Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (a distància)

26/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest màster sorgeix a partir del programa de doctorat interuniversitari denominat Psicologia del Treball i les Organitzacions (POT), que va rebre l'Esment de Qualitat pel Ministeri d'Educació i Ciència (MCD2003-00035), i en el qual la UJI va participar en col·laboració amb altres 4 universitats espanyoles (Universitat de València, Universitat de Sevilla, Universitat Complutense de Madrid i Universitat de Barcelona) i 3 estrangeres (Utrecht University, University of Amsterdam and Gronningen University, NL). Aquest programa de doctorat interuniversitari va tenir una durada de 4 anys i en tots ells va rebre l'esment de qualitat.

Com a desenvolupament d'aquest programa de Doctorat Interuniversitari, va sorgir el Màster Universitari de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans que es va aprovar en el 2007 com a màster oficial (aprovat pel Decret 31/2007, de 16 de març, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 5.474, 21/3/2007), i es verifica com a Màster Universitari en el 2010 (B.O.I. núm. 292, 3/12/2010). El màster obté en el 2007 l'Esment de qualitat del doctorat pel MEC (MCD2007-00068), al juliol del 2011 el Ministeri emet un informe favorable d'esment d'excel·lència (puntuació de 89 sobre 100 punts) i al juny 2013 l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP; Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva) realitza un informe d'avaluació del protocol de seguiment dels títols universitaris oficials de la Comunitat Valenciana amb una valoració global d'EXCEL·LENT.

El màster que presentem és una transformació d'aquest màster anterior Universitari de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans. La necessitat d'un Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans, es manifesta en les demandes que es plantegen a aquesta disciplina i que tenen el seu origen en les profundes transformacions en l'àmbit del treball i de l'empresa, i especialment a la importància que exerceix la Psicologia de la Salut Ocupacional en el context laboral i extra-laboral. Aqueixes transformacions requereixen el desenvolupament de recerca i la formació de professionals que contribuïsca a millorar la comprensió dels nous fenòmens i la capacitat d'intervenir professionalment sobre ells.

Elements diferenciadors:

 • És un màster tant d'orientació professional com de recerca, ja que ofereix a l'estudiant la possibilitat de realitzar els estudis de doctorat.
 • Combinació de docència impartida per professionals i per investigadors de reconegut prestigi, tant nacionals com a internacionals.
 • Implicació d'empreses capdavanteres.
 • Orientació aplicada i d'iniciació a la recerca: Model del Científic-Professional (ENOP).
 • Enfoque R2P (Research to Practice).

logotipos empresas colaboradoras: Arqueros de la Palabra, Maty Tchey, OTP, Manpower, Universidad de Gent, R, Eulen Flexiplan, Human Development, Hybris, Cruz Roja, Gesistra, Kemler, GLobalis

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Modalitat presencial

 • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/des o graduats/ades en Psicologia (preferentment), ADEM, Ciències del Treball, Empresarials, així com altres llicenciatures afins on es reba formació relacionada amb la salut ocupacional i la gestió i desenvolupament de recursos humans en les organitzacions.

 • Baremació de sol·licituds: la Comissió Gestora del màster baremarà les sol·licituds segons aquests criteris:

  • Currículum (70%) que inclou:

   • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al màster.

   • Experiència professional en el camp de la psicologia del treball, organitzacions i recursos humans.

   • Altres mèrits.

  • Entrevista personal (si escau, 30%).

Modalitat a distància

 • Perfil de l'estudiantat: Llicenciats/des o graduats/ades en Psicologia (preferentment), ADEM, Ciències del Treball, Empresarials, així com altres llicenciatures afins on es reba formació relacionada amb la salut ocupacional i la gestió i desenvolupament de recursos humans en les organitzacions.

Baremació de sol·licituds: la Comissió Gestora del màster baremarà les sol·licituds segons aquests criteris:

 • Currículum (70%) que inclou:

  • Expedient acadèmic de la titulació que dóna accés al màster.

  • Experiència professional en el camp de la psicologia del treball, organitzacions i recursos humans.

  • Experiència en l'ús de metodologies d'estudi a distància.

  • Altres mèrits.

  • Entrevista personal (si escau, 30%).

 • Lloc de residència: s'admetran prioritàriament com a alumnes a distància els estudiants que tinguen el seu lloc de residència fora d'Espanya.

L'òrgan que du a terme el procés d'admissió dels futurs estudiants del màster, en la modalitat presencial i a distància, és la Comissió Gestora del màster, que està formada pels coordinadors del màster, els responsables de les assignatures que configuren el pla d'estudis i representant d'estudiants.

Els estudiants procedents de països de parla no espanyola hauran d'aportar acreditació de nivell B2 d'Espanyol.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (Presencial)
L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

L'elecció de l'especialitat és vinculant. Una vegada matriculat/da d'una especialitat (Especialitat professional o bé Especialitat d'iniciació a la recerca) no serà possible canviar-la.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Oferta de places

S'ofereixen un total de 55 places: 38 presencials i 17 a distància.

Les places de les assignatura optatives tenen un nombre máxim de 12 persones presencials, una vegada arribat al nombre d'alumnes establit es tancarà la matriculació a aqueixa assignatura i la resta d'alumnes que no s'ha matriculat haurà d'escollir entre les 2 assignatures optatives que queden.

En el cas que alguna de les 3 assignatura optatives no cobrisca el contingent establit, no es portarà acabe el dictat de la mateixa, amb la qual cosa els alumnes tant a distància com a presencials hauran d'escollir algunes de les altres 2 optatives restants.

IMPORTANT:

Es recomanable tindre una bona connexió a internet per l'estudiantat matriculat en la modalitat a distància.

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El pla d'estudis d’aquest màster inclou un total de 78 crèdits ECTS, dels quals l'estudiant, tant de la modalitat presencial com a distància, n’ha de cursar com a mínim 60 (1 crèdit = 25 hores).

Tant per a la modalitat presencial com per a la modalitat a distància, el pla d’estudis consta de 13 assignatures, de les quals 7 són obligatòries (35 crèdits ECTS), 3 optatives (cal triar 1 assignatura; 5 crèdits ECTS); més Iniciació a la Metodologia de Recerca (8 crèdits ECTS) o Pràctiques Externes (8 crèdits ECTS) i Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS).

A continuació es mostren les matèries, distribució de crèdits, i tipus (obligatòria, optativa) de les assignatures que formen part del pla d'estudis en cada una de les dues orientacions:

Orientació d'Iniciació a la recerca (modalitat presencial i a distància)

 • Treball i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia dels Recursos Humans i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia Organitzacional Positiva (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Canvi organitzacional i gestió de la qualitat (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Tècniques de gestió de Recursos Humans (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Pràctiques organitzacionals saludables (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Intervenció psicosocial en el treball (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia del coaching (5 crèdits ECTS). Optativa. 

 • Gestió per competències d'ocupació (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Intervenció en igualtat d'oportunitats (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Iniciació a la metodologia de recerca (8 crèdits ECTS). Obligatòria d'orientació.

 • Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS). Obligatòria.

Orientació professional (modalitat presencial i a distància)

 • Treball i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia dels Recursos Humans i Salut Ocupacional (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia Organitzacional Positiva (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Canvi organitzacional i gestió de la qualitat (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Tècniques de gestió de Recursos Humans (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Pràctiques organitzacionals saludables (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Intervenció psicosocial en el treball (5 crèdits ECTS). Obligatòria.

 • Psicologia del coaching (5 crèdits ECTS). Optativa. 

 • Gestió per competències d'ocupació (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Intervenció en igualtat d'oportunitats (5 crèdits ECTS). Optativa.

 • Pràctiques externes (8 crèdits ECTS). Obligatòria d'orientació.

 • Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS). Obligatòria

L'elecció de l'especialitat és vinculant. Una vegada matriculat/da d'una especialitat (Especialitat professional o bé Especialitat d'iniciació a la recerca) no serà possible canviar-la.

Objectius

El Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans té com a objectiu principal preparar als estudiants, tant en la seua modalitat presencial com a distància, com a professionals competents en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i Recursos Humans, en el nivell bàsic com a professionals no supervisats. Aquesta preparació està inspirada en l'enfocament del científic-professional (ENOP), que assumeix que una bona preparació com a professional implica l'adquisició de competències tant professionals com de recerca.

Aquest objectiu general es pot especificar en els següents objectius específics:

 1. Proporcionar als estudiants, tant presencials com a distància, una preparació sòlida tant en coneixements teòrics com en competències en els tres camps principals de la disciplina (Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans) que els permeta:
  • Descriure, avaluar, diagnosticar, explicar i interpretar els principals fenòmens i processos psicosocials en les àrees del treball, les organitzacions i els recursos humans.
  • Planificar, implementar, *monitorizar i valorar els canvis i intervencions amb la finalitat de millorar les conductes, les situacions i els processos psicosocials en les àrees del treball, les organitzacions i els recursos humans.
  • Dissenyar, a nivell bàsic, nous models, estratègies, mètodes i eines amb la finalitat de millorar les conductes, les situacions i els processos psicosocials en les àrees del treball, les organitzacions i els recursos humans.
  • Dur a terme un projecte de recerca i col·laborar en el desenvolupament de noves metodologies i eines per a la intervenció o adaptar les existents de manera que complisquen els requisits i estàndards del model científic - professional.
 2. Proporcionar als estudiants, tant presencials com a distància, l'oportunitat de practicar, en una etapa inicial sota la supervisió professional, algunes de les competències i rols requerits per a l'exercici professional en el context de la Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.


Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències bàsiques o generals i específiques en cadascuna de les matèries del pla d'estudi.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
.
 • Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.


Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

 • Interpretar les diferents teories i els processos de desenvolupament sobre Psicologia de la Salut Ocupacional i Ergonomia.
 • Desenvolupar una recerca bàsica en Psicologia de la Salut ocupacional, Psicologia de les Organitzacions i desenvolupament de Recursos Humans.
 • Comparar les diferents teories i els processos de desenvolupament sobre Psicologia de Recursos Humans.
 • Aplicar les diferents teories i els processos de desenvolupament de les principals fortaleses individuals i organitzacionals sobre Psicologia Organitzacional Positiva.
 • Valorar les característiques que determinen el clima i la cultura organitzacionals així com els processos de canvi i desenvolupament organitzacional a través del temps.
 • Implementar les tècniques de gestió de Recursos Humans i interpretar la seua relació amb la salut psicosocial i el desenvolupament personal i de grups en les organitzacions.
 • Intervenir en entorns organitzacionals a través de l'engegada de pràctiques organitzacionals que contribuïsquen a la prevenció i la promoció de la salut dels empleats.
 • Aplicar tècniques d'intervenció/optimització de la salut psicosocial des de la psicologia de la salut ocupacional.
 • Jutjar les competències adquirides al llarg del màster sobre Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.
 • Transferir els coneixements, destreses i habilitats desenvolupades durant el màster a contextos reals professionals.

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre  / setembre).

Calendari curs 2022/2023

Horaris

Classes presencials dos dies a la setmana: dijous i divendres de 16 a 21h ( més les sessions de metodologia per a les assignatures SBE012/512). En algunes sessions especials les classes seran de 15 a 21h (s'avisaran prèviament en el calendari del curs).

Calendari curs 2022-2023 

Coordinació del màster

Comissió de titulació:

Susana Llorens Gumbau. Coordinadora del màster
Valeria Cruz Ortiz. Secretaria
Marisa Salanova Soria. Vocal
Isabel M. Martínez Martínez. Vocal
Eva Cifre Gallego. Vocal 
Evan Peiró Micó. Representant de l'estudiantat

 

MÉS INFORMACIÓ:

Susana Llorens Gumbau
Telèfon: 964 729 584
masterptor@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Coordinadora: Inmaculada Enguídanos, enguidan@uji.es

Professorat vinculat a l'assignatura:

 • Dra. Isabel Martínez. Equipo WANT. Universitat Jaume I
 • D. Miguel Ángel Nadal. Universitat Jaume I
 • Dña. Verónica Reboll.  Universitat Jaume I
 • Dña. Maribel Beas. Universitat Jaume I
 • Dña. Eva Ferrando. Universitat Jaume I
 • Dña. Lidón Nebot. Universitat Jaume I

 

Coordinació del treball final de màster

Prof. Miguel Ángel Nadal, Departament de Psicologia evolutiva, educativa, social i metodologia. Universitat Jaume I. (mnadal@uji.es)

Professorat vinculat a l'assignatura:

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Metodologia docent per a estudiants a distància

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, i seminaris d'experts de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Les sessions de teoria estan disponibles per als alumnes a distància mitjançant “vídeoclasses” en l'aula virtual (sempre després de l'autorització del professor). En aquestes “vídeoclasses” l'estudiant té accés als enregistraments de la classe en diferit així com a les discussions i debats que es generen en el desenvolupament de la classe.
 • Tutories: Treball personalitzat amb un estudiant o grup, utilitzant la tecnologia d'última generació que facilita la universitat mitjançant l'ús de l'aula virtual: tutories virtuals, fòrums habilitats, xat, skype, etc. En aquestes tutories es realitzaran també resolució de problemes i pràctiques d'aplicació de la teoria com són estudis de cas, simulacions, treball cooperatiu utilitzant grups electrònics a distància, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'un examen escrit (Test, desenvolupament i / o problemes) sobre els conceptes teòric-pràctics i la complementen carpetes d'aprenentatge i/o portafoli tant individuals com en grup: projectes, exposicions orals, treballs acadèmics, informes de pràctiques.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o en grup (mitjançant els fòrums 2.0), de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc.
 • Estudi per als exàmens: la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Sistema d'avaluació
Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades en el màster combinen dos tipus d'avaluació: un examen escrit individual sobre els aspectes més teòrics i conceptuals i altres proves que avaluen els aspectes més procedimentals i actitudinals de la matèria, tenint en compte que poden ser activitats realitzades de manera individual o en grup, amb el que es valora tant el resultat d'aprenentatge com el procés d'organització de les tasques i els equips de treball.
 Únicament el Treball Final de Màster, les Pràctiques Externes i l'assignatura d'Iniciació a la metodologia de recerca s'avaluen amb memòries i informes de pràctiques (o bé elaboració de treballs acadèmics), i presentacions orals.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Donada l'orientació d'iniciació a la recerca que proposa el Màster, permet l'entrada dels estudiants matriculats en aquesta orientació al Programa d'estudis de doctorat http://www.doctorat.uji.es

Eixides professionals

 • Ergonomia, sistemes de treball i noves tecnologies
 • Salut laboral i prevenció de riscos laborals
 • Assessorament i orientació laboral i professional
 • Canvi, desenvolupament i transformació de les organitzacions
 • Relacions laborals, mediació, gestió de conflictes
 • Gestió de la qualitat, avaluació – Auditories de programes
 • Gestió de recursos humans
 • Formació i desenvolupe
 • Recerca R+D+i i docència en psicologia del treball, de les organitzacions i RH

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.