Competències genèriques i específiques

19/01/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

Competències genèriques:

 • CG01 - Usar bases de dades científiques i legals.
 • CG02 - Analitzar dades estadístiques i obtenir conclusions d'ells.
 • CG03 - Comunicar coneixement de forma efectiva

Competències específiques:

 • CE01 - Promoure, amb caràcter general, la prevenció en l'empresa.
 • CE02 - Proporcionar mesures per al control i reducció dels riscos.
 • CE03 - Realitzar activitats d'informació i formació bàsica de treballadors.
 • CE04 - Dirigir les actuacions a desenvolupar en casos d'emergència i primers auxilis.
 • CE05 - Proporcionar proteccions col·lectives i individuals per a disminuir riscos.
 • CE06 - Avaluar riscos el desenvolupament dels quals exigisca l'establiment d'una estratègia de mesurament
 • CE07 - Avaluar riscos el desenvolupament dels quals exigisca una interpretació o aplicació no mecànica dels criteris d'avaluació.
 • CE08 - Impartir formació i informació de caràcter general, en matèria de prevenció de riscos laborals a tots els nivells.
 • CE09 - Planificar l'acció preventiva.
 • CE10 - Investigar accidents i determinar les causes dels mateixos.
 • CE11 - Avaluar i informar de les responsabilitats dels agents implicats en el sistema
 • CE12 - Redactar plans d'emergència i autoprotecció.
 • CE13 - Redactar textos científics
Informació proporcionada per: InfoCampus