. 
 • E.02 - Capacitat per a eliminar barreres per a l'aprenentatge i la participació a partir del diagnòstic i l'anàlisi situacional dels contextos socioeducatius. 
 • E.03 - Diagnosticar, assessorar, prevenir i intervenir a fi d'afavorir el desenvolupament i l'aprenentatge en persones amb necessitats educatives especials, trastorns de l'aprenentatge i amb el risc d'exclusió educativa i/o social. 
 • E.04 - Aplicar els principis i fonaments de l'orientació educativa i l'assessorament dels professionals de l'educació i agents socioeducatius, per al desenvolupament personal i/o professional de les persones, en actitud col·laborativa amb els diversos agents educatius. 
 • E.05 - Assessorar als professionals de l'educació implicats en processos de millora educativa per a promoure la qualitat amb equitat, des de la innovació i la investigació psicopedagògica. 
 • E.06 - Capacitat per a l'avaluació psicopedagògica de persones, centres i programes. 
 • E.07 - Ser capaços de dissenyar, aplicar i avaluar programes, recursos i estratègies educatives inclusives que garantisquen la igualtat d'oportunitats i l'accessibilitat universal en diferents contextos socioeducatius. 
 • E.08 - Ser capaços de desenvolupar la innovació i la creativitat en la pràctica professional i aplicar els coneixements teòrics i els avanços científics a la pràctica professional i la investigació. 
 • E.09 - Capacitat per a la planificació, gestió i innovació cooperativa i eficaç d'equips i serveis multiprofessionals i en la creació de xarxes de suport entre diferents agents i institucions socioeducatius. 
 • E.10 - Treballar amb la comunitat per a desenvolupar, implementar i avaluar plans d'acció amb mires de millora econòmica, social, educativa i de l'ocupació i projectes, serveis, polítiques i pràctiques psicoeducatives, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de les persones, organitzacions i/o col·lectius específics en col·laboració amb altres professionals i agents socials. 
 • E.11 - Ser capaços de cercar i analitzar informació i documentació en diferents formats, elaborar-la i saber prendre decisions professionals i comunicar-les adequadament, de manera clara i sense ambigüitats. 
 • E.12 - Capacitat per a actuar en situacions de conflicte mitjançant l'activació d'estratègies de mediació i diàleg per a la millora de la convivència i el clima d'aprenentatge. 
 • E.13 - Capacitat per a l'autocrítica, especialment en els àmbits de l'estereotipia, el prejudici i la discriminació; i actitud oberta i constructiva davant la crítica dels altres en la reflexió sobre la pròpia pràctica professional. 
 • E.14 - Mostrar una actitud de motivació cap a nous reptes i capacitat d'adaptació a experiències innovadores en l'àmbit psicopedagògic. 
 • E.15 - Millorar la qualitat de l'exercici professional i de la pròpia formació, desenvolupant estratègies que faciliten la col·laboració, la creació de xarxes. 
 • E.16 - Actualitzar-se de manera permanent en les TIC, per a utilitzar-les com a instruments per al disseny i desenvolupament de la pràctica professional i investigadora. 

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (setembre de 2023/ setembre de 2024).

Docència presencial (setembre de 2023 / juny de 2024).

Horari i calendari 2023/24

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic del curs 2023/24 ací.

Coordinació del màster

Auxiliadora Sales Ciges. Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura. UJI

Altres membres de la Comissió de titulació:

Odet Moliner, Clara Andrés Roqueta i Ana Belén Górriz

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Auxiliadora Sales Ciges | Telèfon: 964 729 808 | asales@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

La coordinació de les pràctiques externes, tant de l’itinerari professional com de l’investigador, és Auxiliadora Sales Ciges. Departament d’Educació. asales@uji.es

Coordinació del treball final de màster

La coordinadora del treball final de màster és Auxiliadora Sales Ciges. Departament d'Educación. asales@uji.es

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

El màster està plantejat des d'una metodologia participativa i cooperativa que combina el treball individual amb el de grup i la interrelació constant entre teoria i pràctica a través d'estratègies com:

 • Elaboració de treballs de reflexió individual
 • Informes de pràctiques i observacions participants
 • Estudi de casos
 • Resolució de problemes
 • Treballe per projectes
 • Aprenentatge-servei
 • Grups de discussió i recerca

 

PROVES D'AVALUACIÓ D'APRENENTATGE

Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades com a pròpies del màster són:

Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Aquest sistema d'avaluació podrà seguir un o varis de les següents modalitats:

Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense gaires limitacions d'espai.

Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.

Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).

Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat.

Entrevista de tutorització i/o Informes d'experts: instrument d'avaluació per a les pràctiques externes, en les quals tutor/a i supervisor/a se entrevisten amb l'estudiant i emeten un informe sobre el compliment satisfactori de les tasques realitzades, com a part de la nota de l'assignatura de pràcticum.

Observació/execució de tasques i pràctiques: estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o la participació en l'aula.

Presentacions orals i pòsters: exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. En el cas del Treball Final de Master, l'exposició del treball tindrà lloc davant un tribunal que estarà format per professors doctores.

Projectes: situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.

Resolució de Casos: suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces.

Treball en equip cooperatiu: Activitats i treballs realitzats a partir de tècniques d'aprenentatge cooperatiu, en les quals els membres de cada equip necessiten cooperar per a aconseguir els seus objectius formatius. L'avaluació és una combinació de valoracions de grup i individuals dels treballs realitzats.

Les assignatures combinen almenys dos tipus d'avaluació: una prova escrita individual sobre els aspectes més teòrics i conceptuals i altres complementàries que avaluen els aspectes més procedimentals i actitudinals de la matèria, tenint en compte que poden ser activitats realitzades de manera individual o en grup, amb el que es valora tant el resultat d'aprenentatge com el procés d'organització de les tasques i els equips de treball. Únicament el TFM serà avaluat amb una única prova en la qual s'avaluarà el treball escrit a partir de la presentació oral del mateix.

tzontal del títol. 

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

El Màster Universitari en Psicopedagogia dóna una formació especialitzada en intervenció psicopedagògica que es pot completar amb el Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, en la seua especialitat en Orientació Educativa. Aquest màster està regulat i permet l’acreditació per a opositar com a Orientador/a a Educació Infantil, Primària i Secundària.

Eixides professionals

El professional de la Psicopedagogia centra les seues funcions en els processos educatius d´orientació i ensenyament –aprenentatge, desenvolupant la seua tasca en un ampli ventall d´ocupacions, en l´entorn socioeducatiu. A continuació enumerem alguns dels àmbits en els quals la Psicopedagogia desenvolupa el seu exercici professional:

 • Departaments d´orientació psicopedagògica de centres educatius.
 • Serveis d´orientació universitària.
 • Centres educatius d´Educació Especial
 • Equips educatius de suport a l´atenció a la diversitat
 • Equips d´Assessorament Psicopedagògic.
 • Centres de recursos educatius per a persones amb discapacitat.
 • Centres de desenvolupament infantil i atenció primerenca.
 • Centres residencials i d´acció educativa.
 • Gabinets psicopedagògics.
 • Organitzacions socioeducatives per al desenvolupament comunitari

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.