Metodologia docent i sistemes d'avaluació

16/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

METODOLOGIA I AVALUACIÓ 

Activitats Ensenyament – Aprenentatge 

Les competències del màster en el seu conjunt es desenvolupen a partir d'un conjunt d'activitats de diferent tipus que complementen i donen coherència als continguts i resultats d'aprenentatge previstos. 

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents: 

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, amb la participació activa de l'estudiantado (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). 
 • Ensenyament pràctic (problemes i supòsits pràctics): Classes on l'estudiantado ha d'aplicar continguts apresos en les sessions teòriques. Inclou tant classes de problemes i exercicis, implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, ordinadors, treball cooperatiu, etc. 
 • Ensenyament pràctic (tallers i laboratoris): Classes en les quals l'estudiantado entra en contacte amb els equips i material que utilitzarà al llarg de la seua vida laboral. Realitzarà mesures de paràmetres físics i químics i realitzarà càlculs matemàtics per a determinar la incidència dels paràmetres en els treballadors i el compliment de de la legislació i normatives vigents. 
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc. 
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefórum, taller de lectura, convidar experts,...) 
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'una prova tipus test sobre els conceptes teòric-pràctics (del 70 al 80% de la nota final) i la complementen proves pràctiques tant individuals com en grup: projectes, resolució de casos, exposicions orals, treballs acadèmics, informes de pràctiques (del 20 al 30% de la nota final). 
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. 
 • Preparació de l'examen: la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. 

Proves d'avaluació d'aprenentatge 

Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades com a pròpies del màster són: 

 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos. 
 • Examen escrit (test, desenvolupament i problemes). Prova escrita de tipus obert o assaig (sense limitacions d'espai), escrita de tipus tancada (construcció de resposta amb espai restringit) i estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumnat no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (per exemple, emplenar buits) on tenen un temps limitat per a contestar a l'examen. 
 • Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. 
 • Presentacions orals: exposició i defensa pública de treballs individuals per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. En el cas del Treballe Fi de Màster, l'exposició del treball tindrà lloc davant un tribunal que estarà format per professors de la Universitat Jaume I seguint els criteris indicats en la normativa (www.uji.es/bin/uji/norm/est/ntfgfm.pdf) 
 • Resolució de Casos: suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces. 
 • Procés d'autoavaluació (escrita, individual): L'alumnat realitza, de forma individual i on line una prova escrita de tipus tancat i estructurat amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumnat no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (per exemple, emplenar buits) on tenen un temps limitat per a contestar a l'examen en una determinada franja horària. Tant les preguntes com l'ordre de les respostes varia pseudo-aleatòriament d'uns alumnes a uns altres. 
 • Resolució d'exercicis i problemes: A l'alumnat se li plantegen exercicis i problemes similars als quals trobarà en el treball real, que ha de resoldre de forma numèrica o analítica. Generalment els problemes són de tipus obert, no donant-se-li a l'alumnat totes les dades necessàries, havent d'aquest obtenir les dades del material bibliogràfic amb el qual explica en l'examen o prendre decisions sobre suposicions a realitzar. 
 • Memòria de treball professional: L'alumne realitzarà una memòria consistent en un treball professional com els quals han de realitzar els Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals en l'exercici de la seua professió. La memòria estarà supervisada per un tutor, que serà qui decidirà quan aquesta correctament finalitzada per a la seua exposició i defensa. La memòria s'exposarà i defensarà, en acte públic, davant un tribunal format per tres membres -professors del Màster-. El tribunal valorarà tant el contingut de la memòria, així com la seua correcció formal des del punt de vista del tipus de treball realitzat, com la presentació realitzada per l'alumne (ajust al temps previst, utilització de mitjans i llenguatge tècnic adequat), així com les contestacions de l'alumne a les preguntes en relació al tema exposat, formulades pel tribunal. L'exposició tindrà una durada d'entre 15 i 20 minutos i les preguntes del tribunal i les respostes de l'alumne tindran un temps màxim de 10 minuts.
Informació proporcionada per: InfoCampus