03/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’objectiu fonamental d’aquest màster és habilitar l’estudiantat com a professionals competents per a l’exercici de la professió sanitària titulada i regulada de psicòleg o psicòloga general sanitari. Aquesta preparació està inspirada en l’enfocament del científic-professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l’adquisició de competències tant professionals com d’investigació. Per a això es persegueix que l’alumnat adquirisca els coneixements, actituds, habilitats i competències necessaris per a la realització d’investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l’activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut, sempre que aquestes activitats no requerisquen una atenció especialitzada per part d’altres professionals sanitaris. 

La disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, conforma la professió de Psicòleg General Sanitari com a professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de màster, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2013 i amb el que disposa l’Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny de 2013.

Informació proporcionada per: InfoCampus