Psicologia General Sanitària

01/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’objectiu fonamental d’aquest màster és habilitar l’estudiantat com a professionals competents per a l’exercici de la professió sanitària titulada i regulada de psicòleg o psicòloga general sanitari. Aquesta preparació està inspirada en l’enfocament del científic-professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l’adquisició de competències tant professionals com d’investigació. Per a això es persegueix que l’alumnat adquirisca els coneixements, actituds, habilitats i competències necessaris per a la realització d’investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l’activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut, sempre que aquestes activitats no requerisquen una atenció especialitzada per part d’altres professionals sanitaris. 

La disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública, conforma la professió de Psicòleg General Sanitari com a professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de màster, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 2013 i amb el que disposa l’Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny de 2013.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Constituirà un requisit necessari per a l'accés al Màster de Psicologia General Sanitària, la possessió d'un títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia unit, en el seu cas, a una formació complementària que garantisca que l'interessat ha obtingut almenys 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari.

Els Graduats en Psicologia que hagen superat plans d'estudi amb menció en Psicologia de la Salut adaptats a la “Ordre CNU/1309/2018, de 5 de desembre, per la qual es regulen les condicions generals a les quals s'ajustaran els plans d'estudi del Grau en Psicologia”, compleixen aquest requisit d'accés en tindre en el seu títol universitari oficial de grau un esment en Psicologia de la Salut.

El procediment per a permetre l'accés als posseïdors de títols de Llicenciat/Graduat en Psicologia verificats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la citada Ordre CNU/1309/2018 consisteix a comprovar que el pla d'estudis que han superat inclou una formació d'almenys 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari i, en cas contrari, establir els complements de formació d'entre les matèries que componen l'esment en Psicologia de la Salut del Grau en Psicologia. Referent a això:

- Per als Graduats en Psicologia, que hagen superat plans d'estudi amb anterioritat a la seua adaptació a la citada Ordre CNU/1309/2018, ha quedat garantida una formació d'almenys 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari, pels processos d'avaluació externa que han realitzat les agències d'assegurament de la qualitat per a la verificació del pla d'estudis de Grau en Psicologia, prenent com a referent el llibre blanc, així com per a la verificació inicial del pla d'estudis de Màster en Psicologia General Sanitària.

- Per als Llicenciats en Psicologia ha quedat garantida una formació d'almenys 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari, pels processos d'avaluació externa que han realitzat les agències d'assegurament de la qualitat per a la determinació del nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior, així com per a la verificació inicial del pla d'estudis de Màster en Psicologia General Sanitària.

Sobre la base d'aquests arguments, els títols de Graduat en Psicologia i Llicenciat en Psicologia, emesos en l'estat espanyol previs a l'ordre CNU/1309/2018, compten amb els requisits necessaris per a l'accés al Màster en Psicologia General Sanitària i per tant els posseïdors dels mateixos no poden quedar exclosos dels processos de selecció, ni requereixen complements de formació.

Els criteris de valoració i selecció d’estudiants (amb el pes específic, en termes percentuals, que tindrà cadascun d’ells), són els següents:

 • Expedient acadèmic: 70%
 • Experiència investigadora i de pràctica clínica: 20% (consulteu ací)
 • Coneixements de l’idioma anglès: 10% (es valorarà coneixements de l’idioma d’anglès acreditats. Es tindrà en compte la taula d’equivalències de certificats, diplomes, títols i cursos de coneixements de llengües europees de la Universitat Jaume I).
 • Entrevista personal: opcional (la CTM valorarà la possibilitat de realitzar una entrevista addicionalment a la valoració dels criteris anteriors).

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la Normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

 • Matrícula en el màster universitari en Psicologia General Sanitària

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.

L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits.

En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

Es pot autoritzar la modificació del règim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L’estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis oficials de grau i màster en la Universitat Jaume I.

En el cas específic del màster universitari en Psicologia General Sanitària, d’acord amb l’Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny (BOE de 14 de juny), als alumnes matriculats en el màster que hagen superat el primer any de formació, al qual s’accedeix per la superació de la prova selectiva anual per a l’accés a la formació sanitària especialitzada (PIR), se’ls reconeixeran els crèdits corresponents a les pràctiques externes que tinguen pendents de realitzar.

Finalment, cal indicar que l’apartat 2.b) de la disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, estableix que les universitats que impartisquen aquest màster regularan el procediment que permeta reconèixer als llicenciats i/o graduats en Psicologia que hagen conclòs aquests estudis amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aqueixa llei (6 d’octubre de 2011), els crèdits europeus d’aquest màster que en cada cas corresponguen, després d’avaluar el grau d’equivalència acreditat a través de l’experiència professional i formació adquirits per la persona interessada en Psicologia de la Salut. Aquest procediment s’establirà, una vegada implantat el màster, quan s’aclarisca la interpretació i abast d’aquest article.

El reconeixement per experiència professional o laboral es realitzarà, a petició de la persona interessada, previ informe favorable de la Comissió de Titulació del màster. Per a açò, qui ho sol·licite haurà d’acreditar experiència laboral/professional com a psicòleg o psicòloga en centres, empreses o institucions amb reconeixement sanitari, mínima de sis mesos de durada (equivalent a jornada completa). Haurà d’acreditar també, mitjançant informe/certificació del Col·legi Oficial de Psicòlegs (o de l’organisme administratiu que procedisca), que no ha estat culpable en cap procediment d’informe/expedient per mala praxi professional. El reconeixement podrà afectar a l’assignatura Pràctiques Externes I del pla d’estudis que es detalla en l’apartat corresponent.

Oferta de places

30 places

Crèdits i import

90 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

MÒDUL BÀSIC (6 crèdits ECTS)

 • Fonaments Científics i Professionals de la Psicologia Sanitària (6 crèdits ECTS)

MÒDUL ESPECÍFIC (30 crèdits ECTS)

 • Psicopatologia Clínica (5 crèdits ECTS)

 • Avaluació Clínica (5 crèdits ECTS)

 • Trastorns Neuropsicològics (5 crèdits ECTS)

 • Tractaments Psicològics Basats en l'Evidència (5 crèdits ECTS)

 • Intervenció Psicològica en Persones amb Malalties Mèdiques (5 crèdits ECTS)

 • Neurobiologia, Farmacologia i Genètica dels Trastorns Mentals (5 crèdits ECTS)

MÒDUL OPTATIU (12 crèdits ECTS)

 • Psicologia Clínica Infantil (4 crèdits ECTS)

 • Promoció de la Salut: Desenvolupament de Programes (4 crèdits ECTS)

 • Avaluació i Intervenció Neuropsicològica (4 crèdits ECTS)

 • Nous Models d'Actuació en Psicologia Clínica (4 crèdits ECTS)

 • Intervenció Psicològica en Trastorn Mental Greu (4 crèdits ECTS)

 • Intervenció Clínica en Problemes Sexuals (4 crèdits ECTS)

 • Clínica de les Addiccions (4 crèdits ECTS)

 • Aplicacions Clíniques de la Psicologia Positiva (4 crèdits ECTS)

PRÀCTIQUES EXTERNES (30 crèdits ECTS)

 • Pràctiques Externes I (12 crèdits ECTS)

 • Pràctiques Externes II (18 crèdits ECTS)

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (12 crèdits ECTS)

 • Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es.

Objectius

L'objectiu fonamental d'aquest màster és habilitar als estudiants com a professionals competents per a l'exercici de la professió sanitària titulada i regulada de Psicòleg General Sanitari. Aquesta preparació està inspirada en l'enfocament del científic-professional, que assumeix que una bona preparació com a professional implica l'adquisició de competències tant professionals com d'investigació. 

Per a això es persegueix que els estudiants adquireixin els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries per a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora del seu estat general de salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris. 

De forma més específica, es persegueix que l'alumne adquireixi els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries para: 

a) La utilització d'instruments i tècniques d'avaluació i diagnòstic psicològiques per a la identificació dels trastorns mentals i dels factors de risc associats a ells. 
b) L'avaluació i el diagnòstic psicològic dels trastorns mentals mitjançant tècniques d'avaluació adequades i atenint-se a sistemes de classificació i diagnòstic homologats. 
c) L'elaboració, aplicació i avaluació de programes d'intervenció i tractament psicològic a nivell individual, familiar, de grup, i comunitari. 
d) L'elaboració, aplicació i avaluació de programes d'intervenció i tractament psicològic en pacients aguts i participació en la resolució de situacions de crisis i d'urgències. 
i) L'elaboració, aplicació i avaluació de programes d'intervenció i tractament psicològic per a la població infantil i adolescent. 
f) L'elaboració i aplicació de programes de rehabilitació i atenció perllongats. 
g) L'aplicació de tècniques de relació interpersonal i de treball en equip. 
h) El desenvolupament de programes d'assessorament a altres agents socials no sanitaris. 
i) La realització d'informes clínics, certificats i peritatges psicològics. 
j) El maneig de la metodologia i dissenys d'investigació clínica, social, educativa i epidemiològica en Salut Mental. 

Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències bàsiques o generals i específiques contemplades en cadascuna de les matèries del pla d'estudi. 
En suma, es pretén proporcionar als estudiants una preparació sòlida, tant en coneixements teòrics com en competències pròpies de la professió de Psicòleg General Sanitari. 

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

 • CG01 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica. 
 • CG02 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional. 
 • CG03 - Formular hipòtesi de treball en investigació i arreplegar i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic. 
 • CG04 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable. 
 • CG05 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

 • CE01 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius establides per l'OMS. 
 • CE02 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant-se el seu exercici com a professional sanitari al disposat en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. 
 • CE03 - Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics. 
 • CE04 - Redactar informes psicològics de forma adequada als destinataris. 
 • CE05 - Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent. 
 • CE06 - Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients. 
 • CE07 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-ho. 
 • CE08 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà. 
 • CE09 - Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia. 
 • CE10 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental. 
 • CE11 - Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que d'ells es deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut. 
 • CE12 - Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per a establir l'avaluació dels mateixos. 
 • CE13 - Dissenyar, desenvolupar i si escau supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas. 
 • CE14 - Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, engegada i gestió d'una empresa, les seues diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades. 
 • CE15 - Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol. 
 • CE16 - Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària. 

Duració i calendari

Duració: tres semestres.
Docència presencial: (setembre 2022 / juliol de 2023).

Horaris

Horaris

La majoria de les classes presencials s'imparteixen de dilluns a divendres de 16 a 20h.

El calendari oficial del Màster del curs 2022/2023 es pot visualitzar mitjançant aquest enllaç

 

Coordinació del màster

Comissió de Titulació:

Coordinadora

Soledad Quero Castellano. Coordinadora del Màster

Secretaria

 Juana Mª Bretón López. Secretaria

Vocales

Rafael Ballester Arnal

Azucena García Palacios

Marta Miquel Salgado-Araujo

Cristina Forn Frías

Cristina Giménez García

Estefanía Ruíz Palomino

Carlos Suso Ribera

Berenice Serrano Zárate

Estudiants

Mónica Conesa Giménez (Delegada)

Laura Herrera Negrín (Subdelegada)

 

Informació acadèmica:

Soledad Quero Castellano | Telèfon: 964 387641 squero@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Soledad Quero Castellano i Juana Mª Bretón López

Coordinació del treball final de màster

Berenice Serrano Zárate

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge contemplades en el Màster s'especifiquen a continuació. Es compleix amb el requisit de l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny, que l'ensenyament és presencial en almenys el 80% dels crèdits teòrics del màster. 

 • Ensenyament teòric (hores presencials): Exposició de la teoria per part del professorat, i seminaris d'experts de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Els materials i lectures estan disponibles en el “Aula Virtual”. 
 • Ensenyament pràctic (problemes i laboratori; hores presencials): Classes on l'estudiant ha d'aplicar continguts apresos en la teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.). Els exercicis i material complementari estan disponibles en el “Aula Virtual”. 
 • Seminaris (hores presencials): Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar experts, etc.). 
 • Tutories (hores presencials): Treball personalitzat amb un estudiant o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'estudiant per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment, la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc. A més de les tutories presencials, la Universitat disposa de la tecnologia més avançada per a facilitar la participació de l'estudiant mitjançant l'ús de tutories virtuals, i fòrums habilitats en l'aula virtual. 
 • Avaluació (hores presencials): Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'un examen escrit (Test, desenvolupament i / o problemes) sobre els conceptes teòric-pràctics i la complementen l'elaboració de treballs acadèmics i la resolució d'exercicis i problemes. Addicionalment, en algunes assignatures s'inclou com a activitats d'avaluació presentacions orals i observació/execució de tasques i pràctiques. 
 • Treball personal (hores NO PRESENCIALS): Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. 
 • Estudi per als exàmens (hores NO PRESENCIALS): la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. 

Proves d'avaluació: 

 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) en les seues diferents versions: (a) Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit), de tipus test (prova escrita estructurada amb diversos ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p. ex. emplenar buits) o d'exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment), o (b) Desenvolupament o resposta llarga: prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense quasi limitacions d'espai. Els exàmens es realitzen de manera presencial en un aula de la Facultat de Ciències de la Salut reservada amb antelació per a tal fi. 
 • Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. Aquests treballs acadèmics es lliuren en paper i en format, hora i temps establits al responsable de l'assignatura. En el cas del Treball Final de Màster es requereix a més una defensa pública del treball davant un tribunal. 
 • Resolució de Casos: Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces. La resolució del cas es lliurarà en paper i en format, hora i temps establits al responsable de l'assignatura. 
 • Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. Aquesta exposició es durà a terme de manera presencial en seminaris o aules de la Faculta de Salut habilitades per a tal fi. 
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula. 
 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes”. Aquestes memòries i informes de pràctiques es lliuren en paper i en format, hora i temps establits al responsable de l'assignatura. 
 • Entrevista de tutorització i/o informes d'experts: Testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o grupals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte). 

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Eixides professionals

Aquest Màster és el primer en l'àmbit de Psicologia a Espanya que és profesionalitzant pel que habilita a l'estudiant en la professió de Psicòleg General Sanitari. Aquesta titulació és necessària a partir de l'aparició de l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny (BOE de 14 de juny) per a dedicar-se a les tasques de promoció i millora de l'estat general de salut mental en l'àmbit privat i públic.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.