Competències genèriques i específiques

06/03/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster universitari en Professor/a de Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions. 
 • CG02 - Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l'orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre. 
 • CG03 - Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursada. 
 • CG04 - Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants. 
 • CG05 - Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible. 
 • CG06 - Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per si mateix i amb uns altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciativa personals. 
 • CG07 - Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes. 
 • CG08 - Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn on estiga situat; desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada; participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge. 
 • CG09 - Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament. 
 • CG10 - Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època. 
 • CG11 - Informar i assessorar a les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills. 
 • CG12 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, conèixer les característiques psicopedagògiques dels alumnes per a poder avaluar-los i emetre els informes que es requerisquen. 
 • CG13 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, conèixer les mesures d'atenció a la diversitat que es poden adoptar per a poder realitzar l'assessorament necessari en cada cas. 
 • CG14 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, analitzar l'organització i funcionament del centre per a coordinar l'orientació, personal, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració amb els membres de la comunitat escolar. 
 • CG15 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, desenvolupar les habilitats i tècniques necessàries per a poder assessorar adequadament a les famílies sobre el procés de desenvolupament i d'aprenentatge dels seus fills. 
 • CG16 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, identificar els serveis públics i entitats comunitàries amb les quals puga col·laborar el centre i promoure i planificar, en col·laboració amb l'equip directiu, les accions necessàries per a una millor atenció de l'alumnat. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

 • CE01 - ADP. Comprendre el desenvolupament de la personalitat d'aquests estudiants i les possibles disfuncions que afecten a l'aprenentatge. 
 • CE02 - ADP. Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions. 
 • CE03 - ADP. Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals. 
 • CE04 - ADP. Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten a estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge. 
 • CE05 - PCE. Abordar i resoldre possibles problemes. 
 • CE06 - PCE. Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu en el nostre país. 
 • CE07 - PCE. Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i en el centre. 
 • CE08 - PCE. Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional. 
 • CE09 - PCE. Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent a criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència. 
 • CE10 - PCE. Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana. 
 • CE11 - SFE. Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar. 
 • CE12 - SFE. Comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat. 
 • CE13 - SFE. Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació. 
 • CE14 - SFE. Relacionar l'educació amb el mitjà. 
 • CE15 - SIM. Ser capaç de desenvolupar destreses i estratègies de resolució de problemes que impliquen el treball en equip col·laboratiu d'un centre docent. 
 • CE16 - Cf. Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars. 
 • CE17 - Cf. Conèixer diferents perspectives de les matèries de l'especialitat per a poder transmetre una visió dinàmica de les mateixes. 
 • CE18 - Cf. Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització i els continguts que es cursen en els respectius ensenyaments. 
 • CE19 - Cf. Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries de l'especialitat. 
 • CE20 - DID. Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius. 
 • CE21 - DID. Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació. 
 • CE22 - DID. Conèixer els desenvolupaments teòric-pràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat. 
 • CE23 - DID. Entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç. 
 • CE24 - DID. Ser capaç de fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants. 
 • CE25 - DID. Ser capaç d'integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament aprenentatge. 
 • CE26 - DID. Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball. 
 • CE27 - INV. Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat. 
 • CE28 - INV. Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives. 
 • CE29 - INV. Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialitat. 
 • CE30 - INV. Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de l'especialitat. 
 • CE31 - INV. Plantejar alternatives i solucions als problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de l'especialitat. 
 • CE32 - INV. Ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació. 
 • CE33 - PR. Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent. 
 • CE34 - PR. Adquirir experiència en la planificació, la docència i l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització. 
 • CE35 - PR. Dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència. 
 • CE36 - PR. Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió basada en la pràctica. 
 • CE37 - TFM. Ser capaç de compendiar la formació adquirida al llarg de tots els ensenyaments en un treball final. 
Informació proporcionada per: InfoCampus