Prevenció de Riscos Laborals

02/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El principal objectiu del màster en Prevenció de Riscos Laborals és formar titulats i titulades capacitats per a exercir funcions de nivell superior en els serveis de prevenció d'empreses i institucions, en les tres especialitats reconegudes per la llei per als no professionals de la salut: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociología Aplicada. Per a açò, es proposa una formació bàsica de tipus teòric i un complement formatiu pràctic, amb resolució de casos reals, visites a empreses amb una posterior avaluació de les seues condicions de treball, realització d'estades en pràctiques tutoritzades en empreses i un treball de final de màster.

La Llei de prevenció de riscos laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre, estableix en l’exposició de motius que «el propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva, mitjançant la promoció de la millora de l'educació en la matèria en tots els nivells educatius, involucra la societat en el seu conjunt i constitueix un dels objectius bàsics i d'efectes potser més transcendents per al futur dels perseguits per la present llei». Aquesta llei s'actualitza amb data 13 de desembre de 2003, quan es publica, en el Butlletí Oficial de l'Estat, la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció dels riscos laborals i amb la publicació del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 esmentada.

Al seu torn, el Reglament dels serveis de prevenció, Reial decret 39/1997, de 17 de gener, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març, regula les capacitats o aptituds necessàries per a l'exercici de l'activitat preventiva, així com la formació mínima exigible per al desenvolupament d'aquesta activitat i per a l'exercici d'aquestes funcions que es classifiquen en nivell bàsic, intermedi i superior en prevenció de riscos laborals.

Entitats col·laboradores:

Entitats col·laboradores

Premi nacional de prevenció de riscos laborals "Empreses i Institucions"

Premi nacional de prevenció de riscos laborals "Empreses i Institucions"

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els perfils i formació prèvia que es consideren més adequats per a superar amb èxit el programa de Màster són: llicenciat/a, diplomat/a i graduat/a en Psicologia, Dret, Treball social, Graduat social, Educació social, Criminologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Magisteri, Sociologia, Antropologia, Humanitats Medicina i Infermeria. No obstant això, el Màster està obert a altres perfils acadèmics i professionals, sempre que mostren interès, experiència prèvia o activitat professional vinculada amb els interessos formatius del màster.

Així, tenen preferència en la matrícula els següents titulats, per aquest ordre:

 1. Ciències experimentals i ensenyaments tècnics.
 2. Psicologia.
 3. Ciències de la salut.
 4. Resta de titulacions.

Dins de cada grup s'estableix l'ordre de prelació d'acord amb la nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació d'accés.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

36 places.

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El programa del màster està adaptat al temari oficial per a l'acompliment de funcions de nivell superior (annex VI del RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció).

Per a obtenir el títol del màster, l'alumne ha de cursar com a mínim totes les matèries obligatòries açò és, part general comuna, pràctiques externes + TFM (Professional), o bé part general comuna + Introducció a la Investigació + TFM (Investigació), i com a mínim cursar un total de 10 crèdits de qualsevol matèria optativa (correspon a cadascuna de les tres intensificacions). Distribució:

 • Part general comuna (obligatòries) (38 crèdits)
 • Intensificacions (optatives) (10 crèdits)
 • Pràctiques externes (6 crèdits)
 • TFM (Professional) (6 crèdits)
 • TFM (Investigació) (6 crèdits)
 • Introducció a la investigació
 • Total de crèdits mínims cursats per l'estudiant (60 crèdits)

El pla d'estudis s'impartirà en un curs acadèmic, de 40 setmanes lectives, incloent-hi els períodes d'avaluació (exàmens i presentació de treballs), o en dos, segons les intensificacions i itineraris triats. Les assignatures obligatòries s'imparteixen de manera seqüencial.

Primer semestre (30 crèdits):

 • Fonaments de les Tècniques de Millora de les Condicions de Treball (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Seguretat en el Treball (OB) (7 crèdits ECTS)
 • Higiene Industrial (OB) (7 crèdits ECTS)
 • Medicina del Treball (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (OB) (4,5 crèdits ECTS)
 • Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals (OB) (3,5 crèdits ECTS)
 • Altres Actuacions en Matèria de Prevenció de Riscos Laborals (OB) (3 crèdits ECTS) ANUAL

Segon semestre (30 crèdits):

 • Altres Actuacions en Matèria de Prevenció de Riscos Laborals (OB) (3 crèdits ECTS) ANUAL
 • Tècniques Afins (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Àmbit Jurídic de la Prevenció (OB) (4 crèdits ECTS)
 • Intensificació en Seguretat en el Treball (OP) (10 crèdits ECTS)
 • Intensificació en Higiene Industrial (OP) (10 crèdits ECTS)
 • Intensificació en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (OP) (10 crèdits ECTS)
 • Pràctiques Externes (OP) (6 crèdits ECTS)
 • Introducció a la Investigació (OP) (6 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster (Professional) (TFM) (6 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster (Investigació) (TFM) (6 crèdits ECTS)

Objectius

El principal objectiu del màster en Prevenció de Riscos Laborals és formar titulats i titulades amb capacitat per a exercir funcions de nivell superior en els serveis de prevenció d'empreses i institucions, en les tres especialitats reconegudes per la llei per a les no professionals de la salut: Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia, i Psicosociologia aplicada. Per  això, es proposa una formació bàsica de tipus teòric (dos semestres) i un complement formatiu pràctic (un semestre), amb resolució de casos reals, visites a empreses amb una posterior avaluació de les condicions de treball, realització d'estades en pràctiques autoritzades en empreses i un treball de final de màster / pràctiques en empresa.

Les competències generals que s'adquireixen amb aquest màster capaciten l'alumnat per a realitzar avaluacions de risc, plans de prevenció i plans d´emergència; per a proposar mesures correctores; per a impartir la formació i informació de caràcter general, a tots els nivells i en les matèries pròpies de la seua àrea d'especialització, així com per a planificar l'acció preventiva que s'ha de desenvolupar en les situacions que el control o reducció dels riscos suposa la realització d'activitats diferents, que impliquen la intervenció de distints especialistes, i en general per a totes les atribuïdes a aquests professionals en l´article 17 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE núm. 27, de 31 de gener).

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

Competències genèriques:

 • CG01 - Usar bases de dades científiques i legals.
 • CG02 - Analitzar dades estadístiques i obtenir conclusions d'ells.
 • CG03 - Comunicar coneixement de forma efectiva

Competències específiques:

 • CE01 - Promoure, amb caràcter general, la prevenció en l'empresa.
 • CE02 - Proporcionar mesures per al control i reducció dels riscos.
 • CE03 - Realitzar activitats d'informació i formació bàsica de treballadors.
 • CE04 - Dirigir les actuacions a desenvolupar en casos d'emergència i primers auxilis.
 • CE05 - Proporcionar proteccions col·lectives i individuals per a disminuir riscos.
 • CE06 - Avaluar riscos el desenvolupament dels quals exigisca l'establiment d'una estratègia de mesurament
 • CE07 - Avaluar riscos el desenvolupament dels quals exigisca una interpretació o aplicació no mecànica dels criteris d'avaluació.
 • CE08 - Impartir formació i informació de caràcter general, en matèria de prevenció de riscos laborals a tots els nivells.
 • CE09 - Planificar l'acció preventiva.
 • CE10 - Investigar accidents i determinar les causes dels mateixos.
 • CE11 - Avaluar i informar de les responsabilitats dels agents implicats en el sistema
 • CE12 - Redactar plans d'emergència i autoprotecció.
 • CE13 - Redactar textos científics

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (setembre  / setembre)

Docència presencial: setembre / juny 

Calendari curs 2023 - 2024

Coordinació del màster

Dr. Francisco Palmero Cantero. Departament Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Secretari: Consuelo Gómez Iñiguez
 • Vocals: Juana María Rivera, Vicente Esteve Cano.
 • Estudiantat: Delegada: Vanessa Martínez Sánchez.
 • Representant en la Comissiò Coordinadora de màsters: Vicente Esteve Cano

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Francisco Palmero Cantero
Telèfon: 964 729 694
palmero@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

La coordinadora de pràctiques externes és Consolación Gómez Íñiguez.

Coordinació del treball final de màster

El coordinador del Treball Final de Màster és Francisco Palmero Cantero.

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

METODOLOGIA I AVALUACIÓ 

Activitats Ensenyament – Aprenentatge 

Les competències del màster en el seu conjunt es desenvolupen a partir d'un conjunt d'activitats de diferent tipus que complementen i donen coherència als continguts i resultats d'aprenentatge previstos. 

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents: 

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, amb la participació activa de l'estudiantado (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). 
 • Ensenyament pràctic (problemes i supòsits pràctics): Classes on l'estudiantado ha d'aplicar continguts apresos en les sessions teòriques. Inclou tant classes de problemes i exercicis, implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, ordinadors, treball cooperatiu, etc. 
 • Ensenyament pràctic (tallers i laboratoris): Classes en les quals l'estudiantado entra en contacte amb els equips i material que utilitzarà al llarg de la seua vida laboral. Realitzarà mesures de paràmetres físics i químics i realitzarà càlculs matemàtics per a determinar la incidència dels paràmetres en els treballadors i el compliment de de la legislació i normatives vigents. 
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc. 
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefórum, taller de lectura, convidar experts,...) 
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'una prova tipus test sobre els conceptes teòric-pràctics (del 70 al 80% de la nota final) i la complementen proves pràctiques tant individuals com en grup: projectes, resolució de casos, exposicions orals, treballs acadèmics, informes de pràctiques (del 20 al 30% de la nota final). 
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. 
 • Preparació de l'examen: la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. 

Proves d'avaluació d'aprenentatge 

Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades com a pròpies del màster són: 

 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos. 
 • Examen escrit (test, desenvolupament i problemes). Prova escrita de tipus obert o assaig (sense limitacions d'espai), escrita de tipus tancada (construcció de resposta amb espai restringit) i estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumnat no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (per exemple, emplenar buits) on tenen un temps limitat per a contestar a l'examen. 
 • Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. 
 • Presentacions orals: exposició i defensa pública de treballs individuals per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. En el cas del Treballe Fi de Màster, l'exposició del treball tindrà lloc davant un tribunal que estarà format per professors de la Universitat Jaume I seguint els criteris indicats en la normativa (www.uji.es/bin/uji/norm/est/ntfgfm.pdf) 
 • Resolució de Casos: suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces. 
 • Procés d'autoavaluació (escrita, individual): L'alumnat realitza, de forma individual i on line una prova escrita de tipus tancat i estructurat amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumnat no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (per exemple, emplenar buits) on tenen un temps limitat per a contestar a l'examen en una determinada franja horària. Tant les preguntes com l'ordre de les respostes varia pseudo-aleatòriament d'uns alumnes a uns altres. 
 • Resolució d'exercicis i problemes: A l'alumnat se li plantegen exercicis i problemes similars als quals trobarà en el treball real, que ha de resoldre de forma numèrica o analítica. Generalment els problemes són de tipus obert, no donant-se-li a l'alumnat totes les dades necessàries, havent d'aquest obtenir les dades del material bibliogràfic amb el qual explica en l'examen o prendre decisions sobre suposicions a realitzar. 
 • Memòria de treball professional: L'alumne realitzarà una memòria consistent en un treball professional com els quals han de realitzar els Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals en l'exercici de la seua professió. La memòria estarà supervisada per un tutor, que serà qui decidirà quan aquesta correctament finalitzada per a la seua exposició i defensa. La memòria s'exposarà i defensarà, en acte públic, davant un tribunal format per tres membres -professors del Màster-. El tribunal valorarà tant el contingut de la memòria, així com la seua correcció formal des del punt de vista del tipus de treball realitzat, com la presentació realitzada per l'alumne (ajust al temps previst, utilització de mitjans i llenguatge tècnic adequat), així com les contestacions de l'alumne a les preguntes en relació al tema exposat, formulades pel tribunal. L'exposició tindrà una durada d'entre 15 i 20 minutos i les preguntes del tribunal i les respostes de l'alumne tindran un temps màxim de 10 minuts.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Aquest títol de Màster, permet accedir al doctorat als alumnes que ho cursen i tinguen almenys 300 crèdits ECTS entre els seus títols oficials de grau i màster.

Eixides professionals

Tècnic de servei de prevenció propi, Tècnic de servei de prevenció alié, Tècnic de prevenció en Mútues, Coordinador de Seguretat i Salut en obres de construcció (depenent de la titulació d´origen), Recurs preventiu.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.