Treball final de màster

14/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Pel que fa al Treball Final de Màster del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals:

El Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals inclou les assignatures "d'Introducció a la invesigació" i "Pràctiques externes". A l'hora de realitzar el TFM, els alumnes poden triar entre dues opcions: a) TFM Professional, b) TFM d'investigació.

Els dos vessants impliquen el mateix nombre de crèdits: 12. La distribució d'aquests crèdits en cada vessant és:

a. TFM Professional: Pràctiques externes (6 crèdits), Realització i Defensa del TFM (6 crèdits). Total: 12 crèdits ECTS.

b. TFM d'Investigació: Introducció a la recerca (6 crèdits), Realització i Defensa del TFM (6 crèdits). Total: 12 crèdits ECTS. Els crèdits "d'Introducció a la recerca" els realitza cada alumne sota la tutela del professor tutor.

Això és: l'assignatura de "Pràctiques externes" només la cursen els alumnes que realitzaran un TFM professional. Mentre que l'assignatura "d'Introducció a la investigació" només la cursen aquells alumnes que realitzaran un TFM en investigació.

Respecte a l'organització de les pràctiques externes, busquem l'empresa en la qual millor puguin desenvolupar aquesta activitat els alumnes, tenint en compte els seus interessos, afinitat, i perspectiva de futur. Els tutors són assignats en funció del perfil, especialització i capacitació.

Respecte a la presentació i defensa del Treball Fi de Màster, els alumnes exposen en públic, i davant una comissió, els resultats del treball que han realitzat. La comissió estarà conformada per 3 professors acadèmics de la UJI, tal com s'assenyala en la normativa de la UJI per al TFM.

L'avaluació del TFM es duu a terme de la següent manera:

Qualitat de la memòria realitzada: 70% de la nota.

Claredat i domini mostrats en l'exposició: 30% de la nota.

D'altra banda, per realitzar el doctorat, és necessari haver realitzat el TFM en el seu vessant d'investigació. Permet a l'estudiant adquirir les estratègies i coneixements pertinents per realitzar les activitats conduents a l'obtenció del grau de doctor. En cada cas, depenent de l'orientació en la qual es vulgui intentar la consecució del grau de doctor, els professors implicats explicaran les circumstàncies del programa de doctorat dels seus respectius departaments, perquè l'alumne pugui accedir al mateix.

En aquest marc de referència, les línies de treball i/o investigació que ofereixen els professors acadèmics de MUPRL, perquè els alumnes puguin triar aquella opció que millor satisfaci els seus interessos, són les següents:

LÍNIES DE TFM OFERTADES PELS PROFESSORS TUTORS

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA BÀSICA, CLÍNICA I PSICOBIOLOGÍA

Consuelo Gómez

Gema Peiró

Francisco Palmero

 • El paper dels incentius en el rendiment
 • Influència dels ritmes circadianos (somnolència, pèrdua de somni) en el rendiment, l'execució, acompliment de l'activitat laboral
 • Importància de la tristesa i l'ansietat en el rendiment i clima laborals
 • Estrès positiu i estrès negatiu. Relació amb el rendiment laboral
 • L'assetjament laboral
 • Estratègies d'intervenció sobre els factors psicològics que influeixen en l'àmbit laboral

DEPARTAMENT DE MEDICINA

Juan Vicente Sánchez

Francisco Herrero

 • Habilitats generals en un laboratori d'investigació biomèdica
 • Adquisició i anàlisi de senyals bioeléctricas
 • Anàlisi quantitativa dels accidents laborals
 • Metodologia d'enquesta aplicada a l'estudi del clima laboral.

DEPARTAMENT D'ENGINYERIA MECÀNICA I CONSTRUCCIÓ

Teresa Gallego

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ

 • Accions per integrar la prevenció en la gestió de les empreses de construcció
 • Estudi d'indicadors per avaluar la prevenció d'empreses del sector de la construcció
 • Avaluació dels resultats amb la implantació de millores en la gestió de la prevenció
 • Com fer efectiva la integració de sistemes en la gestió d'una empresa constructora?
 • Informació, formació i conscienciació efectives per al personal de la construcció

INNOVACIÓ EN LA PREVENCIÓ

 • Sistema de protecció col·lectiva
 • Millora de processos de construcció que redueix els riscos
 • Eines per al treball col·laboratiu en pro de riscos en la construcció (Building information modeling)

INTERNACIONALITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ

 • Identificar similituds i diferències de la prevenció entre dos països Europeus
 • Similituds i diferències de la prevenicón entre dos països u Europeu i un altre de l'Est
 • Fitxes tècniques bilingues /trilingues per a la informació formació de la prevenció en obra

DEPARTAMENT DE FINANCES I COMPTABILITAT

Mª Jesús Muñoz Torres

 • La Responsabilitat Social Corporativa com a instrument de millora dels resultats en l'àmbit de la salut i seguretat en el treball. Un enfocament pràctic.
 • Anàlisi i quantificació de la inversió en prevenció i seguretat en el treball, un enfocament de triple compte de resultats.

DEPARTAMENT DE DRET DEL TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Sara Ruano

Fernando Vicente

 • Investigació jurídica en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Aspectes jurídics convergents amb aspectes de protecció pel sistema de seguretat social.
 • L'obligació de formació en la prevenció de riscos laborals.
 • La vigilància de la salut: una perspectiva preventiva i recuperadora.
 • Riscos professionals (en qualsevol sector d'activitat).
 • Les imprudències en l'àmbit dels riscos professionals.
 • Avaluació de riscos en el sector de pesca litoral.
   

DEPARTAMENT DE QUÍMICA INORGÀNICA I ORGÀNICA

Vicente Esteve

Guillermo Monrós

María Isabel Burguete

 • Soroll: Mesura i conseqüències. Mapes de soroll.
 • Seguretat contra incendis i explosions: Document de protecció contra explosions.
 • Risc químic: Accidents greus (Accidents majors). 
 • Prevenció de riscos relacionats amb contaminants

DEPARTAMENT D'ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY

Ricardo Vidal

 • Prevenció de riscos d'electricitat

Més enllà d'aquestes línies específiques, el professorat que s'encarrega de la tutorització dels TFMs està obert i és receptiu per a dirigir qualsevol TFM que la seua temàtica aborde algun aspecte de la seua pròpia formació, i estiga relacionat amb l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. Es tracta d'establir un bon disseny i executar-lo.
 

Els títols de Treball Final de Màster llegits fins avui.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus