Metodologia docent i sistemes d'avaluació

12/09/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cada crèdit ECTS requereix 25 hores de treball per part de l’estudiantat. En les assignatures del mòdul general i del mòdul específic, d’aquestes 25 hores, 8 són presencials.

La metodologia docent promou l’aprenentatge actiu, de manera que en les sessions de classe s’alternen les explicacions del professorat amb la participació de l’alumnat per mitjà de debats, treballs en grup, estudis de cas, exposicions, etc. A més del treball de classe, l’estudiantat ha de fer treball personal com ara lectures, assajos curts, exercicis, projectes, portafolis, etc.

L’avaluació de cada matèria consta de dues proves, cadascuna amb un valor total del 50 %. Una és teòrica, en què l’estudiantat ha de demostrar que ha adquirit els coneixements necessaris; l’altra és pràctica, en què ha de ser capaç d’aplicar aquests coneixements. D’aquesta manera, l’estudiantat demostrarà l’adquisició de les competències corresponents.

Informació proporcionada per: InfoCampus