11/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Segons la directriu oficial, marcada per l'Ordre ECI/3858/2007 de 27 de desembre, el Màster té una estructura bàsica de 60 crèdits ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores) dividits en dos mòduls: un de general i comú a totes les especialitats, amb un total de 20 crèdits, i un altre mòdul de 40 crèdits en el qual es treballarà per especialitats, i inclourà el Pràcticum i el Treball de Final de Màster.

Assignatures del mòdul general (20 crèdits, 8 hores presencials per crèdit):

 • Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (6 crèdits)
 • Processos i contextos educatius (6 crèdits)
 • Societat, família i educació (6 crèdits)
 • SIM Institut (2 crèdits)

Assignatures del mòdul específic (24 crèdits, 8 hores presencials per crèdit):

 • Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'especialitat (8 crèdits)
 • Innovació i Investigació Educativa (8 crèdits)
 • Complements per a la formació disciplinar (8 crèdits)

Pràcticum (10 crèdits, 200 hores presencials)

Treball de Final de Màster (6 crèdits)

Les especialitats que es troben activades a la Universitat Jaume I són:

 • Ciències Experimentals i Tecnologia. Optativitat: Física i Química, Ciències Naturals i Tecnologia i Informàtica.
 • Formació Professional. Optativitat: Branca administrativa. També es recomana aquesta especialitat per al qui vulga exercir com a professorat d'Economia a Batxiller.
 • Ciències Socials i Humanitats. Optativitat: Geografia i Història.
 • Llengua i Literatura i Ensenyaments d'Idiomes. Optativitat: Anglès, Espanyol i Català.
 • Matemàtiques.
 • Música.
 • Arts Plàstiques.
 • Educació Física.

Aquelles especialitats que compten amb optatives divideixen cada matèria de 8 crèdits del mòdul específic en dues matèries de 4 crèdits: una obligatòria d'especialitat i una altra corresponent a l'optativitat que es cursa.

Els continguts i tota la informació poden consultar-se en www.sia.uji.es.

Metodologia i avaluació

Cada crèdit ECTS requereix 25 hores de treball per part de l’estudiantat. En les assignatures del mòdul general i del mòdul específic, d’aquestes 25 hores, 8 són presencials.

La metodologia docent promou l’aprenentatge actiu, de manera que en les sessions de classe s’alternen les explicacions del professorat amb la participació de l’alumnat per mitjà de debats, treballs en grup, estudis de cas, exposicions, etc. A més del treball de classe, l’estudiantat ha de fer treball personal com ara lectures, assajos curts, exercicis, projectes, portafolis, etc.

L’avaluació de cada matèria consta de dues proves, cadascuna amb un valor total del 50 %. Una és teòrica, en què l’estudiantat ha de demostrar que ha adquirit els coneixements necessaris; l’altra és pràctica, en què ha de ser capaç d’aplicar aquests coneixements. D’aquesta manera, l’estudiantat demostrarà l’adquisició de les competències corresponents.
 

Pràctiques externes

L’assignatura Pràctiques Externes té una durada de vuit setmanes lectives i es porta a terme en centres docents públics i privats de la província de Castelló que imparteixen els ensenyaments previstos en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, corresponents a l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, com també en centres públics autoritzats per a impartir ensenyaments d’idiomes. 

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques. Les pràctiques només es poden fer en centres autoritzats per la Conselleria.

Les pràctiques es porten a terme en l’especialitat del màster que es cursa i es divideixen en dos períodes (tret de l’especialitat de Formació Professional, que agrupa les pràctiques en un sol període ininterromput): un primer període de dues setmanes al mes de gener i un segon període de sis setmanes a partir de la segona quinzena de febrer. En total, la permanència al centre és de 200 hores (25 hores per setmana durant 8 setmanes).

Al llarg del pràcticum hi ha una primera etapa d’acollida per part del centre, en què es coneix l’organització de la comunitat educativa; una etapa d’observació amb el professorat tutor assignat, i una etapa d’intervenció a l’aula. L’horari es correspon amb el del centre de pràctiques.
 
El calendari de les pràctiques als centres és el que s’estableix abans de formalitzar la matrícula al màster i no és flexible. Cal tenir en compte que la gran majoria dels centres només imparteixen docència de matí, per la qual cosa el màster només pot garantir pràctiques en horari de matí. Si hi haguera oferta de vesprada, caldria garantir igualment el compliment de l’horari establit.


Consulta les entitats cooperadores

La tria de centre es fa per especialitat, seguint l’ordre de prelació que fixa la nota mitjana d’accés al màster. Convé recordar que l’estudiantat no pot tenir cap relació laboral amb el centre en què porta a terme les pràctiques

Informació proporcionada per: InfoCampus