Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

26/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster suposa una possibilitat de reflexió cap al que és l’educació en aquesta etapa educativa. Al màster accedeix estudiantat de diferents titulacions, moltes d’aquestes amb un àmbit competencial no afí a la docència. Però recordem la nostra experiència passada en els centres d’ensenyament com a alumnes. Hem de donar forma a aquesta idea que tenim i apostar per formar un professorat reflexiu, que no obra per impuls o intuïció, almenys no sempre, i que incorpora la reflexió en la seua actuació professional, a més de les tècniques i coneixements adequats. Les especialitats que s’ofereixen són: Ciències Experimentals i Tecnologia (Física i Química, Tecnologia i Informàtica, Ciències Naturals); Formació Professional (branca Administrativa); Geografia i Història; Llengües (Anglès, Espanyol, Català); Matemàtiques; Música; Arts Plàstiques, i Educació Física.
 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües. Es pot consultar la taula d´equivalències per a aclarir qualsevol dubte sobre l’acreditació del domini d’una llengua. 

Per altra banda, es considerarà acreditat el nivell sempre que l'estudiant estiga en possessió del títol de llicenciatura o grau en Filologia o Traducció en qualsevol de les llengües europees de fora del nostre Estat.

L'estudiantat que no disposen de l’acreditació pertinent podran obtenir-la, prèviament a la preinscripció, superant la prova que realitzarà la Universitat Jaume I i la convocatòria del qual es publica en el Servei de Llengües.

 

 

Criteris d'admissió

Per poder accedir al màster cal realitzar la preinscripció via web en les dates establertes al calendari de la universitat (preinscripció disponible des del perfil futur estudiantat). En aquesta preinscripció s'ha de triar l'especialitat que es vol cursar (és possible seleccionar una segona opció d'especialitat). Un cop finalitzat el termini de preinscripció i revisada la documentació, en cada especialitat es realitzarà l'ordenació de les persones que la soliciten com a primera opció. L'ordre de prelació ve determinat per la nota mitjana de títol que conste en el seu expedient acadèmic.

L’ordre de prelació a l’hora de confeccionar les llistes d’admissió i espera al màster és el següent: primer les persones titulades amb accés directe a l’especialitat; segon les persones titulades amb accés afí a l’especialitat; tercer les persones no titulades amb accés directe a l’especialitat; i quart les persones no titulades amb accés afí a l’especialitat.

Les persones que obtinguen el títol després de la data límit fixada per a acreditar les condicions acadèmiques d’accés al màster en el calendari de preinscripció i matrícula no varien la seua ubicació en l’ordre de les llistes.

Es crearà una llista d'espera en una especialitat si hi ha més sol·licituds que places disponibles (veure la secció Oferta de places). Quan una sol·licitud queda en llista d'espera, i s'ha indicat una segona preferència en la preinscripció, cap la possibilitat de fer l’admissió a la segona opció si s’esgota la llista d’espera que tenia esta preferència com a primera opció.

Quan una especialitat genere llista d'espera en l'admissió de la primera fase, no ofertarà places per a la segona fase. Les possibles vacants que es generen degut a la renuncia de plaça s'atorgaran a les persones de la llista d'espera.

Cada especialitat disposa d'una llista de titulacions amb accés directe i accés afí (*). Quan l'accés és directe s'ha marcat amb la lletra D i quan és afí amb la lletra A; quan no posa res, la titulació no dóna accés a l'especialitat. En l'admissió tenen prioritat les persones amb accés directe sobre les d'accés afí.

Que l'accés és afí vol dir que la titulació d'accés no és suficient per acreditar el domini de les competències relatives a l'especialització i cal superar una prova d’accés. El temari de la prova d’accés ve establert per cada especialitat. El preu de la prova el fixa Conselleria d'Educació (preu del curs 2021/22: 78,20€).

Ara bé, si s’han superat 24 crèdits ECTS en estudis universitaris oficials, de matèries relacionades amb l'especialitat que es vol cursar (si no consten els crèdits, haver superat dos cursos complets), es pot adreçar a la coordinació del màster una sol·licitud juntament amb la llista d'assignatures a considerar perquè la subcomissió de l'especialitat sol·licitada determine si s'acredita el domini i, per tant, queda exempta de fer la prova d’accés.

A més, cal tenir en compte que:

 • Si es té accés afí a l'especialitat d'Anglès, s'estarà exempt de realitzar la prova d'accés si s'acredita el nivell C2 d'Anglès del MECR.
 • Si es té accés afí a l'especialitat de Català, s'estarà exempt de realitzar la prova d'accés si s'acredita el nivell C2 de Català del MECR. També estan exemptes les persones titulades en Traducció i Interpretació o del Grau de Mestre, que hagen cursat un itinerari de Català.
 • Si es té accés afí a l'especialitat de Música, estan exemptes de realitzar la prova d'accés les persones titulades en Mestre/a de Primària amb Menció en Música i les persones que estiguen en possessió del Títol Professional de Música.
 • Les persones la llengua nativa de les quals no és l'espanyol, hauran d'acreditar un nivell C2 d'aquesta llengua per accedir a l'especialitat d'Espanyol.

(*) En cas d'estar en possessió d'un màster o doctorat, es podrà sol·licitar a la coordinació del màster l'accés a una especialitat a la qual no es té accés per la seua titulació prèvia al màster o doctorat. La subcomissió de l'especialitat sol·licitada serà qui determine si s'aprova la sol·licitud d'accés, per a la qual cosa és imprescindible que els estudis de màster o doctorat acrediten el domini de les competències relatives a la dita especialitat. Les sol·licituds es tindran en compte després d'haver fet l'admissió de les persones que accedeixen amb titulacions directes i afins.

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Reconeixement de 24 ECTS corresponents al mòdul específic d'Orientació Educativa a l'estudiantat que haja finalitzat el màster de Psicopedagogia. El mòdul d'Orientació Educativa no es troba activat pel que no es pot cursar a la Universitat Jaume I.

Reconeixement, si escau, d'un màxim de 12 ECTS per crèdits cursats en altres títols de postgrau.

- Els reconeixements amb el Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) es poden consultar en el següent enllaç.

- Els reconeixements amb el Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) es poden consultar en el següent enllaç.

Oferta de places

 L'oferta de places es distribueix entre les diverses especialitats de la següent manera:

 • Ciències Experimentals i Tecnologia: Física i Química, 15; Tecnologia i Informàtica, 15; Ciències Naturals, 20.
 • Formació Professional (branca Administrativa): 20
 • Geografia i Història: 20
 • Llengües: Anglès, 20; Espanyol, 20; Català, 10.
 • Matemàtiques: 20
 • Música: 10
 • Arts Plàstiques: 10
 • Educació Física: 10

Si una especialitat no cobreix totes les seues places, es podrà passar les seues vacants a altres especialitats.

Crèdits i import

El màster s'imparteix en un curs acadèmic (60 ECTS)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

Segons la directriu oficial, marcada per l'Ordre ECI/3858/2007 de 27 de desembre, el Màster té una estructura bàsica de 60 crèdits ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores) dividits en dos mòduls: un de general i comú a totes les especialitats, amb un total de 20 crèdits, i un altre mòdul de 40 crèdits en el qual es treballarà per especialitats, i inclourà el Pràcticum i el Treball de Final de Màster.

Assignatures del mòdul general (20 crèdits, 8 hores presencials per crèdit):

 • Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (6 crèdits)
 • Processos i contextos educatius (6 crèdits)
 • Societat, família i educació (6 crèdits)
 • SIM Institut (2 crèdits)

Assignatures del mòdul específic (24 crèdits, 8 hores presencials per crèdit):

 • Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'especialitat (8 crèdits)
 • Innovació i Investigació Educativa (8 crèdits)
 • Complements per a la formació disciplinar (8 crèdits)

Pràcticum (10 crèdits, 200 hores presencials)

Treball de Final de Màster (6 crèdits)

Les especialitats que es troben activades a la Universitat Jaume I són:

 • Ciències Experimentals i Tecnologia. Optativitat: Física i Química, Ciències Naturals i Tecnologia i Informàtica.
 • Formació Professional. Optativitat: Branca administrativa. També es recomana aquesta especialitat per al qui vulga exercir com a professorat d'Economia a Batxiller.
 • Ciències Socials i Humanitats. Optativitat: Geografia i Història.
 • Llengua i Literatura i Ensenyaments d'Idiomes. Optativitat: Anglès, Espanyol i Català.
 • Matemàtiques.
 • Música.
 • Arts Plàstiques.
 • Educació Física.

Aquelles especialitats que compten amb optatives divideixen cada matèria de 8 crèdits del mòdul específic en dues matèries de 4 crèdits: una obligatòria d'especialitat i una altra corresponent a l'optativitat que es cursa.

Els continguts i tota la informació poden consultar-se en www.sia.uji.es.

Metodologia i avaluació

Cada crèdit ECTS requereix 25 hores de treball per part de l’estudiantat. En les assignatures del mòdul general i del mòdul específic, d’aquestes 25 hores, 8 són presencials.

La metodologia docent promou l’aprenentatge actiu, de manera que en les sessions de classe s’alternen les explicacions del professorat amb la participació de l’alumnat per mitjà de debats, treballs en grup, estudis de cas, exposicions, etc. A més del treball de classe, l’estudiantat ha de fer treball personal com ara lectures, assajos curts, exercicis, projectes, portafolis, etc.

L’avaluació de cada matèria consta de dues proves, cadascuna amb un valor total del 50 %. Una és teòrica, en què l’estudiantat ha de demostrar que ha adquirit els coneixements necessaris; l’altra és pràctica, en què ha de ser capaç d’aplicar aquests coneixements. D’aquesta manera, l’estudiantat demostrarà l’adquisició de les competències corresponents.
 

Pràctiques externes

L’assignatura Pràctiques Externes té una durada de vuit setmanes lectives i es porta a terme en centres docents públics i privats de la província de Castelló que imparteixen els ensenyaments previstos en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, corresponents a l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, com també en centres públics autoritzats per a impartir ensenyaments d’idiomes. 

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques. Les pràctiques només es poden fer en centres autoritzats per la Conselleria.

Les pràctiques es porten a terme en l’especialitat del màster que es cursa i es divideixen en dos períodes (tret de l’especialitat de Formació Professional, que agrupa les pràctiques en un sol període ininterromput): un primer període de dues setmanes al mes de gener i un segon període de sis setmanes a partir de la segona quinzena de febrer. En total, la permanència al centre és de 200 hores (25 hores per setmana durant 8 setmanes).

Al llarg del pràcticum hi ha una primera etapa d’acollida per part del centre, en què es coneix l’organització de la comunitat educativa; una etapa d’observació amb el professorat tutor assignat, i una etapa d’intervenció a l’aula. L’horari es correspon amb el del centre de pràctiques.
 
El calendari de les pràctiques als centres és el que s’estableix abans de formalitzar la matrícula al màster i no és flexible. Cal tenir en compte que la gran majoria dels centres només imparteixen docència de matí, per la qual cosa el màster només pot garantir pràctiques en horari de matí. Si hi haguera oferta de vesprada, caldria garantir igualment el compliment de l’horari establit.


Consulta les entitats cooperadores

La tria de centre es fa per especialitat, seguint l’ordre de prelació que fixa la nota mitjana d’accés al màster. Convé recordar que l’estudiantat no pot tenir cap relació laboral amb el centre en què porta a terme les pràctiques

Objectius

Com a objectiu principal d'aquest Màster, es planteja la formació integral i actualitzada del professional de l'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, de tal manera que després de cursar els 60 crèdits del títol puguem certificar que dit professional està capacitat plenament per a l'exercici de la professió de Professor/a en aquests ensenyaments. 

Per a açò, de manera específica, es pretén que l'estudiant, en finalitzar el Màster: 

1. Posseïsca una formació suficient tant de les característiques de l'alumnat com del centre educatiu i del context en el qual el procés d'ensenyament aprenentatge ha de circumscriure's. 

2. Posseïsca una formació actualitzada dels continguts més rellevants de l'especialitat en la qual curse el Màster així com les tècniques i mètodes didàctics més idonis per a l'especialitat i estratègies d'innovació i investigació educativa ajustant-se, en tot moment a criteris de qualitat. 

3. Demostre la seua competència en l'acompliment de la professió docent sent capaç d'aplicar aquests coneixements en la pràctica real d'aula mitjançant el pràcticum i a més ser capaç de defensar-los i integrar-los en el treball de finalització de Màster. 

El màster habilita per a exercir la professió de professor/a de Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, per la qual cosa la seua finalitat principal és que els futurs docents coneguen en profunditat els continguts de les matèries i/o assignatures de l'Educació Secundària corresponents a l'especialitat cursada i que, a més, els treballen de manera adequada al nivell i la formació prèvia de l'alumnat. 

Competències genèriques i específiques

En el Màster universitari en Professor/a de Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions. 
 • CG02 - Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l'orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre. 
 • CG03 - Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursada. 
 • CG04 - Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix; desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants. 
 • CG05 - Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, l'educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte dels drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible. 
 • CG06 - Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per si mateix i amb uns altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciativa personals. 
 • CG07 - Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes. 
 • CG08 - Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn on estiga situat; desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada; participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge. 
 • CG09 - Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament. 
 • CG10 - Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època. 
 • CG11 - Informar i assessorar a les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills. 
 • CG12 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, conèixer les característiques psicopedagògiques dels alumnes per a poder avaluar-los i emetre els informes que es requerisquen. 
 • CG13 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, conèixer les mesures d'atenció a la diversitat que es poden adoptar per a poder realitzar l'assessorament necessari en cada cas. 
 • CG14 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, analitzar l'organització i funcionament del centre per a coordinar l'orientació, personal, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració amb els membres de la comunitat escolar. 
 • CG15 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, desenvolupar les habilitats i tècniques necessàries per a poder assessorar adequadament a les famílies sobre el procés de desenvolupament i d'aprenentatge dels seus fills. 
 • CG16 - Per a l'especialitat d'Orientació educativa, identificar els serveis públics i entitats comunitàries amb les quals puga col·laborar el centre i promoure i planificar, en col·laboració amb l'equip directiu, les accions necessàries per a una millor atenció de l'alumnat. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

 • CE01 - ADP. Comprendre el desenvolupament de la personalitat d'aquests estudiants i les possibles disfuncions que afecten a l'aprenentatge. 
 • CE02 - ADP. Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions. 
 • CE03 - ADP. Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals. 
 • CE04 - ADP. Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten a estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d'aprenentatge. 
 • CE05 - PCE. Abordar i resoldre possibles problemes. 
 • CE06 - PCE. Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu en el nostre país. 
 • CE07 - PCE. Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i en el centre. 
 • CE08 - PCE. Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional. 
 • CE09 - PCE. Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent a criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència. 
 • CE10 - PCE. Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana. 
 • CE11 - SFE. Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar. 
 • CE12 - SFE. Comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat. 
 • CE13 - SFE. Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació. 
 • CE14 - SFE. Relacionar l'educació amb el mitjà. 
 • CE15 - SIM. Ser capaç de desenvolupar destreses i estratègies de resolució de problemes que impliquen el treball en equip col·laboratiu d'un centre docent. 
 • CE16 - Cf. Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars. 
 • CE17 - Cf. Conèixer diferents perspectives de les matèries de l'especialitat per a poder transmetre una visió dinàmica de les mateixes. 
 • CE18 - Cf. Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització i els continguts que es cursen en els respectius ensenyaments. 
 • CE19 - Cf. Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries de l'especialitat. 
 • CE20 - DID. Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius. 
 • CE21 - DID. Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació. 
 • CE22 - DID. Conèixer els desenvolupaments teòric-pràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat. 
 • CE23 - DID. Entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç. 
 • CE24 - DID. Ser capaç de fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants. 
 • CE25 - DID. Ser capaç d'integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament aprenentatge. 
 • CE26 - DID. Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball. 
 • CE27 - INV. Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat. 
 • CE28 - INV. Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives. 
 • CE29 - INV. Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialitat. 
 • CE30 - INV. Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de l'especialitat. 
 • CE31 - INV. Plantejar alternatives i solucions als problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de l'especialitat. 
 • CE32 - INV. Ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació. 
 • CE33 - PR. Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent. 
 • CE34 - PR. Adquirir experiència en la planificació, la docència i l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització. 
 • CE35 - PR. Dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència. 
 • CE36 - PR. Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió basada en la pràctica. 
 • CE37 - TFM. Ser capaç de compendiar la formació adquirida al llarg de tots els ensenyaments en un treball final. 

Duració i calendari

La duració del màster és d'un curs acadèmic.

La docència presencial va de setembre de 2023 a maig de 2024. 

El TFM es pot presentar fins a l'octubre de 2024.

L'acte de presentació del màster del curs 2023/24 serà el 8 de setembre de 2023. Es faran dues sessions: una sessió pel matí, a les 12:00 h, aula HA1012CC (Aula Magna) de la FCHS, adreçada a l'estudiantat de les especialitats de llengües i matemàtiques que es cursen pel matí; i una altra sessió per la vesprada, a les 16:00 h, aula HA1012CC (Aula Magna) de la FCHS, adreçada a la resta d'especialitats que es cursen per la vesprada.

CALENDARI del curs 2023/24

CALENDARI del curs 2023/24 (només FP Branca Administrativa)

Horaris

Els horaris per al curs 2023/2024 els podras consultar al Sistema d'Informació Acadèmica.

En breu podràs consultar ací els HORARIS. 

L'horari de classe de les assignatures del mòdul específic ve determinat per l'especialitat que es cursa:

Horari de matins (a partir de les 9:00):

 • Llengua i Literatura i Ensenyaments d'Idiomes (Anglès, Espanyol i Català).
 • Matemàtiques.

Horari de vesprades (a partir de les 15:30):

 • Ciències Experimentals i Tecnologia (Física i Química, Ciències Naturals, Tecnologia i Informàtica).
 • Formació Professional (Branca administrativa).
 • Ciències Socials i Humanitats (Geografia i Història).
 • Música.
 • Arts Plàstiques.
 • Educació Física.

Per a les assignatures del mòdul general hi haurà tres grups: un grup de 70 places en horari de matins i dos grups de 60 places en horari de vesprades. 

En general, les assignatures es distribueixen al llarg del curs acadèmic de manera seqüencial, sense encavalcaments, a raó de 4 hores de classe al dia (de dilluns a divendres). 

L'horari del Prácticum serà l'horari del centre de pràctiques. Cal tenir en compte que la gran majoria de centres només imparteix docència al matí, per la qual cosa és impossible garantir places en qualsevol altre torn.

Coordinació del màster

Coordinació general: Sergi Selma Castell (mastersecundaria@uji.es)

Especialitat de Ciències Experimentals i Tecnologia: Mercedes Marqués Andrés (mmarques@uji.es)

Especialitat de Formació Professional: Francisco Fermín Mallén Broch (fmallen@uji.e)

Especialitat de Ciències Socials i Humanitats: Francisco Javier Soriano Martí (fsoriano@uji.es)

Especialitat de Llengua, Literatura i Ensenyança d'Idiomes: (per determinar)

Especialitat de Matemàtiques: Pablo Juan Verdoy (juan@uji.es)

Especialitat de Música: Alberto Cabedo Mas (cabedoa@uji.es)

Especialitat d'Arts Plástiques: Paloma Palau Pellicer (ppalau@uji.es).

Especialitat d'Educació Física: Òscar Chiva Bartoll (ochiva@uji.es).

Resta de membres de la Comissió Acadèmica del màster:

 • Emilio Adrián Serrano: Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat.
 • Arecia Aguirre García-Carpintero: Societat, Família i Educació.
 • Auxi Sales Ciges: Processos i Contextos Educatius.

 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Telèfon: 964 72 97 85

mastersecundaria@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Una vegada s'han seleccionat els centres de pràctiques, Conselleria d'Educació proporciona a la coordinació del màster l'oferta de places disponibles a la província de Castelló. La coordinació del màster és qui realitza la tasca de coordinació amb els centres de pràctiques, mentre que la coordinació de cada especialitat s'encarrega de realitzar l'assignació de les places de pràctiques a l'estudiantat, i del professorat tutor acadèmic de la Universitat Jaume I. En els centres hi ha la figura del coordinador o coordinadora de pràctiques, la funció del qual és la de concretar de manera coherent les accions formatives a desenvolupar per part dels estudiants del Pràcticum al costat dels seus respectius tutors i tutores en el centre, així com actuar com a representant del centre en les comunicacions amb la universitat.

Coordinadora de pràctiques: Edurne Zubiria Ferriols  zubiria@uji.es

Coordinació del treball final de màster

El professorat de cada especialitat encarregat de la tutorització dels Treballs de Final de Màster oferirà les seues propostes de temes de TFM. Després de la publicació d'aquestes propostes, es realitza l'elecció de temes i tutors o tutores per part de l'estudiantat. Finalment, la coordinació de l'especialitat portarà a terme l'organització dels tribunals d'avaluació.
 
Coordinador del Treball Final de Màster: Francisco Fermín Mallén Broch (fmallen@uji.es)

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Cada crèdit ECTS requereix 25 hores de treball per part de l’estudiantat. En les assignatures del mòdul general i del mòdul específic, d’aquestes 25 hores, 8 són presencials.

La metodologia docent promou l’aprenentatge actiu, de manera que en les sessions de classe s’alternen les explicacions del professorat amb la participació de l’alumnat per mitjà de debats, treballs en grup, estudis de cas, exposicions, etc. A més del treball de classe, l’estudiantat ha de fer treball personal com ara lectures, assajos curts, exercicis, projectes, portafolis, etc.

L’avaluació de cada matèria consta de dues proves, cadascuna amb un valor total del 50 %. Una és teòrica, en què l’estudiantat ha de demostrar que ha adquirit els coneixements necessaris; l’altra és pràctica, en què ha de ser capaç d’aplicar aquests coneixements. D’aquesta manera, l’estudiantat demostrarà l’adquisició de les competències corresponents.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Amb el Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes es podrà accedir al Programa de Doctorat en Educació.

Eixides professionals

Per a l'accés a la funció pública docent, el Reial Decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix les titulacions exigides per accedir als diferents cossos de professorat.

 • Per a l'ingrés al Cos de Professors d'Ensenyament Secundari i al Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, s'ha d'estar en possessió del títol de Doctor, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el títol de Grau corresponent, a més d'aquest màster. A l'Annex V es detallen les especialitats en què podran ser admesos els qui, tot i no tenir la titulació exigida amb caràcter general, estiguen en possessió d'alguna de les titulacions que, per a cadascuna d'elles, es relacionen, així mateix, en el citat Annex V.
 • Per a l'ingrés al Cos de Professors Tècnics de Formació Professional s'ha d'estar en possessió de la titulació de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau corresponent, a més d'aquest màster.

Les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari s'estableixen al Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre.

Per a l'accés a la docència en centres privats, és el Reial Decret 860/2010 BOE, de 2 de juliol, el que regula les condicions de formació inicial del professorat dels centres privats per exercir la docència en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.