10/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El principal objectiu del màster en Prevenció de Riscos Laborals és formar titulats i titulades capacitats per a exercir funcions de nivell superior en els serveis de prevenció d'empreses i institucions, en les tres especialitats reconegudes per la llei per als no professionals de la salut: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociología Aplicada. Per a açò, es proposa una formació bàsica de tipus teòric i un complement formatiu pràctic, amb resolució de casos reals, visites a empreses amb una posterior avaluació de les seues condicions de treball, realització d'estades en pràctiques tutoritzades en empreses i un treball de final de màster.

La Llei de prevenció de riscos laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre, estableix en l’exposició de motius que «el propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva, mitjançant la promoció de la millora de l'educació en la matèria en tots els nivells educatius, involucra la societat en el seu conjunt i constitueix un dels objectius bàsics i d'efectes potser més transcendents per al futur dels perseguits per la present llei». Aquesta llei s'actualitza amb data 13 de desembre de 2003, quan es publica, en el Butlletí Oficial de l'Estat, la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció dels riscos laborals i amb la publicació del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 esmentada.

Al seu torn, el Reglament dels serveis de prevenció, Reial decret 39/1997, de 17 de gener, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març, regula les capacitats o aptituds necessàries per a l'exercici de l'activitat preventiva, així com la formació mínima exigible per al desenvolupament d'aquesta activitat i per a l'exercici d'aquestes funcions que es classifiquen en nivell bàsic, intermedi i superior en prevenció de riscos laborals.

Entitats col·laboradores:

Entitats col·laboradores

Premi nacional de prevenció de riscos laborals "Empreses i Institucions"

Premi nacional de prevenció de riscos laborals "Empreses i Institucions"

Informació proporcionada per: InfoCampus