Metodologia docent i sistemes d'avaluació

16/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Metodologia docent per a estudiants presencials

  • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, i seminaris d'experts de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Els materials i lectures estan disponibles en el “Aula Virtual”.
  • Ensenyament pràctic: Classes on l'estudiant ha d'aplicar continguts apresos en la teoria. Inclou classes de problemes i exercicis i implica l'ús de tècniques com: estudis de cas, simulacions, treball cooperatiu, etc. on e l'estudiantat aplicació continguts apresos en les sessions teòriques. Els exercicis i material complementari estan disponibles en el “Aula Virtual”.
  • Tutories: Treball personalitzat amb un estudiant o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent "d'ús obligatori” per l'estudiant per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc. A més de les tutories presencials, la Universitat disposa de la tecnologia més avançada per a facilitar la participació de l'estudiant mitjançant l'ús de tutories virtuals, i fòrums habilitats en l'aula virtual.
  • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'un examen escrit (Test, desenvolupament i / o problemes) sobre els conceptes teòric-pràctics i la complementen carpetes d'aprenentatge i/o portafoli tant individuals com en grup: projectes, exposicions orals, treballs acadèmics, informes de pràctiques.
  • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.
  • Estudi per als exàmens: la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Sistema d'avaluació

Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades en el màster combinen dos tipus d'avaluació: un examen escrit individual sobre els aspectes més teòrics i conceptuals i altres proves que avaluen els aspectes més procedimentals i actitudinals de la matèria, tenint en compte que poden ser activitats realitzades de manera individual o en grup, amb el que es valora tant el resultat d'aprenentatge com el procés d'organització de les tasques i els equips de treball.
 Únicament el Treball de Final de Màster, les Pràctiques Externes i l'assignatura d'Iniciació a la metodologia de recerca s'avaluen amb memòries i informes de pràctiques (o bé elaboració de treballs acadèmics), i presentacions orals.

Informació proporcionada per: InfoCampus